is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 32, 04-12-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een sterk phosphoresceerend licht wordt verkregen dooreen stukje gewone pijpzwavel (ter grootte van eene erwt) te werpen op gesmolten chloras kalicus, die zich ineen klein glazen kolfje of reageerbuisje bevindt. Het sterke licht, dat hierbij ontstaat is het gevolg der vorming van witgloeiende sulphas kalicus. Geissler’s buizen en andere phosphoresceerende lichamen aan dit licht blootgesteld lichten in eene donkere kamer nog vele minuteni met de bekende eigenaardige kleurnuances na. "ll Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gemeenteraad van ’s Bosch is benoemd tot apotheker in het groot zieken-gasthuis aldaar, de Heer A. J. van Son. Door den Gouv.-Gen. van N.-Indië is geplaatst bij garnizoen te Djokdjokarta de militaire apotheker 3de kl. F. A. C. Valkenhof!' van het groot militair hospitaal te Weltevreden. Adverlentiën. Inde Apotheek bij het Burgerlijk stuur te Rotterdam wordt gevraagd al?5 VIERDE BEDIENDE (EXTERNE) een geëxamineerde APOTHEKER of HULP-APOTHEKER, op eene jaarwedde van ƒ 600. Voor nadere inlichting kunnen belanghebbenden zich wenden tot den Apotheker in voornoemde Apotheek, in het Oudemannenhuis op de Hoogstraat aldaar. f Een APOTHEKERS-BEDIENDE zag zich gaarne 1 Februarij 1871 GEPLAATST, hetzij IN- of EXTERNE, liefst als laatstgenoemde. Adres, franco, C. URIOT, Nieuwe Leliestraat bij de Baangracht, MM N°. 308 te Amsterdam. en hij de Wet van 1865 geëxamineerd W»*®» APOTHEKER, zag zich gaarne tegen Februari a.s. geplaatst als PRO VISOR, liefst daar, waar gelegenheid bestaat later de zaak over te nemen. Brieven franco, onder Letters A. 8., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Amsterdam wordt, tegen Februari, gevraagd: een bekwaam BEDIENDE, of iemand accuraat kunnende recepteeren, P. G. Brieven franco, Letters Z. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. A-an het gesticht Meerenberg, bij Haarlem, za] de betrekking van APOTHECAR 1° Februari e.k. vaceren. Behalve vrije huisvesting, voeding en bewassching is aan deze betrekking een salaris verbonden van ƒ 400, hetwelk voor verhooging vatbaar is. Ongehuwde Apothecars, die in aanmerking wenschen te komen, gelieven zich in persoon, en van getuigschriften voorzien aan te melden bij den Isten Geneesheer-Directeur aan het gesticht, op Dinsdag 6 of 13 December, des middags om 2 uur. Eene florissante particuliere APOTHEEK W»*®’ op eender beste standen van Amsterdam, wordt op zeer aannemelijke voorwaarden, met of zonder het Huis, TE KOOP AANGEBODEN. Adres, onder Letter Z, franco, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te Bergen op Zoom wordt TE KOOP AANGEBODEN eene HUIZINGE, met de daarin sinds lange jaren gevestigde en goed beklante APOTHEEK. Reflecteerenden vervoegen zich in persoon of met vrachtvrije brieven bij den eigenaar J. L. VAN HAL.

APOTHEEK. Een jong mensch, van de P. G., gedurende 7 jaren bij het vak werkzaam, doch door bijzondere omstandigheden buiten betrekking geraakt zijnde, de beste getuigschriften kunnende produceren, zag zich gaarne GEPLAATST, liefst EXTERN. Gelieve brieven franco te adresseren aan het Postkantoor te Zaandam, onder Letter B. HEERENHUIS en APOTHEEK met Woon- en Pakhuis. De Notaris A. T. HAAGSMA te Leeuwarden, zal, Maandag 13 December 1870, ’s avonds 6 uur, bij den Heer Hendrichs, in ’t Hotel Phoenix, aldaar, finaal veilen: 1 I°. Een net en gerijfelijk, wel onderhouden HEE-E.ENHUIS, waarin thans eene welbeklante APOTHEEK wordt uitgeoefend, overigens zeer geschikt voor velerlei andere affaires, staande op eenen zeer gezochten stand, inde Sint Jacobstraat, te Leeuwarden, letter G, n°. 81, Sectie O, n°. 484, groot 1 Hectare 33 Centiaren, hebbende Winkel en diverse Woonvertrekken, Kelder, Plaatsje, Bak en Put, doorloomend privaat en verdere commoditeiten. Geb. ƒBO2O. * 3°. Een ruim en hecht WOONHUIS en PAKHUIS , staande zeer geschikt bij het vorige perceel, in het Maria Anna straatje aldaar, letter G, N°„ 64, sectie G, N°. 475, groot 70 Centiaren, hebbende o. a. een ruimen Kelder voor Wijnhandel, een Plaatsje en massale Bak en Put. Geb. ƒ 1950. Beide perceelen in gebruik bij den eigenaar, en te bezien op den Yerkoopdag van113 uur, bij toegangkaartjes, te verkrijgen bij den Notaris. Zijnde inmiddels UIT DE HAND te koop, te bevragen bij den eigenaar-bewoner. .Inde uitgebreide sortering APOTHEKERS-BEHOEFTEN & CHIRURGICALE INSTRUMENTEN, bij J. C. AAIDERS, Singel bij het Koningsplein X n°. 9, te Amsterdam, is voorhanden de HERLEIDINGSTAFEL van het Nederlandsch of Decimaal gewigt in het Medicinaal gewigt en omgekeerd. Decimaal en gewoon Apothekersgewigt, tot een Milligramme in nette kistjes uiterst nauwkeurig en • geijkt. Zijne gerenommeerde etiquetten met gedrukten naam der Geneesmiddelen inde ruimste sorteering, elke naam in verschillende grootte en proefhoudende vernis voor dezelve, zijn altijd in voorraad, zoodat men ter aanvulling enkele exemplaren kan bekomen. Modellen worden op franco aanvraag gezonden. noc j*. @ESr as jh: «.» iw van Chemische, Physische, Pharmaceutische Apparaten en Utensiliën. Uitvoerige Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar. Arnhem, 1870. J. C. Th. MARIUS. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 37. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.