is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 5, 04-06-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bleek haar spoedig, dat ook elders de uniformiteit bij het voorschrijven in decimaal gewicht, (althans bij de door haar geraadpleegde auteurs) nog veel te wensohen overlaat. Bovendien kon er, om redenen van lokalen aard, hier geen sprake zijn, om de eene of andere elders gebruikelijke methode in baar geheel voor ons land aan te bevelen Een zelfstandig onderzoek, met inachtneming der wettelijke regeling van het metriek stelsel van maten en gewichten hier te lande, kon derhalve alleen tot eene gewenschte conclusie leiden. _ Het schrijven der gewichtshoeveelheden in geheele getallen en niet in decimale breuken behoort, naar het oordeel der Commissie, als beginsel te worden vooropgesteld Wel is waar laat de schrijfwijze in decimale breuken uit het oogpunt der eenvoudigheid, weinig te wenschen over maar van den anderen kant biedt ook geen andere methode meer kansen aan tot vergissingen, dan juist deze. De oroote wijziging der waarde, bij onverhoopte misnlaatsin0’ van het decimaal teeken, de mogelijkheid dat door het spatten van inkt uit de pen, of het vlekken van het no- vochtige schrift, stippen of figuren op het recept ontstaan die zeer veel overeenkomst met een punt ot komma kunnen aanbieden, en vele andere redenen meer, gaven der Commissie aanleiding om deze schrijfwijze met aandrang te moeten ontraden. Dein Noord-Duitschland vrij algemeen gevolgde methode om den naam der gewichtseenheid geheel weg te laten ’en uitsluitend door de plaatsing van punt of komma de waarde van het getal of de cijfers aan te duiden verdient derhalve, al bereikt zij liet toppunt van eenvoudigheid, om dezelfde redenen te worden afgekeurd. IndienD men het decimaal teeken weglaat en slechts geheele getallen schrijft, moet noodwendig daarbij worden aangeduid, welke gewichtseenheid bedoeld wordt. Men zal zich dan bij de veelvouden van het gram van de woorden deka, hekto of kilogram, en bij de onderdeelen van het gram van de woorden deci-, centi- of milligram kunnen bedienen. , Ofschoon langs dezen weg reeds eene groote schrede voorwaarts is gedaan om het aantal abuizen en misvattingen to beperken, geeft de Commissie evenwel op goede %-onden als haren wensoh te kennen, dat geneeskundigen zich slechts zouden houden bij twee dezer verdelingen, namelijk bij bet gram en milligram. Wat de veelvouden van het gram betreft, deze heeft de wetgever wel met de officieële benamingen van deka-, hectoen kiloo-ram bestempeld en aldus ook hunne waarden op de gewiehtstukken laten aanduiden, doch de duidelijkheid zal er gewis door worden gebaat, iudien men de hoeveelheid enkel in grammen blijft uitdrukken. Gewichtshoeveelheden die zeer dikwerf worden voorgeschreven en niet juist decimale veelvouden van het gram voorstellen, (b. v. 15 gram, 25 gram, 125-gram enz.,) zouden anders door den geneeskundige, wil deze consequent zijn, met twee of drieërlei namen er bij behooren aangeduid te worden. Hij zou dan op het recept b. v. 125 gram in 1 hektogram, 2 dekagrammen ea 5 grammen moeten ontleden.0 Hetzelfde geldt voor de onderdeelen van het „ram. welker waarden bovendien op de officieële gewichtstukken niet bij deci- en centigrammen, doch uitsluitend in milligrammen zijn gestempeld, In vele wetenschappelijke werken worden de gewichtshoeveelheden, natuurlijk tot op zekere grens, slechts bij grammen en milligrammen aangegeven en vermijdt men duidelijk shalve steeds de overige, licht te verwarren, grieksche en latijnsche samenstellingen van het gram. . . Er wordt zeer zeker niet veel kennis toe yereischt om een gegeven aantal deci- of centigrammen in milligrammen te herleiden, doch bij eene drukke receptuur kan zulks aanleiding geven tot vergissingen, welke geheel kunnen worden voorkomen, indien de geneeskundigen terstond de gewichtshoeveelheid in milligrammen aankeven, en de receptarius derhalve slechts het gewichtsstuk, waarop hetzelfde getal is gestempeld als bij het geneesmiddel staat voorgeschreven, op de schaal behoeft te leo-o-en. Ten opzichte van de verkorting der woorden gram°°en milligram meent de Gommisse voor gram de letters grm en voor milligram eenvoudig de letters Mg, een groote M en kleine g, te moeten aanraden.

