is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 2, 14-05-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens Hager het best, door eerst het poedervormig mengsel met wijngeest tot eene brijachtige massa aan te maken, deze bij eene zachte warmte uitte drogen, het terugblijvende weder tot poeder te wrijven en op nieuw met wijngeest, maar nu tot de behoorlijke massa aan te maken voor 3 greinspillen. Professor Cook’s levensbalsem wordt bereid door in eene kolf 30 deelen borax in 350 deelen water, tot koken verhit, op te lossen. Men voegt vervolgens 1-j deel poeder van kamfer bij, kookt nog eenige malen op, laat bekoelen en filtreert. Men verkrijgt daarbij dus eene geconcentreerde boraxoplossing, die sterk naar kamfer riekt. In Eusland wordt op onderscheidene plaatsen nog veelvuldig gebruik gemaakt vaneen van ouds bekend geneesmiddel, het oleum OVOrum of de olie van den eidooier. De eieren worden daartoe in kokend water hard gekookt, vervolgens wordt de eidooier afgescheiden en gekookt, totdat de massa op het punt is vuur te vatten, want alsdan eerst begint zich de olie af te scheiden en kan worden uitgeperst. Het nieuw antisepticum, chlooraluminium, staat in pharmacodynamische beteekenis op ééne lijn met chloorzink en carbolzuur. De goedkoopste bereiding van dit praeparaat is, dat men zwavelzure aluinaarde en chloorcaloium onderling laat ontleden. Vermengt men oplossingen van beide zelfstandigheden, dan ontstaat er een neerslag van zwavelzure kalk, terwijl chlooraluminium in het water blijft opgelost en door filtratie van het kalkzout wordt gescheiden. Hirschberg geeft voor het spoedig bederf van het secale cornutum inden poedervorm als oorzaak op de hygroscopiciteit van de ecboline en ergotine en verder het aanzienlijk vetgehalte van het moederkoorn. Zonder toetreding van water daarentegen werkt het vet als eene beschuttende laag. Het is dus ook volstrekt noodig voor pharmaceutisch gebruik niet anders ter bewaring uitte kiezen dan geheel gave stukken. Het eenige middel om het poeder korten tijd onveranderd te bewaren, is,- dat men het poeder voordat men het in fleschjes bergt, vooraf goed droogt, de fleschjes zelven ook goed uitdroogt en nauwkeurig sluit. Bedorven pulvis secalis cornuti riekt naar propylamine. Sulfocarbolas chinicus. Kademaker heeft beproefd den sulfocarbolas chinicus in fraaie kristallen te verkrijgen. Indien men het sulfocarbolzuur met carbonas plumbicus verzadigt, den sulfocarbolas plumbicus kristalliseert, met sulphas chinicus ontleedt, en eindelijk de oplossing van den gevormden sulfocarbolas chinicus filtreert en verdampt, dan verkrijgt men het zout wegens den geleiachtigen aard vaneen gedeelte der oplossing, die dein zeer geringe hoeveelheid gevormde kristallen aanhangt, niet kristallijn. Ook na oplossing in alcohol en verdamping der oplossing verkrijgt men geen beter resultaat. Dost men daarentegen den sulfocarbolas chinicus op ineen mengsel van S deelen water en 1 deel alcohol en zet men deze oplossing ter zijde, dan ziet men na omstreeks 4 weken kleine kristallen gevormd, die langzamerhand in omvang toenemen en waarvan de grootere kristallen op het gekristalliseerd chloretum ferrioum gelijken. De kristallen zijn fraaie prisma’s van zuiveren sulfocarbolas chinicus, gemakkelijk oplosbaar in water, maar zwak oplosbaar in alcohol en niet vervloeibaar. De kristallisatie heeft echter zeer langzaam plaats, zoo zelfs, dat na 2 maanden eerst i van het zout is uitgekristalliseerd.

Verscheidenheden. Zonder aan de waarde der vaccine iets te kort te willen doen, heeft Dr. Stadion te Koningsbergen medegedeeld, dat hij als specifiek behoedmiddel tegen pokken chloras kalicus kan aanbevelen. Over de wijze van aanwending hebbe men zich tot hem te wenden. Als nieuwe kleurstof voor toiletzeep is het cadmiumgeel (zwavelcadmium) in gebruik gekomen. Noch tijd noch zonlicht benadeelen deze kleurstof, waarvan slechts weinig behoeft te worden bijgevoegd. Om het innemen van oleum ricini gemakkelijker te maken, wordt dooreen Engelsch tijdschrift aanbevolen, de flesch, die de olie bevat, te verwarmen, en het glas, waaruit men de olie wil nemen, eerst met kokend water uitte spoelen. De olie wordt dan dunvloeibaar als water. Voegt men er nu een paar droppels spiritus vini of spiritus menthae bij, dan worden reuk en smaak gemaskeerd, De van Papaver sommiferum worden na ,v mg bedekt met eene witte, melkachtige, wasij stof, die met de rijpwording vermeerdert. Dit was wordt gedeeltelijk teruggevonden in het opium en blijft terug na uittrekking van het opium met kokend water. Na opvolgende behandeling van het residu met kalk, zoutzuur en chloroform, laat het laatstgenoemde oplosmiddel na verdamping kristallen terug, waarin de waszuren in verbinding worden aangetroffen, namelijk als cerotinezure- en palmitinezure- cetylaether. Deze verbindingen maken het hoofdbestanddeel uit van het opium was. Om het ammoniakgehalte inde dampkringslucht te bepalen, laat Brown 30 liter lucht in langzaam opvolgende bellen met behulp vaneen aspirator door zuurgemaakt water gaan, hetwelk bevat is in buizen van omstreeks 1 meter lengte, en schuin geplaatst, zoodat zij met den horizon een hoek van meer dan 6 graden maken. Men brengt na de doorstrooming dit vocht in eene reageerbuis en voegt er potassa en Nessler’s reagen’s bij. Men zoekt daarbij eene kleur te verkrijgen, gelijk aan die, welke door het reagens ontstaan zal in zuiver water, waarbij zwavelzuur, potassa en een bekend volumen een en oplossing vaneen getitreerd ammoniakzout is gevoegd. Om azijnzuur in acetas plumbicus te bepalen, lost men volgens Seward 100 grein van het te onderzoeken zout in eene kolf van omstreeks 13 oneen inbond onder zachte verwarming op in 4 oneen gedistilleerd water, voegt bij de oplossing lakmoestinctuur en dan zeer langzaam eene normaaloplossing van koolzure soda. Men kou meenen, dat het ontstaan vaneen praecipitaat de reactie onduidelijk maakt. Dit is echter niet het geval. Eén droppel der soda-oplossing in overmaat bijgevoegd, verandert de kleur van het lakmoes (roodgeworden door den acetas plumbicus) ineen lichtblauw. Door engelsche fabrieken worden gewoonlijk 3 soorten van acetas plumbicus inden handel gebracht. De eene soort vormt dichte, zeer zware, de andere soort losse kristallijne massa’s. De eerste soort is meer basisch en veel goedkooper. Ook komen nog producten van intermediaire samenstelling voor, waarschijnlijk mengsels der beide soorten.