is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 20, 17-09-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vraagt TE KOOP eene APOTHEEK met eenige cliëntèlle ineen goed en solied HUIS, onverschillig hetzij in Amsterdam of elders. Adres Letters Y. Z., den Heer J. C. WOORTMAN in Apothekers-benoodigdheden, Westerstraat N°. 96, te Amsterdam. Apotheker gevraagd. In eene welvarende groote plattelandsgemeente (ruim 5000 inwoners) biedt de eenig daar gevestigde Apotheker wegens ziekte en daardoor vertrek naar elders, zijne zeer beklante APOTHEEK met HUIS en daarachter liggende grooten TUIN, op zeer aannemelijke voorwaarden ter overname aan. De zaak is voor zeer veel uitbreiding vatbaar en het Huis is fraai, ruim en sterk en staat inde kom der gemeente. Men adressere zich met franco brieven, onder Letters C. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Apotheek te koop; Ineen der voornaamste dorpen van Groningen wordt TE KOOP aangeboden, wegens neerlegging der zaken, eene ferm beklante APOTHEEK (meest receptuur) die een goed bestaan oplevert met nog steeds beter vooruitzicht, buitengewoon fraaije, zeer nette Apotheek en groot flink, royaal HEERENHUIS en TUIN. Gadingmakenden kunnen de helft of meer van den koopschat onder regt van Iste hypotheek j desverkiezende beleend krijgen. Bijzonder geschikt voor een Jong Apotheker, Prot. Godsdienst. Brieven franco, onder Letter Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. J €. AAM, OJE MtS, Singel bij het Koningsplein, No. 494, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekershehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou, Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde-Engelsche en Fransche Pleisters, Apostuma- ■ tic-. Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilacteerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irri gateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwen spuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Ke-j phalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique, Kousen-Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Uskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen, Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, Gutta Percha enPergamentpapier, Recept- enßekening, boeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert.

VERSCHENEN BIJ D. B. CEMTEÜ, TE AMSTERDAM:

ALGBMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEEBKÜNST. (Ars foriuulas medieas pracscribcndi et praeparandi. TEN DIENSTE YAN Artsen en Apolhelters. NAAK ONDERSCHEIDENE BRONNEN EN IN VERBAND MET HET GRAMMENGEWICHT BEWERKT DOOR R. J. OPWIJRDA. TWEEDE DRUK. In verband gebracht met de Pharmacopoea Neerlandica. Bdit. XI. Prijs f X. 60; franco p.p. f 1.70.

Snelpersdruk ran M. J. Portielje te Amsterdam.

VERGELIJKEND OVERZICHT DEEL GENEESMIDDELEN VOORKOMENDE IN DE EERSTE EN TWEEDE UITGAVE DER PHARMACOPOEA NEERLANDICA. DOOR R. J. OPWIJRDA. TWEEDE DRUK. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met de toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen hij de geneeskundigen, bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen. Ten gebruike bij hel inrichten der Apotheken van apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen. Prijs f 0.70; fr. p.p. f 0.75.

LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK OP DE Pharmacopoea Neerlandica EDITIO 11. MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN Kunstwoorden en Eigennamen, DOOK J". OPWIJRDA. Prijs f 1.90; fr. p.p. f 2.—; Gebonden 1 2.30; fr. p.p. f 2.45.

PRIJSVERMINDERING VAN GENEESKUNDIGE WERKEN UIT HET FONDS VAN KEMIUK & ZOOU te Utrecht. H. Bressler. De kinderziekten volgens de nieuwste en belangrijkste ervaringen van duitsche, fransche en engelsche geneesheeren stelselmatig bewerkt. Uit het hoogduitsch vertaald door H. W. Everts. Twee deelen. Vroeger ƒ 6, nu ƒ 3,50. J. T. Dieffenhaeh. De operatieve chirurgie. Uit het hoogduitsch. Twee deelen, vroeger / 16,80 nu ƒ 10,—. C. Gerhardt. Leerboek der auscultatie en percussie en van het physisch onderzoek, adspectie, palpatie, mensuratie van borst en buik, ten behoeve der diagnose. Met 37 houtsneden, vroeger f 3,25 nu ƒ 3,—. F. Hartmaan. Leerboek der bijzondere pathologie en therapie vaneen klinisch standpunt bewerkt. Naar het hoogduitsch. Gebonden in heel linnen, vroeger ƒ 10,40 nu ƒ 6,—. J. Jones. Over het gebruik van ijzer in tering en over de hygiëne dezer ziekte. In het nederlandsch overgebracht door Dr. H. J. Broers, vroeger ƒ 1,35 nu / —,50. C. F. Kunze. Kort overzicht der geneeskundige praktijk. Uit het hoogduitsch, vroeger ƒ 3,75 nu ƒ 3,50. H. Lebert. Handboek der algemeene pathologie en therapie. Uit het hoogduitsch vertaald, vroeger ƒ 8,75 nu ƒ 5.—. F. Von Niemcyer. Klinische voorlezingen over longtering, medegedeeld door Dr. Ott. Uit het hoogduitsch, vroeger/—,BO nu/—,50. A, Tobold. De chronische ziekten van het strottenhoofd, in verband met laryngoskopische diagnostiek en plaatselijke behandeling. In het nederlandsch bewerkt en met waarnemingen en I opmerkingen vermeerderd door Dr. P. Q. I Brondgeest. Met 19 figuren, vroeger ƒ 3,50 nu f 1,25. P. Dille en E. Wagner. Handboek der algemeene pathologie. In het nederlandsch over| gebracht, vroeger ƒ 3,50 nu ƒ 3,50. H. Ziemssen en P. Krablcr. Waarnemingen ! aan het ziekbed over de mazelen en hare com■ plicaties, vooral met het oog op den gang der eigenwarmte. Uit het boogduitseb. Met 49 afbeeldingen, vroeger ƒ 1,90 nu / 1.—. De echte ANGLO SWISS CONDENSED MELK is het beste voe* dingsmiddel voor kinderen, die JU van de moedermelk verstoken o zijn ; deze is chemisch onderzocht ® en wordt door de beste resul* taten bekroond. | Te bekomen bij de Pleeren G. D. RIEMANN, Damstraat 34, ULOTH, Zeedijk 16 en WAKKER, Kalverstraat 196, te Amsterdam.

