is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 12, 23-07-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentlën. APOTHEKER. In het Groot Zieken-Gasthuis te ’s Hertogenbosch wordt gevraagd tegen 1° September aanstaande een APOTHEKER op gunstige voorwaarden. Adres onder franco brieven aan het COLLECTE VAN REGENTEN aldaar. OOST-INDIË. In eene Apotheek te Batavia verlangt men ten spoedigste een geëxamineerd APOTHEKER of HULP-APOTHEKER P. G., van goede getuigschriften voorzien, op gunstige voorwaarden. Brieven franco, onder Letter R., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. F. G. A. Proot, Apotheker te Leiden, verlangt met September e. k. eenen bekwamen BEDIENDE. Brieven franco. J. A. Stoltc & Zoon, Apothekers te Amsterdam, verlangen met p° September of later een bekwaam BEDIENDE, INTERN. D. H. de Castro Dz., Apotheker te Amsterdam, vraagt tegen 1° September een ASSISTENT, EXTERN. Men vraagt primo Augustus ineen Apotheek een ADSISTENT INTERNE, vlug en accuraat kunnende recepteeren, tegen ruim honorarium. Adres brieven franco, onder Letter L., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Apotheek van het Ziekenhuis TE DEVENTER' In bovengenoemde Apotheek wordt tegen 1° October een ASSISTENT gevraagd op eene jaarwedde van / 300.— met kost, inwoning enz. Sollicitanten vervoegen zich met franco brieven aan den Apotheker G. VAN SANTÉ Bz. Een Geneeskundige vraagt een ASSISTENT, EXTERNE, inde Apotheek. Franco brieven, Letter N. T., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. SSIUBSI*'1*' In eene Apotheek te Groningen wordt, tegen primo Oetober, gevraagd een LEERLING APOTHEKER met de receptuur bekend, wien gelegenheid zal gegeven worden tot het waarnemen der Academische lessen, tegen genot van kost, inwoning en eenig salaris. Brieven franco, onder Letter R., bij den Boekhandelaar H. R. ROELESEMA te Groningen, Ineen Apotheek Prov. Z. H. wordt gevraagd een ADSISTENT, bevoegd voor de receptuur. Brieven franco, Letters P. 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Hnlp-Apotheker zoekt een BETREKKING te Amsterdam daar, waar gelegenheid voor studie bestaat. Franco brieven, onder Letter H,, bij den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam. Een Leerling-Apotheker R. C. van goede testimonia voorzien, zoekt PLAATSING te Amsterdam, waar tijd tot studie gegeven wordt en de lessen kunnen waargenomen worden. Brieven franco, Letters H. S. H., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch, met de receptuur bekend, zag zich gaarne ineen Apotheek GEPLAATST, IN- of EXTERN. Adres Letters R. H., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

MINERAAL WATER uit alle toekende bronnen, 'Vulling t§!6. WED*. G. A. KOOSEBOOM Amstel 140. AMSTERDAM. Verschenen bij D. B. CENTEN te Amsterdamr BENIGE SCHEIKUNDIGE WERKINGEN ALS BEWEGINGSVERSCHIJNSELEN O P G E V A T. inwijdingsrede BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT IN DE SCHEIKUNDE AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT, Uitgesproken den 23sten Juni 1876, DOOK DR. H. C. DIBBITS. Prijs 60 ets

Magazijn van Medicijnglas, Chemische, Fharmaceutische Apparaten, Utensiliën, enz. Capsuleermachines systisme LI MO ÜS IN f 17? , Verbeterde CAPSULEERTOESTBLLEN zeer eenvoudig en hoogst doelmatig ƒ 3,-. Onwels IVo. 1,3 & 3, per 1000 ƒ 3,50. H. Id. ~ 100 ƒ 0,30. Bij bestelling van 10.000 van ééne soort, wordt firma of naam, zonder prijsverhooging, op de Ouwels gedrukt. Kartonnen. Kokers voor POEDER-OUWELS. {Rivaliteit FIJN.J \ oor 6 Poeders. Voor 12 Poeders. N». I 2 B N». 45 6 p. ioo ƒ 1.90 2. 2.40 ~~ ƒ 2.80 Ü4Ö LBO NB. Om abuizen te voorkomen, verzoeken wij onze Clientelle beleefd bij hare opgave Foederomvels te bemerken, welke GROOTTE verlangd wordt, door aan de nummers toe te voegen de woorden: KLEIN, MIDDELSOORT en GROOT, aangezien de benaming der grootte in nummers bij de fabrikanten verschillend is. Amsterdam, Geldersche Kade M. 20 22. J. B. DELIUS & C°. HENDRIKS &. VAIM STEENBERGEN. Warmoesstraat IVo. 1.V2. Amsterdam verzenden op frariko aanvrage, franko per post: hunne eerste uitvoerige. Prijs-Courant van APOTHEEKBENOODIGDHEDEN EN CHEMISCHE UTENSILIËN. MANDEI, IN MEDICINALE"LEVERTRAAN. P. VAN HEUNSBERGEN. ZAANDAM, ZEEDIJK 278. MEDICIJN GLASi ZALFPOTTEN (met en zonder gepoleerde deksels), PILLENFLESSCHEN (met en zonder gepoleerde deksels), STOPFLESSCHEN, CARTONNEN DOOZEN (met en zonder firma zonder prijsverhooging), BALANSEN, GEWIGTEN (tot fabrieksprijzen) enz. voorhanden in het Magazijn van ApotheeK-benoodigdheden. Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN EOSSEM. Snelpersdruk van M. J. Portielje, te Amsterdam.

PHARMAOIE. Steller dezes, van goeden huize, P. G. en gehuwd, zag zich zeer gaarne GEPLAATST in eene drukke Apotheek tegen een honorarium van + ƒ 750 (EXTERN). De beste informatiën kunnen geproduceerd worden. Reflecteerenden adresseeren zich Motto PHARMACIE, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te .Amsterdam. H.H. APOTHEKERS. Door bijzondere omstandigheden wordt dadelijk op eender beste standen van Amsterdam TE KOOP aangeboden eene zeer nette APOTHEEK, waaraan een Ziekenfonds verbonden is, dat jaarlijks circa zeven en twintig honderd gulden bedraagt. Adres onder Letters E. E., aan den Uitgever D. B. CENTEN", te Amsterdam. OPSTAND. TE KOOP de OPSTAND, met flessohen, Potten, Toonbank, voorraad van Medicamenten, en desverkiezende, Chirurgische Instrumenten, alles goed onderhouden en zeer geschikt voor een Medicus ten platten lande. Onder Letter A., met franco brieven te bevragen bij den Heer J. 0. LABRANT, Apotheker te Brammen.