is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 39, 28-01-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anößf» Ten gevolge van zwakke gezondheid, wordt te Middelburg op een goeden stand aangeboden ; een Apotheek, welke nagenoeg eene halve eeuw heeft bestaan. Adres, Letter Z., bij de Boekhandelaars VAN BENTHEM & JUTTING, te Middelburg. IBM|Raa Ineen Apotheek te Amsterdam wordt met Maart verlangd een JONG MENSCH EXTERN, eenigzins met de receptuur bekend. Brieven franco, onder Letters A. Z, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen Maart of later verlangt men een BEDIENDE, salaris naar bekwaamheid. Franco brieven, onder Letters A. M., aan den Boekhandelaar D, B, CENTEN, te Amsterdam. Door bijzondere omstandigheden wordt in SIW eene der voornaamste steden van Zuid-Holiand ter overname aangeboden: eene sints eene halve eeu.v bestaan hebbende APOTHEEK, met eene jaarlijksche receptuur van ruim 5000 particuliere recepten en ontvangst van circa f 2000 voor busreceptuur. Het huis er bij te huur. Brieven franco, onder Letters B. 8., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Men verlangt I Mei aanstaande een APOTHEKER3-BEDIENDE, EXTERNE. Adres brieven franco, Letter M., bij den Boekhandelaar A. M. VAN DIJK, te Delft. L, een Apotheek te Sittard wordt gevraagd een geëxamineerd PROVISOR, liefst van de R. C. Godsdienst. Adres fra n c o brieven, aan het Postkantoor Sittcivd. mnggp»» te KOOP een APOTHEEK met toebehooren, zeer geschikt voor een doctor ten platten lande. ~ . Te bevragen bij J. HENDRICKX, te Broekhuizen bij Venlo (Provincie Limburg). _~a7w7GRÖÖTE, Kalvërstraat E 24.~ Prijsvermindering van GRIJZE BLOEDZUIGERS. Per 100 stuks f 4,50 a contant, bij kleinere hoeveelheden hooger. CT C L A D DER. Koestraat, K 216 Amsterdam. Specialiteit in Geneeskundige Artikelen. Magazijn van Dartonnen, Pillen- en Poederdoozen, welke ook met Firma worden geleverd; Spanen doezen, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Poederouwels, Poeder-, Recepten-, Goud- en Zilver papier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-enveloppen, het nieuwe Grammen-gewicht, Maten en Glazen, volgens besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van 22 Juni 1871, N°. 195, 12de afdeeling, ter voldoening aan Art. 42 der Wet van 7 April 1869 (Staatsblad N°. 57). MMandel in SSevfger Medicinale LEVERTRAAN. P. VAN HEIJNSBERGEN te Zaandam, berigt den aanvoer van verschillende cjUciliteiten !LE VERTE AAN, waarvan op aanvrage, prijsopgave en monsters worden verzonden.

ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. . » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat m te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL 8c Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. ACIDUM STEARICUM VENAIeT Volgens de Pharmacopoea Neerlandica Editio Altera' in broodjes van i kilogram, levert de Stearine-kaarsen fabriek APOLLO te Schiedam, bij hoeveelheden van minstens 5 kilogrammen a f I, per kilogram, op ééne maand, franco Rotteidam, emballage vrij. MAGAZIJN van Medicijnglas, Chemische, Pharmaeeutische Apparaten, ütensilicn. enz. Ontvangen lialiler’s PiUen-tëacliine. Met behulp van deze nieuwe en eigenaardig ingerigte Pillenmachine kan men gemakkelijk eene groote hoeveelheid pillen ineens vervaardigen. Zij beveelt zich bovendien aan, omdat zij weinig aan verslijten onderhevig is. J. B. DELIUS & Co. Amsterdam, Geldersche kade, M. 91, 93. gTiamgewigten. Roductielijst gratis. Arnhem. J- C. Th. MARIUS. Magazijn van Chemische, Physische, Pharmaceusische, Medische, Chirurgische Apparaten en Utensiliën. Op last van den Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken, is door de Boekverkoopers VAN WEELDEN & MINGELEN, te ’s Gravenhage, uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld : De Nederlandsclie Pharmacopoea IN DE LATIJNSCHE TAAL, tegen den prijs van ƒ 3,50 per exemplaar. ■ ; VERZAMELING VAN STUKKEN betreffende het i GENEESKUNDIG STAATSTOEZIGT. k Uitgegeven door de Geneeskundige Inspecteuis 1 ° en Adjünct-Inspecteurs. Jaargang 1871. f 3,50. Het laatste stuk is ter perse. Aan koopers van den jaargang 1871 worden de jaargangen 1865—1870, 5 deelen, bevattende om-1 streeks 1850 compres gedrukte bladzijden groot B°. zoolang de voorraad strekt tezamen afgeleverd voor f 7,50. Afzonderlijke jaargangen 1865—1870 a/1,75. ’s Gravenhage, M. J. VISSER. e 33 Januari] 1873. i —— Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

APOTHEEK,