is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 15, 13-08-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de betrekking, die u wordt aangeboden, niet aannemelijk ? Nogmaals, ik raad u aan: tracht ze te krijgen! ü, mijnheer de Eedacteur, hartelijk dankzeggende voor de mij verleende ruimte, heb ik de eer te zijn met de meeste hoogachting Uw Dw. dienaar A. A- Lagaaij. Hulp-apotheker aan het militair hospitaal. GEKLEURD PAPIER VOOR KAPJES. Nu de aandacht algemeen gevestigd wordt op het nadeel van met vergiftige stoffen gekleurd papier, mogen wij ook wel eens letten op de papieren, die in onze apotheken gebruikt worden. Het is ontegenzeggelijk, dat het groene papier der etiquetten, die in vele apotheken op de voorraadsflesschen prijken, gekleurd is met arsenikkopergroen. Eoode en gele papieren, die tot kapjes over kurk en hals of ook wel op de weegschalen gebezigd worden, zijn gekleurd met menie of chromaatgeel. Het goudpapier is met bladkoper bekleed en, indien een geneesmiddel, dat vrije ammonia liquida bevat, bijv. solutio ammoniaci spirituosa anisata, daarmede in aanraking komt, zal er eene blauwe of blauwgroene kleuring ontstaan. Op de gekleurde papieren, waarmede de kartonnen doozen bekleed zijn, is reeds vroeger gewezen. In Duitschland zijn zij bij de wet verboden en, nadat onze leveranciers daarop opmerkzaam gemaakt zijn, hebben zij het gebruik van schadelijke kleurstoffen nagelaten. Mij dunkt, wij moesten dit bij al het gekleurd papier, hetwelk wij gebruiken, in het oog houden, namelijk geen papieren bezigen, die door indompeling ia zwavelwaterstofwater eene donkere of in ammonia liquida eene blauwe kleur aannemen. Papierhandelaars zullen, indien wij zulks ernstig verlangen, ons zeker wel inde gelegenheid stellen, fraai maar onschadelijk papier te verkrijgen. Ik meende hierop de aandacht te moeten vestigen, om het verwijt te ontgaan, dat de aanmerkingen, die wij bij andere bedrijven op gelijke feiten maken, zooals Hildebrand het uitdrukt, een balk in het wapen voeren. Men stelde ons inde gelegenheid de berekening vaneen recept volgens de Duitsche taxe met die onzer Prijslijst te vergelijken. Het recept luidde: ; solut. saleb gramm. 180 ex gramm. 2, laudani liquidi sydenhami gtt. 6, spiritus aromatic! gramm. 2, syrupi papaveris albi gramm. 16. M. D. S. O. h. c. Het was voor een reiziger tijdens zijn verblijf te Cassel gereed gemaakt inde Sternapotheke van W. Broek aldaar. De som der afzonderlijk berekende geneesmiddelen met bereiding enz. jian de linkerzijde van het recept geplaatst, bedroeg 0,95 mark = 6? ets. Volgens onze Prijslijst zou de berekening 3de categ. 55 ets,, 4de categ. 70 ets. zijn. Naar wij vernemen is de levering der draagbaren en verbandkisten voor den spoorwegdienst voorgeschreven en voor de staatsspoorwegen noodig, opgedragen aan den Heer M. van Lissa, firma A. van Emden te Amsterdam, Voor een gedenkteeken gewijd aan de nagedachtenis van Liebig zijn reeds 140,000 Mark (84,000 gulden) ingekomen. Men acht deze som voldoende om zoowel te Giessen, waar Leibig zijne werkzaamheden begon, als te Munchen, waar hij ze tot zijn einde voortzette, eeu gedenkteeken op te richten. Tot aanvulling der litteratuur over de iodium-ijzerlevertraan nemen wijde volgende stukken over uit de Geneeskundige Courant van 30 Juli en uit Haaxman's Tijdschrift (Augustus-nommer), waardoor alle hoop op eene mededeeling der methode van bereiding door dr. v.d. B. vervalt. Aan de Eedactie der Geneeskundige Courant, Weled. Zeer Oei, Heeren / In No. 25 van het Weekblad van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde komt voor een stukje van mijne hand onder het hoofd: //iood-levertraan.” De Eedactie heeft daaronder eene noot geplaatst van den volgenden inhoud:

