is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 26, 29-10-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

let terugblijvende tot de noodige consistentie te verdampen. Hij wenscht de methode voornamelijk toegepast te zien bij de bereiding van extractum absyntbii, eardui benedicti, centaurei, gentianae, quassiae, rbei en trifolii. Een extractum rbei, op deze wijze bereid, is bijv. zeer geschikt voor de tinctura rhei aqnosa. 5 Deelen extractum rhei spir.-aq. en 3 deelen carbonas kalicus purus in 92 deelen aqua cinnamomi spirituosa opgelost, geven eene bruikbare tinctuur. He apotheker Mylius maakt opmerkzaam op het verschil in gehalte aan absynthiine tusschen het extractum absynthii volgens de Phann. borussica VII en volgens de Pharm. Germaniae bereid. Terwijl 100 deelen herba absynthii volgens de Pharm. boruss. 16,25 deelen droog extract met 0,457 absynthiine geven, verkrijgt men volgens de Pharm. Germ. uit dezelfde hoeveelheid herba 16,01 droog extract met 0,859 absynthiine. Het onderscheid inde verschillende opbrengsten is daarvan afkomstig, dat de Pharm. boruss. het kruid enkel met water, de Pharm. Germ. met water en spiritus laat uittrekken. De //Union pharm.” deelt bijzonderheden mede omtrent het lot van eenige fransche apothekers tijdens den laatsten oorlog. Velen hebben dienst genomen bij de franc-tireurs, o. a. de apothekers Capion en Desseaux, die op het slagveld gesneuveld zijn. Een ander apotheker, Millot, was gedurende drie maanden gijzelaar in Duitschland. Gedurende de belegering van Parijs hebben de apothekers ijverig deel genomen aan inschrijvingen voor de oprichting eener kanonnenfabiiek. Gedurende den burgeroorlog hebben vele apotheken, vooral op de Boulevards, veel geleden. De pharmacie Lauras, Boulevard de la Madeleine, is gedeeltelijk vernield, de pharmacie d’Artand Moulin werd hevig beschoten, de pharmacie Saint-Gênes brandde af. De apotheker Lanos werd dooreen granaatsplinter gedood, de apotheker Koch wegens weigering om voor de Commune kruit te vervaardigen, gefusilleerd. Nog verdient melding, dat het kweekelingen der pharmacie waren, die de kerk NotreDame voor verbranding bewaard hebben. Bij de firma van Weelden en Mingelen te ’s Gravenhage is tegen den prijs van 10 cents per exemplaar verkrijgbaar gesteld de // Herleidingsla/el van het medicinaal ngewigt tot hel wettelijk gewigt en omgekeerd, vastgesteld //bij beschikking van 22 Juni 1871, No, 195, ter voldoenning aan art. 42 der Wet van 7 Jprü 18 69 (Staatsnblad No. 57). Tlïttrehsels uit Binnen- en Bultenlandsche tijdschriften. Voor de spoedige en nauwkeurige verdeeling van poeders heeft een Amerikaan een toestel bedacht, bestaande uiteen houten blad, waarin een aantal volkomen gelijke holten zijn gemaakt, en hetwelk gesloten kan worden dooreen beweegbaar deksel. Het poeder, hetwelk men verdoelen wil, wordt op het blad gebracht en geraakt nu inde holten. Nadat het deksel er op geplaatst en de toestel rondgedraaid is, zal er eene gelijke verdeeling hebben plaats gegrepen. Aqua opü is een praeparaat der duitsche pharmacopoeën, hetwelk verkregen wordt door opium met water te distilleeren. Het heeft den reuk van opium, is neutraal en wordt na bijvoeging eener oplossing van nitras

argenticus opaliseerend en een weinig troebel, terwijl na opkoking metallisch zilver wordt afgescheiden. Indien men van versch verzamelde of half gedroogde capita papaveris albi, van de zaden bevrijd, een geconcentreerd distillaat maakt, dan heeft dit dezelfde eigenschappen als het opiumwater. Het verschilt slechts, door dat het versche distillaat een weinig slijmig is, zoodat het bij verwarming ineen reageerbuisje boven de wijngeestvlam eenige gelijkenis vertoont met eene gomopiossing van circa 4—5 proc. In therapeutisch opzicht staan beide praeparaten volgens Hager op gelijken rang. De vette olie uit het zaad van de Argemone mexicana is door Hamilton als specificum tegen cholera aangeprezen. Dij een nader onderzoek dezer zaden vond Charbonier, dat de olie purgatieve en tevens braakwekkeude eigenschappen bezit en zelfs in die opzichten eenigszins overeenkomt met crotonolie. Pluckiger daarentegen bevond, dat de olie niet in het minst deze vergelijking verdient, maar hoogstens aan de ricinusolie aansluit. Bij scheikundig onderzoek bleek dan ook volstrekt geen overeenkomst met de crotonolie. Als vluchtige zuren werden gevonden valeriaanzuur, benzoëzuur en azijnzuur. Oleum menthae piperitidis is door Wright met het beste gevolg als locaal anaestheticum aangewend. Het was hem bekend, dat de Chinezen dit middel gebruiken bij neuralgie, vooral bij aangezichtspijn, waarbij de pijnlijke plaats met eenige droppels wordt bestreken. In eenige chinesche apotheken in Californië en te New-York worden voor een buitengewoon hoogen prijs tegen neuralgiën kleine fleschjes verkocht, die eene halve gram vaneen vocht bevatten, hetwelk een sterken reuk naar pepermuntolie heeft. Om het koolzuur, hetwelk uit kalksteenen ontwikkeld wordt, te bevrijden van den onaangenamen reuk, die het steeds aanhangt, beveelt Pfeiffer aan, het door boomolie te laten strijken, waarbij men de aanrakingspunten vermeerdert, door daarin stukjes puimsteen te leggen. Dit middel wordt ook inde Parijsohe gasfabrieken met goed gevolg aangewend, om de koolwaterstoffen en empyreumatische oliën te absorbeeren uit de ammoniakhoudende vloeistof, die uit het teerwater verkregen wordt. Om den smaak van oleum ricini te verbeteren, mengt men volgens het Journal de Boston onder 30 gram glycerine eenige droppels oleum cinnamomi en voegt hierbij 30 gram oleum ricini. Syrupus hydratis chlorali compositus. //De Gaz. d. farm. ital.” geeft voor deze stroop het volgende voorschrift: 100 deelen capita papaveris sine seminibus, 35 deelen folia belladonnae en 25 deelen folia stramonii worden met 800 deelen water tot 400 deelen gekookt en de colatuur met 700 deelen saccharum album tot de consistentie van stroop gebracht. Hierbij wordt eene oplossing van 25 deelen chloralhydraat in 10 deelen wateren 500 deelen syrupus simplex gevoegd. Pillen tegen chlorosis van Dr. Delioux de Savignac. pf; tartratis kalico-ferrici gramm. 10, pulveris aloës, castorei aa gramm. 2, croci gramm. 1, terebinthinae venetae quantum sufficit ut fiat massa pilularis ex qua formentur pilulae No. 100. D. S. Drie pillen daags, telken dag met één opklimmende tot 6 a 9 per dag.