is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 49, 08-04-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijvoegsel tot het Pharmaceutisch Weekblad, 8 April 1877.

Dewijl alles wat met de kina-cultuur op Java in betrekking staat, aan de Nederlandsche Pharmacie het grootste belang moet inboezemen, nemen wij onderstaanden brief van den heer J. E. Teijsmann te Buitenzorg aan de Redactie van Sempervirens uit het nommer van 31 Maart 1877 van dat Blad over. Wij achten ons daartoe overigens verplicht, omdat in eene noot medegedeeld wordt, dat het onjuist geheeten bericht, getiteld : Kina-aanplanting te Rungbee” ontleend was aan het //Pharmaceutisch Weekblad No. 43 (namelijk van den vorigen jaargang, zijnde het nommer van 13 Februari 1876.) (Het is niet duidelijk of deze noot bij den brief van den heer S. behoort, dan wel of dat zij door de Redactie van Sempervirens geplaatst is.) In dat nommer komt namelijk eene mededeeling voor ontleend aan de Etnologische studiën van Dn. J. E. de Vry No. XXVIII, geplaatst in het nommer van Februari 1876 van Haaxman's Tijdschrift, onder den titel; .Over de vermeende waardevermindering van den Sucoirubrabast van Java.” In deze mededeeling wordt melding gemaakt van de bereiding van het Quinetum in Britsch Indië door Bron glit on iu Madras en door te Rungbee, en tevens gewezen op den lagen prijs van den Succirubrabast op de veiling van 30 Juni 1875 (niet van den prijs van den kinabast in het algemeen, zooals de heer Teijsmann aanhaalt.) Hoe de heer T. uit het artikel, zoover het uit het Pharm. Weekbl. overgenomen is, tot de conclusie in zijne laatste zinsnede komt, is ons niet duidelijk. Aan de Redactie van nSempervirens.” In het nummer van Sempervirens No. 8 uitgegeven op 19 ' Februari 1876, dat mij eerst nu iu handen kwam, komt op pag. 63 iets voor over Kina, hetwelk zóó onjuist is, dat ik het niet onopgemerkt kan laten voorbijgaan, dewijl het van de fraaie nationale onderneming de kina-cultuur op Java een geheel verkeerd denkbeeld geeft, (f) Zoowel op Java, als in Madras, heeft men een proef genomen om ruw gemengd kina-alcaloïd, hetzelfde dat nu den naam quinetum draagt, te bereiden. Maar men heeft dat niet voortgezet, omdat gebleken is, dat deze stof, die in Europa een afvai der kininafa-brieken is, daar voor lageren prijs kan gekocht worden, dan waarvoor ze in Indië gemaakt werd. In Madras heeft zulk een fabriek drie jaar gewerkt, maarteen men eindelijk eens een eerlijke berekening maakte van de kosten dier bereiding, zag men dat men voor ongeveer Vs van dien prijs hetzelfde geneesmiddel, en zuiverder, inden handel bad kunnen koopen. Nu herhaalt men de proef nog eens in Bengalen en, ofschoon de uitkomsten als zeer fraai worden voorgesteld, is de opinie van bevoegde beoordeelaars, o. a. van den grooten kinoloog en adviseur van het Engelsche gouvernement, J. E. Howard, dat die proef alleen kan dienen om weer, ten koste van veel geld, voor de tweede maal de ondervinding op te doen, die al op zeer kostbare wijze te Madras verkregen was. De reden, dat het voordeeliger is deze soort van basten naar Europa te zenden en te verkoopen is daarin gelegen, dat ze voor het gebruik inde apotheken zeer gezocht zijn en eigenlijk duurder betaald worden, dan met hun gehalte aan alcaloïden (kinine, enz.) overeenkomt. En dan ook dat fabrieken voor kinine-bereiding in Europa veel beter ingerioht zijn en vooral over betere mechanische inrichtingen kunnen beschikken dan tot nog toe in Britsch- en Nederlandscli-Indië het geval was, zoodat men in Europa al het alcaloïd uit de basten verkrijgt, en in Indië slechts Vs of334./4. Hoe men aan de dwaasheid komt, dat de Java-basten voor 61—68 ets. per Vs kil,, de Britsch-Indische voor 99—393 ets. per Vs kil. zouden verkocht zijn in 1875, is mij onbegrijpe(t) Dit heeft betrekking op een bericht, getiteld «Kina-aanplantingen te Rungbee”, ontleend aan het „Pharmaceutisch Weekblad” No. 43.