//De Eedactie plaatst deze opmerkingen, omdat zij betrekking hebben op het door haar gewaardeerde onderzoek en verslag van de H. H. Stoeder en Polak en omdat zij verwacht, dat de schrijver, de heer van der Burg, leeraar inde scheikunde, zijne methode van bereiding spoedig zóó naauwkeurig zal mededeelen, dat de schijn vermeden zal worden, als gold het hier meerde exploitatie vaneen zoogenaamd geheim geneesmiddel, dan het bespreken vaneen wetenschappelijk vraagstuk.” Het hierbijgaand antwoord op die noot werd onmiddellijk daarop door mij der Eedactie toegezonden. Tot mijne niet geringe verwondering ontving ik dit eerst nu terug met de opmerking: //Dat de Eedactie het ongeschikt acht ter opname in het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde.” Aangezien die beschouwing niet nader wordt toegelicht en mij niet ééne gegronde reden bekend is voor die weigering tot plaatsing van regelen, door de verwachtingen der Eedactie zelve uitgelokt, verzoek ik U beleefdelijk ze in Uwe Courant te willen opnemen. Hoogachtend heb ik de eer te zijn Uw. Dw. Dienaar, Dr. E. A. van der Burg. Leeuwarden, 34 Juli 1876. Aan de Eedactie van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Tot mijn leedwezen moet ik uwe verwachting, uitgedrukt inde noot, onder mijn stukje over iodium-levertraan geplaatst, teleurstellen. Om redenen, reeds vroeger in het breede ontwikkeld (zie het Pharmaceutisch weekblad No. 38 van den 13den jaargang) zal men nimmer van mij, zonder toestemming van den heer Draisma van Valkenburg, mededeeling der bereidingswijze van het bedoeld praeparaat kunnen tegemoet zien, noch ter vermijding van eenigen schijn, noch ter wille van iemand of iets. Nog eens zij ook hier ter plaatse herhaald, dat ten aanzien der bereiding eener rationeele staaltraan niet ik maarde heer Draisma van Valkenburg het initiatief genomen en de voorlichting der wetenschap gevraagd heeft. Jaren lang werd door ZEd, te vergeefs gezocht, veel teleurstelling ondervonden en moeite noch kosten gespaard om een goed praeparaat inden handel te brengen. Mijn onderzoek, op uitnoodiging van den heer D. v. V, ondernomen, leidde tot de bereiding der iodium-ijzertraan; welnu, //al de resultaten, bij dat onderzoek (gedurende nu bijna twee //jaren voortgezet) verkregen, zijn het uitsluitend eigendom //van dien Heer, en niemand kan daarop eenige billijke //aanspraak doen gelden of met eenig goed recht van mij //mededeeling der bereidingswijze verwachten.” De bereiding heeft steeds onder mijn toezicht plaats en nimmer wordt tot de aflevering besloten, tenzij zorgvuldig onderzoek en meermalen herhaalde quantitative analysen de noodige waarborgen hebben geleverd voor de deugdelijkheid van het praeparaat. Ik geloof dan ook gerustelijk te kunnen verzekeren, dat van geen geneesmiddel de bereiding aan zulke strenge controle onderworpen is als juist die der iodium-ijzertraan, en wordt uit een therapeutisch oogpunt eenige waarde aan haar toegekend, aan de intelligentie en volharding van den heer Draisma van Valkenburg komt daarvan de eer toe. Elke poging ter bereiding van het praeparaat wordt door mij toegejuicht, doch men bevele geene methode aan, zonder zich vooraf overtuigd te hebben, dat zij den toets eener experimenteele kritiek kan doorstaan. Voor het tegenovergestelde geval heeft men van mij bestrijding te wachten. Ten slotte zij het mij vergund tot die HH. geneeskundigen, welke het praeparaat voldoende lang hebben gebruikt om zijne therapeutische werking te beoordeelen, de uitnoodiging te richten, hunne resultaten te willen openbaar maken. Leeuwarden, Juni 1876, Dr. E. A. van der Burg. (Nieuw Tijdschrift voor de Phannacie van Haarman-, /tug.-nommer.) HET GEHEIM VAN DR. VAN DEE BURG IN ZAKE DE JODIUMIJZER-LEVBRTEAAN ONTSLUIERD. In antwoord op het stukje der heeren Polak en Stoeder in