is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 23, 08-10-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVEETENTIE N.

OP\A/l IDH A*o tßroe/9 eener ra-V/r WUnUA O tioneele prijsbepaling der recepten, met ccnc prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen wordt, op ontvangst van een postwissel è. 60 Cents, franco door het geheele land verzonden, AMSTEEDAM.

OOST-INDIË. In eene Apotheek te Batavia verlangt men ten spoedigste een geëxamineerd APOTHEKER of HULP-APOTHEKER P. G., van goede getuigschriften voorzien, op gunstige voorwaarden. Brieven franco, onder Letter E., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEKER. In bet Groot Zieken-Gasthuis te ’s Hertogenbosch bestaat gelegenheid tot plaatsing van een APOTHEKER, liefst ongehuwd, en in dat geval tegen genot van vrije woning, voeding en salaris. Adres onder franco brieven, aan het COLLEGIE "VAN REGENTEN, aldaar. OOST-INDIË, Een geëxamineerd Apotheker kan op voordeelige conditiën in Neder!. Oost-Indië ge-PLAATST worden. Alleen zij die ongehuwd zijn, en goede getuigen kunnen overleggen, zullen in aanmerking komen. Adres onder Letters X. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. W. G, T. Mann, Apotheker te Haarlem, vraagt tegen November als BEDIENDE, INTERN, een geëxamineerd Apotheker of Hulp-Apotheker, van goede testamonia voorzien. Salaris 4 a 500 gulden. In eene Apotheek te Amsterdam vraagt men tegen ruim salaris met primo December een BEDIENDE, INTERNE, die vlug en net kan recepteeren. Brieven franco, onder Letters X. Y. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. RECEPT ARIÜS. Bij een Med. Doctor inde Prov. Z. H., wordt met 1 Nov. a.s. gevraagd een RECEPTARIUS of LEERLINGE-APOTHEKER. Brieven franco, Letter S., met opgave van conditiën, aan den Uitgever I). B. CENTEN, te Amsterdam. Oost-Indië! Een jong Apotheker wenscht aan het HOOFD EENER APOTHEEK, in eene der Hoofdplaatsen van Oost-Indië GEPLAATST te worden. Aanvragen om informatiën onder Letter X., aan den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch (Leerling-Apotheker en tevens litt. math. Hulp-Apotheker), die vele jaren in dezelfde betrekking is werkzaam geweest, zoekt PLAATSING in eender Academiesteden, ten einde zich verder te bekwamen. Brieven franco, onder Letters L. B, bij den Boekhandelaar IDEMA, te Medemblik.

Goedgekeurd door den Geneeskundigen Raad voor Gelderland en Utrecht en in het bijzonder aanbevolen ten gebruike bij eventueele taxatiën van rekeningen, terwijl ook de Nederl. Maatschappij tot bevordering der Pharmacie in hare laatste Algemeene Vergadering heeft verklaard, dat dit tarief in hoofdtrekken hare goedkeuring wegdraagt en het aanbeveelt als eersten stap inde richting eener gewenschte eenheid van prijsbepaling. D. B. CENTEN, Uitgever.

lage*- De prijs van SIJLPHAS CHININI (Jobst) is heden ƒ 90.00 per % Kg. op 3 maanden zonder of a contant met l°/0 korting; bussen extra. C. F. KLEUMER. Amsterdam, 6 Oct. 1876. FOL. LAURO OER. Bestellingen op bovenstaand worden evenals vorige jaren weder ingewacht door Haarlem. M. BLOMHERT. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 130 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier // // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amstekdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F, 27. D. B. CENTEN te Amsterdam geeft uit: VERGELIJKEND OVERZICHT DER GENEESMIDDELEN, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der Pharm. Neerl. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken van Apothekers en apotheek houdende Geneeskundigen. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met do toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen. 2e druk. ƒ 0,70; fr. p.p. ƒ 0,75. ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Naar onderscheidene bronnen en in verband met het grammengewicht bewerkt. In verband gebracht met de Pharm. Neerl. Ed. 11. 2e druk. ƒ 1,60; fr, p.p. ƒ 1,70.

HANDEL IN MEDICINALE LEVERTRAAN. P. VAN HEIJNSBERGEiY. ZAANDAM, ZEEDIJK 378. MILLIGRAM BALANSEN. RECEPTEER-BALANSEN (allen voldoende aan de vereischten der Wet) worden door ons tot fabrieksprijzen afgeleverd. Magazijn van •A.potlieelsJbenood.ig'dliecien- BEKROOND „ZILVEREN KRUIS” op de Internationale Tentoonstelling te Utrecht 1876. Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN ROSSEM.

Een geëxamineerd Leerling-Apotheker, eenige jaren bij het vak werkzaam, zag zich gaarne VERPLAATST. Franco brieven, met opgave van conditiën, onder Letters H. R., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. WÊÊBF’ Een Jongmensch R. C., die 3 jaren ineen Apotheek is werkzaam geweest en het litt. math. examen heeft afgelegd, zoekt PLAATSING te Amsterdam, waar gelegenheid en tijd tot studie zal gegeven worden om zich verder te bekwamen. Brieven, onder Letters B, G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een solied Jongmensch, zijnde een bekwaam en geroutineerd Apothekers-Leerling, zoekt eene PLAATSING ineen stille, nette Apotheek te Amsterdam als INTERN Bediende, alwaar gelegenheid is tot het volgen van den cursus inde pharmaceutische vakken en voortzetting zijner studiën; salaris wordt niet gevraagd. Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren POSTE REST., onder de initialen A. P. K. PH ARM AKOGN OSIE. Indien iemand in het bezit is van BERG und SCHMIDT, Beschreibung und Abbildung der Officinellen Gewachse, en zich hiervan wil ontdoen, mits goed geconserveerd, zoo adresseere men zich, met opgave van prijs, onder het Motto PHARMAKDGNOSIE, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. MINERAAL WATER uit alle "bekende bronnen. Fuiting 1896. WED®. G. A. ROOSEBOOM Niustel 140. A. M! STERD A ]VT. i Alccliauicke Stoppen, waardoor het water in eene aangebroken fleseh goed kan worden geconserveerd, zijn voor alle modellen van | Mincraalwaler-llcssclicn voorhanden.

HËËHËI APOTHEKERS. De blauwe met witte letter worden aanbevolen als de sterkste, duidelijkste en eenvoudigste van alle bestaande, en worden vervaardigd bij K. JAWSEIV, Steendrukker te Leeuwarden. JgS?’ Monsters en Lijsten worden op aanvrage franco toegezonden. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.