is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 5, 29-05-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de meer of minder geconcentreerde staat der oplossing, de temperatuur en een mogelijk gelialte aan chloretum natricum een merkbaren invloed uitoefenen. Yeel beter dient tot dat doel geslibde calomel. Indien men 5 decigram calomel met 1 gram zuiver bicarbonaat met weinig water (omstreeks 1—1,5 CO.) ineen reageerbuisje vermengt en gedurende eene minuut goed dooreenscbudt, dan blijft de calomel ook na verloop vaneen dag onveranderd. Bevat het bicarbonaat 0,25 proc. carbonaat, dan verkrijgt de calomel na verloop van omstreeks 20 minuten een zeer zwak grijsachtig voorkomen (naast een blad wit papier te herkennen). Bij 0,5 procent carbonaat ontstaat de grijze kleur reeds na 10 minuten; bij I proc. ontstaat weinige minuten na het schudden eene witgrijze kleur, die langzamerhand intensiever wordt. Be grijze kleur treedt hoe langer zoo sterker te voorschijn, naar mate het bicarbonaat met meer carbonaat is verontreinigd. Een volkomen zuivere bicarbonas natricus wordt inden bandel wel niet aangetroflen. Als pharmaceutisch zuiver kan worden beschouwd, die, welke de calomel eerst na 10—20 minuten zwak grijs kleurt en 3 proc. carbonaat bevat. Deplaoeering is ongeschikt bevonden, om uit het bicarbonaat van den handel een volkomen zuiver praeparaat te verkrijgen, want het is gebleken, dat bij de behandeling met water het bicarbonaat zelf eene gedeeltelijke verandering ondergaat. Volgens von Schroff hebben de onrijpe vruchten van de éénjarige Conium maoulatum het geringste gehalte aan coniine, terwijl de bijna rijpe vruchten der 2jarige plant het rijkst aan coniine zijn. De volkomen rijpe vruchten, welke slechts aan de 2jarige plant toekomen, staan betreffende de mate harer werkzaamheid tusschen de onrijpe vruchten der éénjarige en tweejarige plant. Chanclu is geroost opium in China en Indië ia gebruik, hetwelk bereid wordt door eerst de buitenste laag van het opiumbrood weg te nemen, dan de hardere schorsdeelen van de inwendige weeke deelen te verwijderen, fijn te snijden en met water in ijzeren schotels uitte koken. Daarna wordt de vloeistof gefiltreerd, met de binnenste weeke deelen vermengd en onder gedurig omroeren boven kolenvuur tot exlraotdikte ingedampt, De harsige, extractmassa wordt met behulp vaneen spatel uitgenomen, gekneed en weder verwarmd, totdat de vloeistof geheel verdampt is, De warme extractmassa wordt in platte bladaohtige stukken uitgetrokken en dan voorzichtig op platte aarden schotels geroost, zoodat zij geen brandigen smaak of reuk verkrijgt. Na geëindigde roosting wordt nogmaals in water opgelost en tot eene taaie draderige massa ingedikt. Dit chandu is • door Eronmüller als slaapwekkend middel met zeer gunstig gevolg aangewend. Het slaapwekkend vermogen is even sterk als bij opium, maar het veroorzaakt veel minder hoofdpijn en bedwelming en werkt ook veel minder constipeerend. Als grondslag der syrupi wordt inde Pharm. Zeitung, in plaats van den thans gebruikelijken syrupus simplex, aanbevolen een mengsel van I deel glycerine met 3 deelen water. Een daaruit bereid praeparaat zou in plaats van syrupus, den naam n glyceratus” moeten dragen. Dit mengsel zal de voorkeur verdienen boven het suikervocht, omdat het niet in gisting overgaat. Bij glycerine is ook voor geen rans worden te vreezen.

Coldliver cream is de Amerikaansche naam vaneen mengsel, dat gebezigd wordt om den smaak der levertraan te verbeteren. Het bestaat uiteen slijm, bereid door 10 gram tragacanth in 500 gram water gedurende 24 uren te maceereren. Bij dit slijm worden eenige droppels citroenolie gevoegd, vooraf in alcohol opgelost. De levertraan wordt met een gelijk volumen van dit mengsel vermengd. Pastilles van chloralhydraat worden door Werner bereid, door het chloralhydraat met cacaomassa bij eene zachte temperatuur samen te stooten en de massa in vormen te brengen. De pastilles worden met kaneelpoeder bestrooid. Hager waarschuwt echter tegen dezen pas tillen vorm voor het chloralhydraat, daar hij van onderscheidene geneesheeren vernomen heeft, dat door het onmiddellijk in aanraking komen van het chloralhydraat met de slijmhuid der maag aldaar ontsteking is voortgebracht. Quanté’s middelen tegen epilepsie bestaan volgens -Hager uit; I. $: brometi kalioi, brometi ammonioi aa 45 milligram, valerianatis zincici 6 centigram, radicis artemisiae 62 centigram. M. f. pulvis; dentur tales. 11. ; olei succini rectificati. Een bad van sulphas feiTOSUS is door Joel van uitstekend nut bevonden bij hevige verbrandingen. Oeoghegan's zout wordt bereid door cyanetum hydrargyricum en jodetum kalioum inde verhouding hunner verbindingsgewiohten te vermengen. Formule: 2KCy, Hg J2, Als nieuw verbandmiddel voor heelkundig gebruik dient in Frankrijk een mengsel van petroleum met gelijke deelen glycerine. Ben haarkleurend middel met permanganas kalicus wordt volgens Hager bereid door 1 deel permanganas kalicus in 50 deelen gedistilleerd water op te lossen. Vooraf worden de haren gewasschen met eene oplossing van 1 deel hypoaulphis natricus in 10 deelen water. Na opdroging wendt men de oplossing van permanganas kalicus aan. Vlekken op de huid worden met verdund zoutzuur weggenomen. Verscheldenlicden. Om te herkennen, of een wijn mei behulp van cumpêehehout is gekleurd, dompelt men volgens Lapeyrère daarin een strook filtreerpapier, doortrokken met eene oplossing van neutralen acetas cuprious. Bij aanwezigheid van haematine wordt het papier violetblauw, in zuiveren wijn roodgrijs. Ivalikeur is eene alcoholische vloeistof, die volgens de Centralhalle'uit Achillea moschata wordt bereid. Volgens de Commercial Adverstina werden in het vorig jaar aanzienlijke* hoeveelheden katoenzaden-olie (Oleum Gossypii), hoofdzakelijk naar Italië vervoerd en werd aldaar uit de ruwe olie eene waarlijk prachtvolle olie verkregen, die de olijfolie nabij komt en waarschijnlijk ook wel tot vervalsching van deze dient.