Inclien men zich tevens gewent om bij decimaal gewicht niet anders dan arabische en geene romeinsche cijfers te schrijven, zal de helaas niet te veranderen overeenkomst tusschen de woorden gram en gran., verkorting van granum, weinig aanleiding tot misvattingen kunnen geven. Het verkorten van het woord gram tot de beide aanvangletters gracht de Commissie, zoolang het den geneeskundigen nog zal blijven vrijstaan om in het medicinaal gewicht te mogen voorschrijven, zeer gevaarlijk; ook zullen om bekende taalkundige gronden, zoolang de recepten nog inde latijnsohe taal worden geschreven, de woorden gram en milligram vóór en niet achter het cijfer moeten worden geplaatst. ïen slotte is de Commissie van oordeel, het voorschrijven van vloeibare geneesmiddelen in cubiek centimeters, (c. c.) ten zeerste te moeten af keuren. Wel is waar worden tot dusverre verreweg de meeste vloeistoffen inde apotheek afgemeten en niet afgewogen, doch zulks is in strijd met de wet, die slechts medicinale gewichten en geene maten kent. De cubiek centimeter is, gelijk bekend is, het volumen zuiver water, waarvan het gewicht juist een gram bedraagt. Indien men derhalve ook bij andere vloeistoffen dan "water zich vaneen in c. c. verdeeld maatglas bedient, zal een cubiek centimeter nu onmogelijk meer met één gram in gewicht kunnen overeenkomen, maar nu eens meer, dan weder minder wegen, naar gelang het spec. gewicht van het geneesmiddel hooger of lager is dan dat des waters. Voor water alleen, of die vloeistoffen, welker densiteit aan die van het water gelijk is, zal het dus onverschillig zijn of eene aangegevene hoeveelheid gemeten of gewogen wordt. De apotheker evenwel dient uitte gaan van de veronderstelling dat de geneeskundige, die onmogelijk de zeer uiteeuloopende spec. gewichten van de talrijke vloeibare geneesmiddelen in het geheugen kan houden, grammen bedoelt, indien hij in cubiek centimers voorschrijft. Tot dus verre werd dit althans zoo opgevat en werden die vloeistoffen, welke aanmerkelijk in densiteit van water afwijken, indien zij niet terstond werden afgewogen, steeds zoo afgemeten, dat toch maat en gewicht overeenkwamen. Het algemeen belang vordert dat de apotheker de voorschriften van de geneeskundigen volkomen begrijpe,, en zooveel mogelijk elke onzekerheid worde opgeheven, welke hetzij tot eene vergissing of tot vertraging der aflevering van het geneesmiddel kan bijdragen. Door het uitsluitend voorschrijven van vloeistoffen in grammen en niet in cubiek centimeters zal zulks voor een deel althans bereikt worden. De apotheker moge dan de vloeistof afwegen of meten, hij zorge slechts dat de hoeveelheid met °die welke voorgeschreven wordt in gewicht juist overeenkome. Er is eindelijk nog een andere grond om het gebruik van cubiek centimeters te verwerpen, namelijk Bdeze, dat anders de eenheid in het decimale stelsel wat de toepassing inde geneeskunst betreft zou verloren gaan. Men zou toch zoo doende inde plaats van het oude medicinale stelsel, dat alleen op gewiohtshoeveelheden berustte, twee elkander slechts in één punt rakende,, doch overigens uiteenloopende maatstaven, de gewichtsen inhoudsmaten gaan bezigen. De resultaten, waartoe het rapport der Commissie heeft geleid, kunnen derhalve inde volgende conclusiën worden samengevat: I°. Het schrijven van decimale breuken, waarbij komma’s of punten onvermijdelijk zijn, moet worden ontraden. 2°. Geen andere gewiohtséénheden behooren gebruikt te worden dan het gram en het milligram. 3°. De meest geschikte verkorting voor het woord gram is: grm en voor het milligram: Mg. Het daar achter voorkomende getal of cijfer dient in gewone of arabische karakters te worden geschreven. 4“. Bij vloeistoffen behoort de hoeveelheid in grammen en niet in cubiek centimeters te worden aangeduid. Het departement heeft de eer, deze conclusiën aan uwe ernstige overweging te onderwerpen en vertrouwt, dat 'zijne pogingen om tot de zoo zeer gewenschte uni-