is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 40, 30-01-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schriften opgenomen. Zijn laatste groote werk, een //Dictionaire hydrographique,” waarvoor hij niet minder dan 3744 analysen van fransche wateren gemaakt heeft, is onvoltooid gebleven, als ook de //Code universel”, aan hem met Adrian en Eoucher door de Societé de Pharmacie opgedragen. Eobinet was den 6den December 1796 geboren, had dus den ouderdom van 73 jaar bereikt. Hij bezocht 11. jaar nog het internationaal pharmaceutisch congres te Weenen, maar deze reis schijnt den 72 jarigen man te sterk hebben aangegrepen. Van dien tijd dagteekent zijne ziekte, eene borstontsteking, die hem in het laatst van December ten grave sleepte.

De scheikundige Fontaine, wegens de ontploffing van kaliumpicraat in het laboratorium de la Sorbonne te Parijs (zie N°. 49 van den vorigen jaargang) voor de rechtbank getrokken, is dezer dagen vrijgesproken, daar hem geene onvoorzichtigheid of nalatigheid kon ten laste gelegd worden. Z. M. heeft benoemd tot apothekers 3de kl. bij den militairen geneeskundigen dienst in Oost-Indië de voor die betrekking opgeleide kweekelingen der pharmacie J. G. Milius, J. W Slangen en J. van Selm, en in West-Indië; den voor die betrekking opgeleiden kweekeling der pharmacie K. Milius. Door den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indie zijn bevorderd tot militair-apotheker 2de, kl. bij het garnizoen te Soerakarta H. G. Stamm en bij het groot militair hospitaal te Samarang 3de kl. M. V. van Lissa; overgeplaatst bij het groot militair hospitaal te Willem I de apotheker 3de kl. A. Machielse; bij het groot militairhospitaal te Soerabaya, H. Teenstra. Advertentlën. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze veel geliefde Zoon JAN WILLEM, op den leeftijd van bijna 23 jaren. Leiden, J. GARRER, 26 Januari 1870. Apotheker. Eenige kennisgeving aan zijne vrienden en hekenden. H. R. BR AAK, Apotheker te Groningen, vraagt lEMAND, volledig met de receptuur bekend, terwijl er desverkiezende gelegenheid bestaat tot het bijwonen der Akademische lessen. Brieven franc o. AP O THEEK, Een geëxamineerd Apotheker, als Provisor werkzaam zijnde, zoekt eene andere Conditie, hetzij als PROVISOR of als EERSTE BEDIENDE, in eene flinke affaire. Reflecteerenden adresseeren zich, met franco brieven, Letter 8.D., bij den Boekhandelaar D.B, CENTEN, ! te Amsterdam. mJSL 7%. JU. 9E £3 wM ir^ST van Chemische, Physische, Pharmaceutische Apparaten en Utensiliën. Uitvoerige Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar. Arnhem, 1870. J. C. Th. MARIUS. A P O T H E Elï In eene stad of op een welvarend dorp, zoekt men gelegenheid tot OVERNAME eener APOTHEEK, de som van vier a vijf mille niet te boven gaande. Brieven franco, Letters M. W., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

APOTHEEK. Een geëxamineerd Apotheker wenscht zich geplaatst * te zien, als PROVISOR bij eene Weduwe, of als i BEDIENDS IN- of EXTERN. ! Brieven franco, met opgave van Conditiën, Lett. , A. 8., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Door Sterfgeval uit de hand te Koop: [ de opstand eener APOTHEEK, met de daarbij beboerende potten, flesschen, mortieren, maten, schal' len, enz.; benevens eenige zeer goede Chirurgische Instrumenten en verder eene verzameling Geneeskundige Boekwerken. Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te 1 bekomen bij den ondergeteekende, Apotheker te > Sluis. W. P. V. HENNEQUIN. : J. B DELI U S & C% i Kantoor en Magazijn Geldersche Kade, M, 92, Amsterdam, hebben de eer te berigten, dat zij van eene der eerste buitenlandsche fabrieken hebben ontvangen: FRANSCH MODEL MEDICIJN6LAS of dubbel sterk OLIEGLAS met ronde borsten, dat door netheid van vorm, sterkte en helderheid van glas, verre de voorkeur verdient boven het inlandsche glas van dien vorm; gemakshalve staat op iedere flesch de inhoudsmaat vermeld;' niettegenstaande al deze betere hoedanigheden zijn zij door bijzondere relatiën in staat dit medicijnglas tot denzelfden prijs te leveren, waarvoor tot heden het inlandsche glas van dien vorm geleverd wordt. Heeren Chirurgen en Pharmaceuten. Volgens het moderne pharmaceutische stelsel zijn alle Decimaal-Grammen, met deszelfs onderdeelen van aluminium, in mahoniehouten étui, alsmede Balancen I en Bascules, Perkamentpapieren, Bladzilver, Goud-I en Zilver-glacé, gesneden Poeder-, Recepten- en Capsules-papier in verschillende dessins, hoornen Lepels, ijzeren en koperen Spadels, Mortieren, tinnen, porceleinen en glazen Maten, Bindgarens, Pillen-, ouwels, ] Kurken, kartonnen en spanen Doozen (desverkiezende met gedrukt adres zonder verhooging van prijs), bej nevens allerlei drukwerk en verdere benoodigdheden i voor de medici, chirurgien en apothekers steeds voor| radig aan het Magazijn van C. GLADDER, Koestraat, Amsterdam. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 53 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4.— Gesneden reoeptenpapier, zwaar, per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. (’ » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te | zenden.” | Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. I)r.L;CMARQUAET’S NIEUWE PRIJSCOURANT van Chemische, Pharmaceutxsche, Physische en Mineralogisehe Apparaten en Reagentia etc., wordt op franco aanvrage verzonden door den ondergeteekende, die speciaal voor Nederland en zijne overzeesche bezittingen belast is met het ontvangen en uitvoeren van commissiën. B. MIEDEMA te Arnhem. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.