is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 22, 01-10-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13e Jaargang. 1 October 1876. N°. 22.

PHARMACEOTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen

REDACTEUR: R. J. OPWIJttDI, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, f 4,50. Advertentiën: van I—s regels / 1,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

UITGEVER: D. B. CEXTEBf, te Amsterdam. De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden ui terlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën ui ter lijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

Mededeclingcn. Ingezonden stukken. Uiteen paar brieven van Collega’s ontvangen, bemerken wij, dat men ons met betrekking tot bet verdunnen van spiritus volgens dein het vorig nommer opgegeven formule nog-niet overal duidelijk begrepen heeft. Wij vertrouwen, dat het ons ten goede geduid zal worden het aldaar geschrevene dooreen paar voorbeelden uit de gewone pharmaceutische praktijk op te helderen. Tinctura myrrhae wordt volgens de Pharm. bereid uit 1 deel myrrhe en 8 deelen spiritus rectificatus. Onder deze deelen worden gewichtsdeelen verstaan. Men wenscht het honderdvoudige van het voorschrift, in grammen uitgedrukt, in te zetten, dus IÜO gram myrrhe met 800 gram spiritus rectificatus d.i. spiritus van 0,878—0,880 soortelijk gewicht en met een gemiddeld percentisch gehalte (volgens Tabel II der Pharm.') van 74,25. Nu stellen we, dat men in het bezit is van spiritus rectificatissimus van 0,838—0,830 soort, gewicht, gemiddeld percentisch gehalte 91,5. De vraag wordt dan, hoeveel spiritus rectificatissimus en hoeveel water moet men vermengen om 800 gram spiritus rectificatus te verkrijgen. 800 gram spiritus rectificatus zijn gelijk aan 0,91 liter of 910 C.C. [B7B (of 880> gram : 800 gram = 1 liter : x\ x = 0,91 liter.] Inde formule (x = ~ wordt dus a = 910, b 91,5, d = 74,25. »I0 (91.6-74.26) 91,5 ia. Trekken wij deze 171 van 910 af, dan verkrijgen wij 739 C.C. =612 gram spiritus rectificatissimus, die het aantal volumenprocenten alcohol (ongeveer 676) bevatten, welke inde verlangde 800 gram spiritus rectificatus aanwezig moeten zijn. Het ontbrekende gewicht moet met water, namelijk wegens de plaatshebbende verdichting niet met 171 maar met 800 minus 613 = 188 gram water aangevuld worden. Yoor de lOOvoudige hoeveelheid tinctura myrrhae, het voorschrift der Fharm. in grammen uitgedrukt, moeten dus genomen worden; 100 gram myrrhe, 612 gram spiritus rectificatissimus van 0,828—0,530 (of het volumen van 739 gram water) en 188 gram water. Volgens dezelfde berekening moeten voor de lOOvoudige hoeveelheid van het voorschrift van Tinctura valerianae (1 deel radix valerianae met 6 deelen spiritus van 0,908—0910 = 61,85 percent) genomen worden: 100 gram radix valerianae met 470 gram spiritus reotificatissimus (of het volumen van 446 gram water) en 230 gram water. Namelijk : 600 gram spiritus van 0,908—0,910 = 0,660 liter of 660 C C * – 660 (91,5-61.85) _ 91,5 660 214 = 446 C.C. = 370 gram spiritus rectificatissimus bevatten de volumenprocenten van 600 gram spiritus rectificatus

(namelijk 408) en moeten dus met 600—370 230 gram water verdund worden. SCHEIKUNDIGE REACTIES BIJ DE RECEPTUUR. Fowel en Bayne deelen liet voorschrift eener zalf mede, die wel zelden voorkomt maar merkwaardig is wegens de scheikundige werking, welke er bij het gereedmaken plaats heeft, pf: calomelanos gramm. 4, acetatis plumbici gramm. 8, glycerini gramm. 8, acidi hydrocyanici diluti gramm. 8, adipis gramm. 32. Misce. In plaats van wit, zooals men verwachten zou, vertoont zich deze samenstelling donkerzwart. Voegt men bij den calomel het acidum hydrocyanicum, dan wordt de calomel zwartgrijs en na verdere bijvoeging van het loodacetaat donkerzwart. Het scheikundig proces bij de werking van cyaanwaterstofzuur op calomel is reeds door Scheele juist aangegeven. Hij bevond, dat zich daarbij metallisch kwik afscheidt, terwijl de vloeistof cyaankwik en zoutzuur bevat. Om het proces in zijn geheel te doen verloopen, wordt eene overmaat van cyaanwaterstofzuur vereischt. De reactie geschiedt volgens de vergelijking : Hg2 Cla + 2HCN = Hg (CN), + Hg -f HCI. Bij overmaat van calomel of wanneer het cyaanwaterstofzuur zoo verdund is, dat het niet krachtig genoeg kan inwerken, worden de deeltjes calomel met het kwikmetaal hard en de kern blijft onaangetast. Het proces kan door het chloorwaterstofzuur eene wijziging ondergaan volgens de vergelijking: Hg2 Cl, + 2HCN -f HCI = Hg Cl, + Hg (CN), + H2 + HCI, waarbij geene grijze kleur verschijnt, of ook door het chloorwaterstofzuur eene vertraging inde werking kan ontstaan. Dat deze vertraging werkelijk plaats heeft bij het gereedmaken van bovenstaand voorschrift, blijkt hieruit, dat eerst eene grijze, doch door bijvoeging van loodacetaat eene donkerzwarte kleur ontstaat, omdat het loodacetaat het gevormde chloorwaterstofzuur tot zich neemt. Hierbij wordt nu weder azijnzuur vrij, hetwelk tegelijkertijd de werking van het cyaanwaterstofzuur op den calomel versterkt. De heeren Mariua en van Bossem zonden ons ter bezichtiging glaswol, hetwelk vooral in Duitschland gebezigd wordt tot filtreeren, voornamelijk van zuren. De zelfstandigheid heeft een zeer fraai, uiterst wit en helder aanzien. De prijs is ƒ 20 per 100 gram, oppervlakkig duur, maarde glaswol is zeer licht en volumineus en heeft bovendien het voordeel, dat zij telkens na het gebruik uitgewasschen, gedroogd en voor nieuw gebruik bestemd kan worden. Genoemde heeren deelen ons tevens mede, dat bij de Tentoonstelling te Utrecht de heer Carl Zeis te Jena voor zijne inzending van microscopen (waarvan de heeren M. en v. E. de hoofdagentuur hebben) later bekroond is met den eersten prijs, zijnde het gouden kruis.