is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 4, 28-05-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zoekt gelegenheid tot PLAATSING in eene APOTHEEK, voor een jongeling, oud 18 jaren, R. C., bekend met de Latijnsche en moderne talen en reeds eenigen tijd in eene Apotheek werkzaam. Als voorwaarde wordt gevraagd de verzekering, dat zijn aanstaand Patroon hem zal opleiden tot het examen van Leerling-Apotheker. Brieven franco, onder Letters H. S., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een jong mensch, bevoegd tot de receptuur, zoekt gedurende de maanden Juli, Augustus en September PLAATSING in eene Apotheek op het platteland of in eene stad. Op eene goede behandeling en salaris zal gelet worden. Adres, met franco brieven, onder Letter F., bij den Boekhandelaar W. H. KIRBERGER, Rokin, Amsterdam. ggaJiß.** Men vraagt te Leiden terstond of later een LEERLING- of HULP-APOTHEKER, wien des verkiezende gelegenheid zal gegeven worden zich verder Te bekwamen. Men adresseere zich franco, onder Letters Z. P., bij GEBROEDERS VAN DER HOEK, Boekhandelaren te Leiden, Een Medioinae Doctor ineen voornaam dorp van Gelderland verlangt tegen 1° Augustus of eerder een geëxamineerd APOTHEKER, P. G., fatsoenlijk, beschaafd en van goede getuigschriften voorzien, om, des verkiezende, later de drukke receptuur over te nemen. Adres, franco, Letter P., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. L. VAX ESSEX & ZOOX, Apothekers te ’s Hage, verlangen tegen 1 Augustus een BEDIENDE, liefst EXTERNE. EXTERN. Een APOTHEKERS-BEDIENDE, P. G., van goede testamonia voorzien, zag zich primo Augustus gaarne als zoodanig VERPLAATST. Franco aanbiedingen, onder de Letters Z. Z., worden ingewacht bij den Boekhandelaar A. O. DE MOOIJ, te Zierikzee. EEN BEJAARD APOTHEKER verlangt tegen primo Augustus 1871 of eerder, als INTERNE een HULP-APOTHEKER, tegen genot van salaris, wien ook gelegenheid tot studie en latere overname zal gegeven worden. Adres, franco brieven, onder Letters P. 8,, aan VAN DER WAAL SPRUYT & C% te Utrecht. APOTH E E K. In eene welvarende plattelandsstad inde provincie Zeeland, wordt ter OVERNAME aangeboden, eene sedert jaren gevestigde APOTHEEK en HANDEL IN DROOGERIJÈN EN VERFWAREN, met zeer net en goed onderhouden WOONHUIS op het drukste en beste gedeelte der stad. Franco Brieven, onder Letter X., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

APOTHEEK. In eene Apotheek te Leeuwarden wordt terstond een bekwaam BEDIENDE gevraagd, bij preferentie EXTERN. 1 Adres, met franco brieven, onder Letter 8., bij den Heer J. HILARIUS, Boekhandelaar te Leeuwarden. A P 0 T HEEK Door deze hebben de ondergeteekenden de eer HH. DOCTOREN en APOTHEKERS opmerkzaam te maken op hunne moderne ETIKETTEN met gedrukte namen voor Apotheken. Dezelve zijn in DIVERSE SOORTEN, benevens in ZES VERSCHILLENDE GROOTTEN voorradig, van af ƒ 3,50 tot ƒ 10 per honderd stuks, groot of klein, en kunnen ten allen tijde bij bekomen worden. Verder zijn bij hen te bekomen alle soorten van Doozen, Signaturen, Poeder-Enveloppes, Boussons en alle verdere zaken voor de Apotheek benoodigd. TRESLING & COMP. Singel G. 364. Amsterdam. Aanvragen om MONSTERS moeten franco geschieden. PETROLEM-DICOCTLAMPEIV worden steeds tot genoegen geplaatst. J. C. Th. MARIUS. Arnhem, Boekhorstenstraat, G. 401. DEPOT VAN BESTE GRIJZE BLOEDZUIGERS uit de vijvers van de Heeren ïï. H. OETTIMER & Co., te Hamburg. Per 100 ƒ 5,50. Met bijberekening van 15 Cents voor een kistje worden dezelve per rembours of na ontvangst van éen postwissel afgezonden. A. W. GROOTE, Amsterdam. Calvert’s Carbolzuur (ruw en zuiver). Carbolzuurhoudende Zeepen. Verkrijgbaar bij B. A.'VAN DOORN & Cie., Chemisten, Bloemgracht, Amsterdam. Eenige Agenten voor geheel Nederland. Bij de firma Wed. W. CLEMENT, Prinsengracht bij de Westerstraat te Amsterdam en verder alom, is te bekomen: GEKLEURDE DUBBELDE STERREN a 30 Cents het vel. Afbeeldingen yan Doodshoofden. a 10 Cents het vel. HERLEIDING MEDICINAAL GEWICHT 10 Cents. 75 Cents in plaats ƒ 1,25.

J. C. Th. MARIUS.

ter bereiding van KWINSVAIINEMIAAIj WA VEMt zijn te bekomen bij J. WILLAARS & CO., Doelenstraat B. 89, Amsterdam. Ontvangen eene partij SYPHONS. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.