is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 11, 10-07-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aanwending der tinctura van de bladen der Eucalyptus globulus tegen febris iutermittens is wederom door Dr. Lorinzer te Weenen (Wochenschrift 14 Mei) ter sprake gebracht. De aankweeking dier plant tMyrtaceae; in het Duitsch Schönmütze) zoowel door hem als door den apotheker Lamatsoh ondernomen, had reeds zulk een voldoend materiaal tot bereiding der Tinctura geleverd, dat zij aan de verschillende medici inde Plongaarsche Theis- en Donaustreken en in liet Banaat tot proefneming kon worden toegezonden. Volgens de tot dusver ingekomen rapporten was bij 53 gevallen van febris intermittens in 43 een zeer gunstig resultaat verkregen. De dosis wisselde van 3 koffielepels tot een half once daags af, en werd doorgaans slechts op die wijze gedurende 3 dagen toegediend. Slechts enkele malen moest de behandeling door die met sulph. chinin. vervangen worden, terwijl de tinctuur ook zelfs nog inde hardnekkigste vormen tot het gewenschte doel voerde en wegens haar niet onaangenamen, aromatischen smaak zonder tegenzin gebruikt werd. Volgens Lorinzer kan dit middel tot dusverre als eender voortreffelijkste surrogaten der kinabereidingen gelden. Mucilago tragacanthae wordt volgens de Pharm. Zeit. spoediger en gelijkmatiger bereid, indien men het tragaoanthpoeder eerst met eenige glycerine aanmengt, voordat men het water bij voegt. De vorming der zoogenaamde klontertjes in het slijm wordt daardoor vermeden. Decoctum seminum cardui mariae wordt volgens Eademacher bereid uit 150 gewichtsdeelen geslooten semina met 480 gewichtsdeelen water tot 340 deelen ingekookt. Als ((leefmiddel, dat ook na langen tijd niet beschimmelt of een onaangenamen reuk verkrijgt, wordt aanbevolen arabische gom sterk met alcohol te bevochtigen dan in water, op te lossen (1: 3) en bij dit gomslijm, eenige droppels engelsch zwavelzuur te voegen. De vloeistof,. boven den gevormden neerslag van gips, dient als kleefmiddel. Verscheidenheden. Volgens een bericht der Opinion nationale heeft de nieuwe prefect der Seine eindelijk de gasmaatschappij van Tessie du Mothay gemachtigd, de onderaardsohe pijpen te leggen, om Parijs met het oxygeenlicht te verlichten. (Zie over dit licht eene beschrijving in No. 3 van den sden Jaargang). Men is bezig aan een pijpennet, dat de nieuwe gaswerken te Pantin met de boulevards verbindt, zoodat binnen eenige maanden al de inwoners tusschen de nieuwe opera en de passage Souffroy de buitengewoon groote voordeelen zullen genieten, die het nieuwe licht tegenover de gewone gasverlichting aanbiedt. Vele oxy-hydrische lantaarnen branden reeds alle avonden inde passage Souffroy en stralen zulk een ongemeen sterk, glanzend wit licht uit, dat de gewone gaslantaarnen daardoor inden letterlijken zin inde schaduw gesteld worden. Er wordt bijgevoegd, dat de vroegere prefect Haussmann, in het belang der oude gasmaatschappijen, de concessie aan de nieuwe methode tot verlichting heeft geweigerd, op grond van de mogelijkheid der vorming van knalgas en het daaruit ontstaande gevaar van ontploffingen, terwijl toch de gevaarloosheid bij het gebruik van het hydro-oxygeengas met goed ingerichte toestellen voldoende bewezen is.

Nog wordt bericht, dat de' heer Tessie du Mothay zijne methode van gasverlichting zeer vereenvoudigd heeft, doordat hij de magnesia- en zirkoon-oilinders heeft leeren ontberen, welke steeds door hunne verslijting groote bezwaren opleverden. De vruchten van Tanyhynia venenifera, een boom op Madagascar, werden door Eoussin aan de Société de Pharmacie te Parijs voorgelegd. Evenals als de calabarboonen dienen deze vruchten in haar vaderland tot het voltrekken der godsgerichten, waartoe echter thans bij de moderne zienswijze dikwijls een paar hoenders de plaats van klager en aangeklaagde vervullen. Twee en een half dezer vruchten zijn in staat een konijn te dooden. Door de vruchten tot poeder te brengen en later eenvoudig af te wasschen kan men haar geheel van hare giftstof bevrijden. Tot het zuiveren van gipshoudend water wordt door Eeinsch aanbevolen op 150 liter van het water in eene houten kuip 350 gram witheriet (natuurlijke carbotias baryticus, tegenwoordig zeer goedkoop inden handel verkrijgbaar) te voegen, en met eene houten staaf goed om te roeren. Men roert het bezinksel nog eens herhaaldelijk door het water, en laat dan het water rustig staan. Na verloop van 31 uren is het water volkomen helder en bevat nu geen spoor gips meer, waarvan men zich gemakkelijk kan overtuigen, doordat het niet meer troebel wordt na bijvoeging eener oplossing van chloorbaryum. Het water bevat nu koolzure kalk, maar deze is geheel onschadelijk, terwijl het voortdurend gebruik van water, dat veel zwavelzure kalk bevat, klierachtige ongesteldheden veroorzaakt. Wil men het water voor technische doeleinden ook van de koolzure kalk bevrijden, dan kookt men het op en laat het rustig staan, waarbij de koolzure kalk zich als een wit, 'zacht poeder afzet. Te Berlijn en Londen is inden laatsten tijd geconstateerd, dat elk drinkwater schadelijk is, waarin men een gehalte aan salpeterzuur kan aanwijzen, niet zoozeer wegens de aanwezigheid van het salpeterzuur, maar omdat daaruit blijkt, dat het water met rottende stoffen in aanraking geweest is. Zwarte phesphorus werd het eerst door Thenard door veelvuldig distilleeren van den gewonen phosphorus verkregen. Hij kenmerkt zich, doordat hij na smelting en plotselinge afkoeling zwart wordt, terwijl hij inden gesmolten staat de eigenschappen van gewonen phosphorus vertoont. Plet mislukte aan vele scheikundigen om deze modificatie van den phosphorus op de aangevoerde wijze te verkrijgen, zoodat men tot de gevolgtrekking kwam, dat andere omstandigheden als de enkele distillatie tot deze verandering van den phosphorus aanleiding geven. Thans heeft Blondlot medegedeeld, dat hij den zwarten phosphorus verkregen heeft'door distillatie vaneen phosphorus, die toevallig met eene zeer geringe hoeveelheid kwikzilver verontreinigd was. Bij verdere opzettelijke proeven heeft hij met behulp van 1 centigram kwikzilver 50 gram phosphorus omgezet. Deze zwarte phosphorus is echter niet gelijkmatig zwart, maar als met eene groote hoeveelheid zwarte punten bezaaid. Dikwijls werd slechts het inwendige van den phosphorus zwart, terwijl de oppervlakte onveranderd bleef. Over den aard van het pigment kan Blondlot nog geen uitsluitsel geven.