lijk. De waarheid is dat de basten, op 30 Juni 1875 verkocht, prijzen haalden van 61—445 ets. en dat de gemiddelde prijs voor alle soort van basten was l4335/ioo ets. In 1 876 gingen de prijzen van 7l ets. tot 440 ets., terwijl de middelprijs was 1635%00 ets per Vs kilogr. Men behoeft voor de Javasche kina-cultuur een vergelijking met de Britsch-Indische niet te vreezen en de kinoloog Howard zegt daarover nog inj zijn nieuwste werk: ,/The Quinology of the East-Indian plantations,” op pag. 8, o. a. het volgende: //Het komt mij waarschijnlijk voor, dat de Hollanders op Java voortaan de eersten zijn, wat betreft de productie van fraaie kinabasten.” Er bestaat wel eens een neiging om alles, wat bij onze naburen geschiedt of te vinden is, voor beter te houden dan hetgeen we in ons eigen huis hebben, zonder dat er dikwijls reden voor bestaat. Buitenzorg, Februari 1877. J. E. Teijsmann. ERRATA in N». 48. Blz. 3, kol, 1, regel 44 van boven, staat: //jalappe”, moet Zijn: „jalapae”; blz. 3, kol, 3, regel 16 van boven staat: //30”, moet zijn: «3”; regel 33 van boven staat: »30”, moet zijn: //200”. Persoonlijke aangelegenheden. Dele April 1.1. was een plechtige dag voor één onzer stadgenooten, de Heer P. Droogleever Fortuijn. Toen herdacht hij met verwanten en vrienden den len April 1817. waarop hij zijne intrede deed in het maatschappelijk leven, door zijn examen te doen als apotheker. De belangstelling in dit feest van den achtingswaarden, nijveren man beperkte zich echter niet tot zijne onmiddellijke omgeving. Het regende brieven, briefkaarten, telegrammen en bezoeken. Eenige collega’s vereerden den feestvierende een fraaien, gouden bril, ineen keurigen, schildpadden étui, met gouden plaat en inscriptie versierd. De Voorzitter van het Departement der Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie bracht namens dat Departement eene welverdiende hulde aan ’s mans volhardenden ijver voor zijn vak en onverdroten belangstelling iu de werkzaamheden van het Dep., waarvan hij sedert de oprichting doorgaans „de ijverige Secretaris” werd genoemd. Allen, die het genoegen hebben den krassen, vurigen grijsaard te kennen, zullen de welsprekende woorden beamen, waarin de Voorzitter van genoemd Dept. den feestvierende toewenschte, dat hij den verderen avond zijns levens rustig zou mogen doorbrengen, zich verheugend in ’t geluk zijner kinderen en met zelfvoldoening terugziende op den welbesteden dag zijns levens. Z. M. heeft K. Milius, apoth. 3de kl. van de landmacht in West-Indië, eervol als zoodanig ontslagen en met den ingang van 1 April benoemd tot apoth. 3de kl. bij het leger in N.-Indië. Den 39sten Maart overleed te Berlijn de beroemde plantkundige Prof. dr. A. Braun, directeur van den botanischen tuin aldaar. Den 3den Maart overleed te Bronswijk do scheikundige Fr of. A7. Varrentrap, wiens naam o, a. verbonden blijft aan de stikstof bepaling der organische verbindingen (overbrengen in NHS en opvangen in H Cl), die hij met Will uitvond (Methode van Will en Varrentrap). Inde laatste jaren zijns levens was hij deelgenoot der beroemde uitgeversfirma Friedrieh Yieweg und Sohn te Brunswijk en aan zijn invloed dankt een tal van chemische werken het aanzijn (o. a. de nieuwe uitgave van Liebig-Poggendorff-Wöhler’s Handwoordenboek door H. von Fehling).

A D V E R T E N TIEN-

WED0. G. A. lIDOSEBOOM. Amstel 140. AMSTERDAM. HEEFT VOORHANDEN MINERAAL WATER uit de navolgende bronnen; Adelheids fleilbrnnnen. Apollinaris. Arpad. Biliner Saucrbrunnen. Carlsbader Sprudelbrimnen. // Muhl // // Scbloss // Contrexcville. Creuznaeher Elisabcth. Eger-Franzensbad. // -Salzquelle. Emser-Kraenches. // -Kessel. // -Victoria. Faebinger. Fricdriebshaller. St. Galmier. Geilnau. Giesbübler. Heppinger. Homburger. Huniadi Janos. Klssinger-Kakoczy. Koenigdorfer Jastrember. Lippspringer. Marienbador Kreuzbrnnncu. Xcucnahr Sprudel. n Victoria. Orezza. Pyrmonter. Pulnauer. Roisdorfer. Schwalbacher Stahlbruunen, // Wein // Saidcbitz. Selters. Soden. Vichy-Cclestins. // Grande Grille. // Mes Dames. // Hopital, // Haute-Rive. // Weilbacher Schwcfei. Wildunger Hclenenbrunnen, // Gcory Vietor bruniicn.