Mg» Voor 40 gulden a comptant te koop: De Handatlas der Pharmakologic van Dr. E. WLNKLER, met 190 nauwkeurig bewerkte afbeeldingen van alle officineele planten en van haren bouw. Franco Letters D. C., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Men vraagt prijsopgaaf van deugde****** lijk en proefhoudend AQDA LAURO CERASI berekend bij 35, 50 en 100 flesschen. Aanbiedingen franco, onder Letter S., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. o P franco aanvraag (per briefkaart) wordt franco toegezonden een lijst van belangrijke werken over Scheikunde, Pharmacie enz., die wegens sterfgeval voor weinig geld worden overgedaan. Aanvragen en bestellingen te adresseeren aan: Oude en Nieuwe Boekhandel J. H. Dunk Botterdam. – J. C. WOORTMAN, Westerstraat P. P. 96 te Amsterdam, in alle soorten van Apotheek-Benoodigdheden, MAGAZIJN van Cartonnen en Spanen Doozen, fijn Bindgaren in alle kleuren, Bladzilver, Goudvlies, Capsuleer-, Lakmoes-, Filtreer-, Perkament-, Goud-, Zilver-, Poeder- en Receptenpapieren in alle formaten, Poederkruisbanden, Boek- en Steendrukwerken, Signaturen en Winkel-Etiquetten, Hoornen Lepels, Garenkokers, Kurkenmachines en fijne Poeder-Ouwelen. Limousin’s Vereenvoudigde Ouwel-Capsuleer machines. ®2T Belast zich met het in orde brengen van Apotheken volgens de Nieuwe Pharmacopoea. Poederpapier wordt op verlangen naar een IKST bepaald model gesneden.

Op Dinsdag 3 October 1876 en volgende dagen, des voormiddags '®» 10 ure, zal aan het Lokaal van Yerkoopingen te Utrecht Achter Sint Pieter, ten overstaan van den Notaris H. W. Th, VAN GOUDOEVER, worden verkocht eene aanzienlijke partij Chemische henoodigdheden, ten behoeve van Laboratoria en Apotheken als: Glazen-, Porceleinen-, Platina-, Kop’eren-, Ijzeren- en andere voorwerpen. Saniteits Goed, Getah-Percha Buizen en Plaat, Stopflesschen in verschillendeLleuren, groote Metalen Vijzel; Thermometers, Kurken enz. Voorts: Physische-, Chirurgische-, Pharmaceutische-, Photographische en andere Instrumenten en Utensiliën. Alles afkomstig uit de magazijnen van de firma M. MULLER en Comp. (in likwidatie) te Utrecht, en breeder omschreven bij notitiën, in tijds a 10 cents verkrijgbaar aan voormeld Lokaal van Verkoopingen, alwaar de Goederen daags voor den Verkoopdag van 10—4 ure te bezichtigen zullen zijn. MAGAZIJN ran Mcdicijnglas, chemische, pharmaceutische Apparaten, Utensiliën enz. COLEERKOMMEN van wit aardewerk in twee grootten, diameter 80 en 35 Cm. Amsterdam. J. B. DELIUS & C°. Geldersche Kade M 30—23. MINERAAL WATER uit alle toekende toronnen. Vulling 1896. WED'. G. A. ROOSEBOOM Amstel 140. AMSTERDAM. Meehanieke Stoppen, waardoor het water in eene aangebroken Hesch goed kan worden geconserveerd, zijn voor alle modellen van Mineraalwater-flesschen voorhanden.

MILLIGRAM BALANSEN. RECEPTEER-BALANSEN (allen voldoende aan de vereisohten der Wet) worden door ons tot fabrieksprijzen afgeleverd. Magazijn van Apotheektoenoodigdheden. BEKROOND „ZEVEREN KRUS” op de Internationale Tentoonstelling te Utrecht 1876. Rotterdam, Wijnhaven zz, No. 108. MARIUS & VAN KOSSEM. APOTHEEKBENOODIGDKEDËN zijn steeds in ruime keuze voorhanden bij, en worden tot de billijkste prijzen geleverd door HENDRIKS & VAN STEENBERGEN. Warmoesstraat No. 133. Amsterdam. HANGEL TN MEDICINALE LEVERTRAAN. P, VAN HEIJNSBERGEN, ZAANDAM, ZEEDIJK 278.