is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 41, 06-02-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zwart-blauw poeder verschijnen. Men laat het re- 1 duceerend ■ gas verder inwerken, totdat de geheele op- | pervlakte met eene stofachtige massa overdekt schijnt, | gelijkende op platinazwart. Wordt dit waargenomen, dan i kan men zeker zijn van de ontbrandhaarheid van het ! verkregen ijzer. Op den oogenblik, waarop men de buis door middel der lamp sluit, moet men den stroom waterstof verminderen.

Algemeen wordt aangenomen dat salpeterigzuur, eigenlijk salpelerigzuur-anhydrid (stikstoftrioxyde: N2 03), niet met water in aanraking kan komen zonder ontleed te worden volgens de formulen-vergelijking : 3 N2 03 + Hs O = 3 H NO, + 4 NO. Frémy heeft thans het tegendeel trachten te bewijzen, namelijk dat dit salpeterigzuur zonder ontleding in water wordt opgenomen, indien het water zich slechts in groote overmaat bevindt. Door koking wordt de vloeistof ontleed en eene groote hoeveelheid stikstofoxydegas ontwikkeld. Verder heeft hij door behandeling van nitris natrions met sodiumamalgama eene nieuwe zelfstandigheid verkregen, die een tot heden onbekende oxydatietrap der stikstof zal zij ti en met zeer merkwaardige eigenschappen voorzien is. Persoonlijke aangelegenheden. Z. M. heeft aan den met verlof hier te lande teruggekeerden apotheker 3de klasse bij den militairen geneeskundigen dienst in N. Indië, E. J. H. Hirschman, wegens lichaamsgebreken een eervol ontslag verleend met pensioen. Overleden te Amersfoort de heer W. H. J. Breijl, apotheker aldaar. Ontvangen voor de apotheker s-weduwe met 6 kinderen te Haarlem. Bij den Heer Swens te Haarlem: van S. B a/d H. ƒ 3,50, van v. M. te H. ƒ 1,00; van J. C. K. te H. ƒ 5,00. Bij de Redactie postmerk Arnhem 3 coupons van ƒ 1,335. Met het vroeger vermelde te zamen/12,205. Aiivertentlën. A P O T HEEK In eene Apotheek te Leiden wordt gevraagd een bekwaam BEDIENDE INTERNE, voldoende bewijzen j van soliditeit kunnende- produceeren. Adres franco, onder Letter G, bij den Boekhan-| delaar J. W. VAN LEEUWEN, Maarsmansteeg aldaar, j ~J. SCALOMGSIE & ZOON, ! Apothekers te Amsterdam, verlangen tegen primo Mei een APOTHEKERS-BEDIENDE. Brieven franco. Wed. W. H. J. BREIJL, te Amersfoort, verlangt zoo spoedig mogelijk een geëxamineerd APOTHEKER, P. G., van goede ge- j tuigschriften voorzien. Brieven franco. Bij den Uitgever K. VAN HULST te Kampen, is van de pers gekomen en verzonden: HEELEIDIN Gr van het medicinaal gewigt in Grammen. Met greinen opklimmende tot het hectogram, met drachmen tot het medicin. pond en met medicin. uncen tot het kilogram. volgens de Pharmacopoea Neerlandica. Prijs 50 Cent.

| aan de Inteekenaren op de Nederduitsche vertaling van GRAHAM-OTTO’S Leerboek der Scheikunde. j Naar aanleiding van het berigt in het vorig nom| mer omtrent het overlijden van Prof. OTTO te Brunswijk, wiens werk naar GRAHAM’S Elements of Chemistry door mij ter vertaling is genomen, op aanzoek van den heer H. C. A. CAMPAGNE te ! Tiel, acht ik mij verpligt aan de inteekenaren op mijne overzetting te berigten, dat ik bij herhaling den heer Uitgever heb doen vragen, door den drukker en bij partikuliere correspondentie, om figuren , die zich steeds lieten wachten. Ik mag zeggen, dat het aan mijne belangstelling in het voortzetten van den mij opgedragen arbeid nooit heeft ontbroken, dat ik altijd gereed ben geweest om te voldoen aan de vaardige en heusche behandeling van den drukker, den heer G. J. THIEME alhier, als hij deed vragen om copy. Nu OTTO dood is en nadat de heer H. C. A. CAMPAGNE te Tiel mij ophoudt, maanden, haast jaren lang, leg ik de pen neder en geef ik voor GRAHAMOTTO’S uitstekend werk geen letter meer ter drukkerij, al ligt nog vrij wat copy gereed. Ik maak dit mijn besluit openbaar, nadat ik den heer H. C. A. CAMPAGNE te Tiel te vergeefs tijd i g gewaarschuwd heb, dat ik in dezer voege mij zou disculperen tegenover de inteekenaren. Arnhem, 31 Jan. 1870. J. P. C. VAN TRICHT. APOTHEEK. Een geëxamineerd Apotheker wenscht zich geplaatst te zien, als PROVISOR bij eene Weduwe, of als BEDIENDE IN- of EXTERN. Brieven franco, met opgave van Conditiën, Lett. A. 8., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. AP O T H EE K. In eene stad of op een welvarend dorp, zoekt men gelegenheid tot OVERNAME eener APOTHEEK, de som van vier a vijf mille niet te boven gaande. Brieven franco, Letters M. W., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. In Dordrecht wordt met 1° Mei gevraagd een bekwaam APOTHEKERS-BEDIENDE, hetzij HULP-APOTHEKER of APOTHEKER, tegen ruim salaris, mits bewijzen van soliditeit kunnende overleggen. Brieven franco, onder de Letters N. M. 8., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. GRAMMENGrEWIGrTEN Maten, Balansen, Bascules, enz. Prijscouranten franco. J. C. Th. MARIUS. Arnhem, Boekhorstenstraat, G. 401. J B dëlTus & C\ Kantoor en Magazijn Geldersche Kade, M. 93, Amsterdam, hebben de eer te berigten, dat zij van eene der eerste buitenlandsche fabrieken hebben ontvangen: FRANSCH MODEL UEDIGIJN6LAS of dubbel sterk OLIEGLAS met ronde borsten, dat door netheid van vorm, sterkte en helderheid van glas, verre de voorkeur verdient boven het inlandsche glas van dien vorm; gemakshalve staat op iedere flesch de inhoudsmaat vermeld; niettegenstaande al deze betere hoedanigheden zijn zij door bijzondere relatiën in staat dit inedicijnglas tot denzelfden prijs te leveren, waarvoor tot heden het inlandsche glas van dien vorm geleverd wordt. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.