is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 22, 01-10-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentlcn. %pgg- Een Apothekers-Bediende, EXTERNE, P. G., v|Ug en accuraat kunnende recepteeren, kan GEPLAATST worden, mits van goede testimonia voorzien, tegen een salaris van ƒ 500. Adres franco, Letter 0., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. STSHB*1 Een bejaard gehuwd Geneesheer vraagt een VROUWELIJKE BEDIENDE, bevoegd om te recepteeren, en ter bereiding van eenvoudige zamenstellingen, slechts enkele uren daags (except Zondags), en verder om behulpzaam te zijn inde huishouding, tegen een verkeer als eigene des gezins, voeding, inwoning, enz. en een overeen te komen billijk honorarium Adres franco, Letter C., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. KuUflC' • Een medicinae Doctor in Zuid-Holland verlangt tot hulp in zijne Apotheek een JONG MENSCH, die bij de bevoegdheid de eigenschappen vaneen goed receptarius bezit. Adres, met franco brieven, onder Letter X., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een geëxamineerd Apotheker, gehuwd en van gevorderden leeftijd, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst als PROVISOR, BEDIENDE EXTERNE of OPZIGTER ineen Laboratorium. Brieven franco, Letter D., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APO T H E K E K S van de P. G. worden opmerkzaam gemaakt op eene gunstige gelegenheid tot VESTIGING in eene Gemeente van 12000 zielen, waar slechts één Apotheek is. Inclinerenden adresseren zich met franco brieven onder Letter Z. K., bij den Boekhandelaar JAN LEENDERTZ, Kalverstraat E. 237 over de Gapersteeg te Amsterdam. Depót van Kartonnen Doozen voor H.H. APOTHEKERS. c. j&. e. wosk wjmij, Reguliersbreestraat, Amsterdam. NB. Bij tamelijke bestelling wordt de firma kosteloos op de doozen gedrukt. MAGAZIJN van Chemische en Pharmaceutisehc benoodigdheden. Medicijnglas, Stopflcssehen, Cartonncn Doozen. Mijnen geëerden begunstigers maak ik bij deze bekend, dat ik, in strijd met mijne onlangs gezonden circulaire, niet allen dit najaar door de toenemende uitbreiding mijner zaak kan bezoeken en mij dus voor zending der orders aanbeveel; tevens dat ik mijn Magazijn zeer uitgebreid heb en voorzien van monsters INGEBRANDE ETIQ.TJETTEN, met het oog op de nieuwe Pharm. Neerl., waarvoor ik mij aanbeveel, terwijl eene juiste uitvoering gesecureerd wordt, door als Hulp-Apotheker werkzaam geweest te zijn. Rotterdam, N. A. PICARD. Houttuin 218.

CLADDEB & JANSEN. Raamgracht, C 553, Amsterdam. Hoofddepót van Cartonnen Doozen. Magazijn van alle soorten Poeder-, Recepten-, Goud-, Zilver- en Chits Papier, Hoornlepels, Koperen, Ijzeren en Nieuw-Zilveren Spatels, Saniteits-goederen, Drukwerken enz. Petroleum Decoct-Lampen vaneen tot vijf en dubdelde een en twee vlammen. Pannen en Ketels kunnen naar verkiezing gemaakt worden. Op franco aanvraag teekening te bekomen. Om de echtheid te erkennen, zijn alle Apparaten gemerkt: D. HaGERICH’S PATENT. Bewijzen van voldoening kunnen overgelegd worden, daar dezelve reuk noch dwalm afgeven. IÉSTE GRIJZE BLOEDZUIGERS uit de vijvers van de Heeren ïï. I. OETTIMER & Co., te Hamburg. Per 100 ƒ 5,50. Bij kleinere hoeveelheden hooger. Met bijberekening van 15 Cents voor een kistje worden dezelve per rembours of na ontvangst van een postwissel afgezonden. A. W. GROOTE, Amsterdam. — Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam: ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST. (Ars formulas medicas praescribendi et pracparandi.) TEN DIENSTE VAN Hrtectt tn Jljjotljckfrö, NAAE ONDERSCHEIDENE BEONNEN EN IN veebaNd MET HET GEAMMENGEWICHT, BEWERKT DOOR R. J. O P WIJ R DA. Prijs ƒ 1,60. Bij franco toezending vaneen postwissel a f 1,70 wordt het werkje franco door het geheele rijk. verzonden. HANDBOEK DER GEREGTELIJKE SCHEIKUNDE YAN Pr. f. ?. f onncnsdjnn. Een Leer- en Handboek voor Scheikundigen, Apothekers, Keurmeesters en voor allen wien het toezigt op het algemeen welzijn is toevertrouwd. UIT HET HOOGDUITSCH DOOE J. F. S U IJ V E R, ®erêtc Stuf. In groot B°. 192 bladz. f 1,80. Dit belangrijke werk, het eenige wat in onze taal over dit onderwerp bestaat, zal met nog twee stukken van ongeveer denzelfden omvang, compleet zijn. Behalve vier gelithografeerde platen, zullen nog eenige toelichtende houtgravures tusschen den tekst worden geplaatst, die den koopers niet in rekening gebracht 'worden. Het werk is geheel voor de pers gereed, zoodat het zeer waarschijnlijk nog inden loop van dit jaar compleet het licht zal zien. Ben Inhoud van het geheele werk vindt men op den omslag der alom voorhanden zijnde le aflevering afgedrukt. Uitgaaf van C. L. BRINKMAN, te Amsterdam. Snelpersdruk van M. J. Portiolje te Amsterdam.