is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 50, 10-04-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ineen mortier nauwkeurig vermengd met 5 a 6 grammen gebluschte kalk, vooraf aangemengd met 20 grammen water. Dit mengsel wordt op een bord uitgespieid en inden zomer aan de lucht, anders op een waterbad gedroogd. Wanneer het blijkt alle vochtigheid verloren te hebben, maakt men het mengsel van het bord los en drukt het stevig in eene glazen buis, (glazen verlengstuk) beneden met watten gesloten. Nu giet men er bij herhaling chloroform op, totdat de kina geheel is uitgetrokken. Om zich hiervan te overtuigen, laat men eenige droppels van het chloroform, dat tot uittrekking gediend heeft, op een horlogeglas verdampen en brengt hierop opvolgend eenige droppels verdund zwavelzuur, chloorwater en ammonia. Het al dan niet ontstaan der groene kleur geeft aanwijzing of het laatst opgegoten chloroform nog iets uit de kina had opgenomen. Indien men goed gewerkt heeft, zullen omstreeks 5 0 grammen chloroform noodig zijn. Om al het chloroform, dat aan het kinapoeder vasthecht, weg te nemen, deplaceert men met water en vangt op in eene schaal. Zoodra het chloroform is afgeloopen, plaatst men de schaal in het waterbad. Om de alcaloïden van het terugblijvende af te zonderen, kneedt men dit herhaaldelijk met verdund zwavelzuur (1 10). 10 a 12 C.C. zijn daartoe voldoende. De alsnu verkregen oplossing, door een vooraf vochtig gemaakt filtrum gezegen, is kleurloos. Men brengt haar tot de kookhitte en voegt er op dat oogenblik zooveel ammonia liquida bij, dat zij nog eene zeer zwak zure reactie behoudt. Al de chinine kristalliseert alsnu inden staat van sulphaat. De gemakkelijkheid, waarmede het chininesulphaat kristalliseert en zijn eigenaardig voorkomen geven eene belangrijke aanwijzing voor de waarde der onderzochte kina. Eenigen tijd daarna laat men het verkregen chininesulphaat uitdruipen op een dubbel filtrum, deplaceert de moederloog met eenige droppels water, drukt uit, droogt en weegt. De andere alcaloïden blijven inde moederloog, waaruit men ze door praecipitatie kan afscheiden. De aether wijst hun aard aan. Deze methode heeft het voordeel, dat de bewerking binnen eenige uren afloopt en het chininesulphaat geheel kleurloos wordt verkregen, zoo ook de andere kina-alcaloïden.

ABSOBBTIE VAN ZOUTEN IN BADEN. Door Brémond is medegedeeld, dat ineen bad met jodetum kalicum geene absorbtie door de huid geschiedt, zoolang de temperatuur van het bad geen 37° C. bereikt heeft, en dat men bij 88° gedurende 30 minuten m het bad moet blijven, om een begin van absorb= tie door de huid te krijgen. Na een bad van waterdamp, beladen met jodetum kalicum, gedurende 30 minuten bij 45 C. vond men sporen van het jodium inde urine. De absorbtie door de huid is mogelijk bij 34 a 36° in een bad van water, beladen met jodetum kalicum, maaide huid van den lijder moet alsdan voorbereid zijn door een dampbad, gevolgd van eene zeepwasschiug en sterke wrijvingen. Koussin deelt mede, dat bij indompeling van den arm in eene oplossing van sulphas atropinious in water (1: 200) ook na langen tijd geene werking wordt waargenomen; daarentegen werd binnen 35 minuten eene verwijding der pupil ondervonden, toen men den drogen arm inwreef met een poedervormig mengsel van 1 deel sulphas atropinicus en 199 deelen zetmeel. WAAKSCHITWING BIJ HET GRAMMEN GEWICHT IN DE RECEPTUUR. Als waarschuwend voorbeeld bij ons aanstaand grammengewicht inde geneeskunst diene het volgende voorval.

Er was in eene Fransche apotheek voor een kind van 18 maanden voorgeschreven: Pr. calomel 0,05 extrait thebaïque 0,005 sucre pulvérisé 0,20 In 5 poeders te verdeelen en om het uur toe te dienen, De leerling leest, in plaats van 5 milligrammen extractum opii, 5 centigrammen en levert als zoodanig de poeders af, met het treurig gevolg, dat het kind na het 4de poeder bezweek. De berichtgever in I’ünion médicale meent, dat dergelijke vergissingen zouden vermeden worden, indien de gewichtshoeveelheden niet in cijfers, maar in letters werden geschreven, zooals in Frankrijk meestal gebruikelijk is, en bijv. het bovenstaande recept was iugericht als volgt: Pr. calomel un centigramme extrait thebaïque un milligramme sucre quatre centigramme* voor één poeder. Er was dan wel geene verkeerde lezing mogelijk geweest. VERGIFTIGING DOOR TABAK. Een Fransch geneesheer verhaalt het geval eener vergiftiging van twee personen (man en vrouw) ten gevolge van wasschingen van het geheele lijf met zeep en tabak (40 a 50 grammen zeep en 60 grammen tabak gekookt met 3 liters water tot 2 liters vocht), hun aangeraden tegen scabies. De gewone verschijnsels eener nicotine-vergiftiging, braking, diarrhee, beving, enz. openbaarden zich het sterkst bij den man, die zich na de wassching, zonder zich veel af te drogen, naar bed had begeven. De vrouw, plus coquêtte (zooals de schrijver zegt), had zich beter afgewisoht. Op voorschrift van den geneesheer werd de huid nauwkeurig met water afgewassohen, een sterk aftreksel van koffie te drinken gegeven en een clysma van koffieaftreksel met azijn geapplioeerd. Het volgende recept, waarop wel niet het //simplex” past, bracht volgens den geneesheer volkomen genezing aan. acetatis ammonioi gramm. 10, tincturae canellae (cinnamomi) // 5, oxydi aethylici n i tincturae vanillae // 5; aquae florum aurantii // 30, aquae menthae // • 30, infusionis melissae // 100, syrupi simplicis n 04. M. D. S. Alle uren een eetlepel.

Uittreksels uit Binnen- en Bultenlandsclie tijdschriften. Als middel om eene vervalsching van bijenwas met plantenwas (oera anglica, van Rhus succedaneum) te herkennen, wordt, volgens Kletzinsky, het was met eene geconcentreerde oplossing van borax in water gekookt en vervolgens ter bekoeling gezet. Had men zuiver bijenwas, dan scheidt zich de vloeistof in 2 lagen, waarvan de bovenste tot een vasten waskoek wordt. Bij plantenwas ontstaat eene ondoorschijnende, witachtige, blijvende wasmelk. Bij mengsels van beide wassoorten ontstaat een veel geringer gehalte aan waskoek, terwijl de borax-oplossing zich meer of minder melkachtig vertoont. Om mieren te vangen voor den spiritus formicarum, graaft men een goed verglaasden pot inden mierenhoop, zoodat zijn rand 1 tot 2 strepen daarboven uitsteekt. Binnen eenige dagen is de pot met mieren gevuld.