is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 31, 03-12-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIES,

Verschenen hij D. B. CENTEN te AMSTERDAM: E. O E T B IZDsTIEIOTJID DEK Pharmacopoea Neerlandica Editie 11. DOOuP. J. OPWIJRDA. 240 Bladzijden. Prijs f 1.25; franco per post f 1.35. werden de wet vin" 81 TulMB74 rsEf'.. r.e?elende de tot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, enz kennis dergenLsm‘ddelen sla Onder tt n art gebracht waartoe bij het geneeskundig examen dat gedeelte behoort, hetwelk op de Kennis oer geneesmiddelen slaat. Under / van art. 5 wordt thans genoemd de artsenijmengkunde, waaronder kennis dor Nederlandsche Pharmaconoea begrepen is, „voor zoover de zamemMhng der geneesmiddelen betreft.” Om zich deze kennis eigen te maken, zonder genoodzaakt te zijn den geleirihoud der omvangrijke Pharm. te bestudeeren, hebben wij gemeend een nuttig werk te verrichten met deze beknopt! uitgave! waarin enkel de samenstelHng 1 pi W “f6"16"’ dat werkJe ook geschikt zal zijn voor gevestigde geneeskundigen, die bij hunne vele werkzaamheden door den erooteu omvaii» der Pharm. worden teruggehouden haar voldoende te leeren kennen en voor hunne praktijk volstaan kunnen met hetgeen hlr Zegevefis De Weinf vorm beveelt het voor zakboekje aan. In dien zin meenen we, dat het ook inde apotheek en in het laboratorium zal kunnen dienen Voorberied

OOST-INDIE. In eene Apotheek te Batavia verlangt men ten spoedigste een geëxamineerd APOTHEKER of HULP-APOTHEKER P. G., van goede getuigschriften voorzien, op gunstige voorwaarden. Brieven franco, onder Letter E., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Knoops & Gerritsen, Apothekers te Arnhem, verlangen een BEDIENDE, INTERNE, P. G,, en van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco. Met Februari a.s. gevraagd een APOTHEKERS-BEDIENDE, voorzien van goede getuigschriften, tegen goed salaris. Adres Letter Z., franco aan den Boekhandelaar C. MORÉS Jzn., te Dordrecht. Ineen der voornaamste steden wordt terstond of later gevraagd een BEDIENDE O. W., LEERLING-APOTHEKER of lEMAND met de receptuur bekend. Tijd lot studie zal, des verlangd, gegeven worden. Brieven franco, onder de Letters L. M., aan den Uitgever D. B. GENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Zoo spoedig mogelijk wordt gevraagd een LEERLING of BEDIENDE ineen Apotheek ineen der voornaamste steden van Overijsel. Brieven franco, Letters F. G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam, F. A. C. Otterbein & Zoon, te Arnhem, vragen tegen 1° Februari een bekwaam ASSISTENT, van de P. G., INTERN, tegen een salaris van / 400,—. G. F. Koek, Apotheker te Amsterdam, verlangt een bekwaam ADSISTENT, liefst zoo spoedig mogelijk. ADSISTENT—EXTERNE. Ineen Apotheek te Amsterdam verlangt men zoo spoedig mogelijk een bekwaam en vlug ADSISTENT O. W. Brieven franco, Letters B. C., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. RECEPTUUR^ Een Med. Doctor vraagt ten spoedigste een ASSISTENT inde Apotheek. Brieven franco, Letters A. Z., Postkantoor Vianen. Eene Juffrouw, geëxamineerd Leerlinge-Apotheker, zag zich gaarne GEPLAATST ineen Apotheek. Brieven franco, met opgave van conditiën/ onder Letter S., bij de Boekhandelaren HOOG I & ICRUIJT, te Rotterdam.

ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKEEK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. J. C. WOOETMAN, ” Westerstraat P. P. 96 te Amsterdam in alle soorten van Apotheek-Benoodigdheden, MARAZIJN van Cartonnen en Spanen Doozen, fijn Bindgaren in alle kleuren, Bladzilver, Goudvlies, Capsuleer-, Lakmoes-, Filtreer-, Perkament-, Goud-, Zilver-, Poeder- en Eeceptenpapieren in alle formaten, Poederkruisbauden, Boek- en Steendrukwerken, Signaturen en Winkel-Etiquetten, Hoornen Lepels, Garenkokers, Kurkenmachines en fijne Poeder-Ouwelen. Limousin’s Vereenvoudigde Ouwel-Capsuleermachines. ®3?” Belast zich met het in orde brengen van Apotheken volgens de NieuwePharmacopoea. | ©gr Poederpapier wordt op verlangen naar een Iggg” bepaald model gesneden. D. B. CENTEN te Amsterdam geeft uit: ALGEMEENE EN BIJZONDEEE EECEPTEERKUNST (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Naar onderscheidene bronnen en in verband met het grammengewicht bewerkt. In verband gebracht met de Pharm. Neerl. Ed. 11. 3e druk. ƒ 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70.

HANDEL IN MEDICINALE LEVERTRAAN. P. VAN HEIJNSBEE6EE ZAANDAM, ZEEDIJK 278. MICROS C O P E IN benevens Nevenapparaten van CAEL ZEISS te Jena. Mineraalwater-, Champagne- en Ijsmachines, van N. GRESSLER te Holle a/Saale worden door ons als Hoofdagenten voor Nederland en Indië tot fabrieksprijzen geleverd. Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MAEIUS & VAN EOSSEM. BEKROOND „ZILVEREN KRUIS” op de Internationale Tentoonstelling te Utrecht 1876. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

Een Apotheker N. Wet, P. G. wenscht zich tegen medio Februari geplaatst te zien als PROVISOR of EERSTE BEDIENDE. Adres franco brieven, onder N°. 594, bij den Boekhandelaar H. B. BREDER, Arnhem. Een bevoegd ASSISTENT zag zich gaarne met 1° Februari e, k. GEPLAATST. Brieven franco. Letter A., bij de Boekh. GEBROEDERS HENDEIKSEN, te Rotterdam. Sf** Wordt ter overname gevraagd een FLINKE BEKLANTE APOTHEEK. Brieven franco, onder N°. 239, bij de Boekhandelaren W. EEKHOFF & ZOON, te Leeuwarden. Een geëxamineerd Leerling-Apotheker wenscht eene BETREKKING EXTERN, hetzij ineen stad of ineen dorp. Collegies behoeven niet waargenomen te worden; gunstige informatiën staan ten dienste. Brieven franco, onder Letter 8., bij den Boekhandelaar J. W. VAN LEEUWEN, te Leiden. lemand van goeden huize oud 23 jaar, zoekt met October 1877 eene PLAATSING als Bediende ineen Apotheek op Java, liefst inde binnenlanden. Gunstige getuigschriften van Heeren Apothekers, bij wie hij werkzaam is geweest, kunnen worden overgelegd. Men wordt verzocht met opgaaf van conditiën, zich te adresseeren met franco brieven, onder Letter G., bij den Boekhandelaar J. B. WOLTERS, te Groningen. WEDe. G. A. BOOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Amsteï 140. Amsterdam.