is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 16, 20-08-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEIITISCH WEEKBLAD

YOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R, J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4.50.

Alle stukken, welke men in -dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur te Nijmegen vóór Woensdag.

Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

n°. ie.

8® Jaargang.

ZONDAG 30 Augustus 1871.

Mcdedeelingen. Ingezonden stukken. In zijn boek //Opium and the opium appetit” schildert dr, Colkins de jammerlijke verzwakking en afmatting als gevolg van het misbruik van dit narcoticum, maar aan den jinderen kant noemt hij een groot aantal personen op, die oogensohijnlijk door het gebruik van opium een opvallend hoogen leeftijd bereikt hebben. Sultan Soliman was opiumeter en stierf inden ouderdom van 99 jaren. Een bijna even hoogen leeftijd bereikte een hoofdman der Kutschi. De Chan van Schiras nam in eene enkele dosis zooveel opium als 30 menschen vergiftigd zouden hebben en bezat, 69 jaar oud, nog zijne volle kracht. Ook artsen in Calcutta spreken van den langen levensduur onder de opiumeters der ingeborenen, die zelfs tot een spreekwoord is geworden. Eene vrouw te Brooklyn (Amerika), die zich het vierde gedeelte van haar leven bijna enkel met opium had onderhouden, werd 98 jaar oud, twee andere 70 jarige vrouwen namen, de eene dagelijks een halve once, de andere 300 droppels opium in. De grootste hoeveelheid opium gedurende een menschenleven heeft een Engelsch overste verteerd. Hij nam dagelijks 60, dikwijls ook 75 grein opium en men heeft berekend, dat hij gedurende eene halve eeuw omstreeks | centenaar droog opium heeft genuttigd. De Londensche politie heeft kortelings ten koste van eenige guinjes een „helderziend” echtpaar, dat echter in dit geval zeer kortzichtig was, ineen zeer lucratief bedrijf verhinderd. De //helderziende” vrouw had de zonderlinge gave ontvangen in haar magnetischen slaap alle middelen te kennen en aan te geven, die abortus bevorderen, en terwijl haar man, in overeenstemming met deze merkwaardige gave, zich met het aanschaflen en toebereiden der opgegeven middelen ophield en dus de pharmaceutische voorschriften zijner vrouw dadelijk gereed maakte, zoo arbeidde deze firma met vrij groote dubbele winst. Eene eerzame weduwe verscheen driemaal achtereen inde woning der clairvoyante, om geneesmiddelen voor eene verleide nicht te halen. Deze werden haar uitgereikt, doch dadelijk in handen gesteld der politie, die de weduwe had uitgezonden, om de onverlaten in hun bedrijf te betrappen. Nadat de middelen als abortiva erkend waren, volgde spoedig de inhechtenisneming van het echtpaar. Uittreksels uit Binnen- en Buitenlandsche tijdschriften. Het is bekend, dat het tot heden geen fabriekant

gelukt is ferrum hydrogenio reductum inden handel te brengen, dat volkomen vrij van zwavelijzer is. Minder bekend is eene verontreiniging van dit praeparaat met cyanetum kalicum, die enkele malen, hoewel zelden, is waargenomen, zoodat men bij den inkoop van het praeparaat ook op eene mogelijke ontwikkeling van cyaanwaterstof moet acht geven. Volgens Vohl bevatten gemiddeld aan vette OÜG: amandelen 53,4°/0, walnoten 50,06°/o, papaverzaad 94,4°/0, lijnzaad 37,15%, hennepzaad 25,8°/0, druivenpitten 17,9°/0. Druivenpittenolie is inden laatsten tijd door Elitz nauwkeurig . onderzocht en door hem bevonden te bestaan uit de glyceriden van palmitinezuur, stearinezunr en erucazuur. Zij is zacht en aangenaam van smaak en geschikt tot gebruik bij spijzen. Gezwavelde aicalische vischlijm, zeer geschikt tot bewaren, wordt volgens Herring bereid door vischlijm 1 met alcaliën of nog beter met kalk te behandelen, als-1 dan door mechanische middelen tot een brij te malen en nu met eenige zwavelwaterstof te behandelen. Palmolie is Hager voorgekomen vervalscht met 57,5 procent water. Dit water is echter niet als zoodanig maar als zetmeelslijm, met circa 1 procent aloali afgekookt, bij de olie gemengd. De vloeistof bij voorzichtige smelting verzameld, reduceerde krachtig de aicalische koperoplossing en er konden ook gescheurde hulsels der zetmeelkorrels worden aangewezen. De afzondering van dit waterig bijmengsel geschiedt het best, indien men 10 gram der olie en 5 gram was gedurende een halven dag aan eene digestie-warmte blootstelt, waarbij de smelting van het was langzaam plaats grijpt en eene rustige sedimentatie niet gestoord wordt. De waterige, weinig slijmige vloeistof heeft eene vuilgele kleur en houdt een weinig natron zeep en glycerine opgelost. Om santoninekoekjes inden vorm van n tentjes” of //torentjes” inde apotheek te bereiden, wordt opgegeven de ingrediënten (1,8 gram santoninum, 313 gram saccharum, 1 albumen ovi voor 60 stuks) ineen mortier tot eene stijve massa te bewerken, daarvan telkens 40 gram af te wegen, op eene zuivere pillenplank in 10 deelen te verdeelen en elk deel tot eene dunne streng uitte rollen, waarvan men de punt uittrekt inden vorm van tentje of torentje. Op deze wijze verkrijgt men koekjes, waarbij men zeker is van het juiste santoninegehalte, die zonder kleven op het papier gedroogd kunnen worden en den apotheker zeker veel voordeeliger uitkomen, dan die hij zich inden handel aanschaft.