is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 41, 06-02-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJBLAD TOT HET PHARMACEUTISCH WEEKBLAD

van 6 Februari 1869, N°. 41.

DERDE VERSLAG der Commissie, in 1869 belast mei het afnemen der examens van hulpapothelcer en apotheker, volgens artt. 8 en 9 der j wet van 1 Juni 1865. (Staatsblad N°. 59). j Aan zijne Excellentie den Minister van Binnenland- \ sehe Zaken. De Commissie door Zijne Majesteit den Koning bij besluit van 35 Januari 1869, N°. 3, benoemd tot het af- | nemen der examens van hulp-apotheker en apotheker in 1869, heeft de eer aan Uwe Excellentie het volgende j verslag aan te bieden van hare werkzaamheden, gedurende | hare tweede zitting voor het examen van apotheker. Tot het 'afleggen van het examen ter verkrijging der I acte van bevoegdheid als apotheker hadden zich vijftien candidaten aangemeld. In eeue voorloopige vergadering der commissie, gehouden j 6 December, werden de voorstellen der subcommissie, die j belast was met het toezigt op het praktisch gedeelte van ! dit examen, bestaande uit de heeren van Kerckhoff, j Opwijrda en van Ankum, in overweging genomen en onder { anderen besloten, dat de werkzaamheden in het scheikundig laboratorium der hoogeschool zouden aanvangen eiken dag ’s morgens ten 9 ure en eindigen ’s namiddags ten 4 ure, dat aan de candjdaten elf dagen zouden worden toegestaan voor geheel het praktisch examen, dat onderwijl het examen inde reoepteerkunst zou plaats hebben inde apotheek van ’s Rijks hospitaal des avonds ten 6 ure, dat de werkzaamheden in het scheikundig laboratorium zouden worden gesplitst in drie seriën, en dat zou omvatten: serie A, het maken van pharmaceutische, chemische en galenische praeparaten; serie B, het scheikundig onderzoek van verontreinigde geneesmiddelen (praeparaten), het bepalen van het gehalte aan werkzame en andere bestanddeelen in geneesmiddelen en praeparaten door gewigt- en maatanalysen; serie C, het onderscheiden en opsporen van vergiften; a. vaneen anorganisch vergif in spijzen; b. vaneen vergiftig alcaloïd, opgelost in bier, suikerwater of water. Voor serie A worden vastgesteld de volgende vijftien reeksen van praeparaten: 1. Sulphur praeoipitatum, Oxydum hydrargyricum, Acidum hydro-chloricum, Nitris aethylicus cum alcohole, Pulpa tamarindorum, Emplastrum opiatum. 2, Aqua chlorata, Acidum boricum, Chloretum baryticum, Acidum benzoïcum, Resina jalappae, Emplastrum aromaticum. 3. Chloretum ferricum crystallisatum, Chloretum zincicum, Nitras argenticus, Tartarus boraxatus, Spiritus aromaticus ammoniacalis, Unguentum demi.

4. Chloretum’ hydrargyricum, Bicarbonas natricus, Sulpho-liydras ammonicus, Acetas aethylicus, Emplastrum de galbano crocatum, Syrupus papaveris albi. 5. Sulphas cupricus, Nitras hydrargyroso ammonicus basicus, Sulphas zincicus, Sapo medicatus, Vinum tartratis kalioo-ferrici, Emplastrum asae foetidae. 6. Carbonas kalicus, Acidum pbospboricum, Tartras kalico-stibicus, Sapo aromaticus, Gelatina lichenis islandici principio -amaro orbati, Extractum quassiae. 7. Sulphidum stibioum, Acetas natricus, Sulphas ferrosus, Aether muriaticus alcoholicus, Extractum opii, Emplastrum resinosum. 8, Oxydum zincicum, Ammonia liquida, Acidum tannicum, Oxydum magnesicum, Extractum salsaparillae. Bob ribesiorum rubrorura. 9. Tartras kalicus, Chloretum hydrargyrosum, lodetum kalicum, Acidum hydro-chloricum, Emplastrum gummosum, Extractum soillae. 10. Oxysulphuretum stibicum, Chloretum hydrargyricum et amididum hydrargyricum, Tartras kalico natricus, Oxydum aethylicum, Extractum seminis santonici, Unguentum picis. 11. Sulphas cupricus, Acetas kalicus, Oxydum stibicum, Chloretum ferricum et chloretum • ammonicum, Extractum Blicis maris, Emplastrum saponatum. 12. Nitras hydrargyroso-ammonicus basicus, Hydras biferricus, Sulphas zincicus,