is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 13, 30-07-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13e Jaargang. 30 Juli 1876. N°. 13.

PHARMACEÜTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen

REDACTEUR: R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen, Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën: van I—s regels / 1,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-iarief is op aanvrage verkrijgbaar.

UITGEVER: D. B. CEJVTEIV, te Amsterdam. De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën ui terlijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

Mcdedeelingen. Ingezonden stnkkcn. Inde vergadering van den geneeskundigen raad voor Friesland en Groningen is eene correspondentie overgelegd met de Ministers van Oorlog, van Justitie en van Binnenlandsche Zaken, waaruit blijkt, dat voortaan geen contracten meer zullen worden gesloten door of vanwege de beide eerstgenoemde departementen tot de levering van geneesmiddelen met daartoe niet bevoegde geneeskundigen om nevens het presteeren van geneeskundige diensten ook de geneesmiddelen aan militairen of aan gevangenen te leveren (zooals dat jaren lang plaats had te Harlingen en te Heerenveen). Geachte Redacteur! De noodlottige vergissing in het voorlaatste nommer van dit Weekblad vermeld, gaf aanleiding tot de vraag, hoe door de eischen, die onze Pharmacopoea voor Phosphas natricus stelt, een verwisseling of verontreiniging met arsenias natricus bewerkt zoude worden. Uit die eischen, in verband met de wijze, waarop elders de reacties zijn opgegeven, meen ik te mogen opmaken, dat niet bepaald op arseniaat gedoeld is. Inderdaad zoude men bij het onderzoek van phosphas natricus, verricht zooals onze Pharmacopoea dat opgeeft, lichtelijk de aanwezigheid van arsemaat over het hoofd kunnen zien, tenzij men bij de reactie met zwavelwaterstof in het oog houde, dat arseenzuur niet steeds terstond daardoor wordt aangetoond; aan de verdere voor phosphas natricus gestelde eischen voldoet het arseniaat evenzoo. Wensohelijk zou het mij daarom voorkomen, zoo de Pharmacopoea bij die reactie met zwavelwaterstof hetzij verwarming of toevoeging van natriumsulphiet of laten staan gedurende eenigen tijd hadde voorgeschreven. De reactie met zilvernitraat inde niet zuur gemaakte oplossing, door de geneeskundige raden voorgesteld ter onderscheiding van pyrophosphaat, zou ook een verwisseling met arseniaat doen kennen *), Ofschoon wel wetende, dat dit opgemerkte niets nieuws bevat, meen ik dat het gevaarlijke der verwisseling of verontreiniging mij vrijheid geeft er op te wijzen. Utrecht, 25 Juli 76. Dr. v. Embdbn. BENIGE GENEESMIDDELEN UIT HET SUPPLEMENT OP DE PHARMACOPOEA HELVETICA, 1876. Essentia dulcis, Tinctura dulcis. 1 Deel acetas kalicus, 10 deelen suiker en 5 deelen water worden gekookt totdat er eene donkerbruine kleur ontstaan is. De massa wordt opgelost in 5 deelen water en vermengd met 30 deelen spiritus reotifi*) Namelijk door de vorming vaneen chocoladebruin praecipitaat en we meenen, dat na het voorgevallene deze aanwijzing als eene bijdrage tot de uitbreiding van de reacties derPharm, dienen kan. jjed>

oatissiraus. Het voorschrift komt overeen met dat voor een praeparaat, genaamd Tinctura Sacchari tosti. Extractum Malti cum Chinino. 1 Deel hydrochloras chinini, 4 deelen glyoerinum, 195 deelen extractum malti. Linimentum Terebinthinae Stokes. Eene emulsie, bestaande uit 60 gram oleum terebinthinae, 5 gram oleum citri, 120 gram aqua rosarum, 10 gram acidum acetieum conoentratum en I vitellum ovi. liquor mercurialis van Swieten. Eene oplossing van 1 deel chloretum hydrargyricum in 500 deelen water en 500 deelen spiritus rectificatissimus. Magnesium citricum (Citras magnesicus) effervescens, een gekorreld poeder, bereid door eene pasta uit 250 deelen magnesia alba, 750 deelen acidum citricum en de noodige hoeveelheid water bij zachte warmte te drogen. 150 Deelen hiervan worden vermengd met 30 deelen pulvis sacchari albi, 70 deelen acidum citricum én 150 deelen bioarbonas natricus, met spiritus bevochtigd, door eene gaatjeszeef geslagen en gedroogd. Mastix odontalg ica, eene heldere oplossing van 1 deel '‘mastix in 3 deelen aether. Oleum Carvi pingue, Oletim Carvi coctum, een mengsel van 5 deelen oleum carvi en 95 deelen oleum olivarum. Oleum Jecoris aselli f erratum, eene oplossing van 1 deel benzoas ferricus in 100 deelen oleum jecoris. Oleum morpkinatum, eene oplossing van 1 deel hydrochloras morphini in 1000 deelen oleum amygdalarum. Fastilti Magne siae worden bereid uit 20 deelen magnesia alba en 80 deelen saccharum, aangemaakt met muoilago tragacanthae. Pastilli struma les. ïroohsici ter zwaarte van 1 gram, bestaande uit 2 deelen carbo spongiae, 1 deel amylum, 8 deelen saccharum en muoilago tragacanthae, zooveel noodig is. Pastilli Vig nier. Trocbisci ter zwaarte van 500 milligram, bestaande uit 1 deel crocus, 1 deel cortex radicis ipecacuanhae, 1 deel opium, 100 deelen suocus liquiritiae, 200 deelen saccharum. Pulvis ar omaticus laxativus, Tragea aromatica viridis, ScJmidlipoeder, een poedermengsel van 6 deelen fol, sennae, 3d. rhizoma zingiberis, 3d. radix liquiritae, 3d. radix rhei, 3d. fructus anisi, 3d. cortex aurantiorum, 3d. cinnamomum chinense, 3d. cremor tartari dep., 12 d. saccharum. Pulvis diureticus, Poudre des voyageurs, een poedermengsel van 1 deel uitras kalicus, 1 deel radix althaeae, 2 deelen radix liquiritiae, 6 deelen gummi arabicum, 6 deelen saccharum. Pulvis effervescens ferratus. Een wit gekorreld poeder, bestaande uit 20 deelen sulphas ferrosus exsiccatus, 20 deelen saccharum, 400 deelen acidum tartaricum, 550 deelen bicarbonas natricus en spiritus. ONDERZOEK TAN KAMERLUCHT OP ARSENIK. Hamberg onderzocht de lucht eener kamer, bekleed met behangselpapier, hetwelk met Schweinfürtergroen gekleurd was. Hij plaatste daartoe de volgende toestellen inde kamer: 1“, eene Uvormige buis om het stof op te vangen; 2°, drie Uvormige