is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 47, 24-03-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij Sulphas zincicus gaat men uit van ijzerbevattend j zink, hetwelk, volgens de methode van Wittstein, door middel van chloorgas en carbonas natricus van het ijzergehalte wordt bevrijd. Sulphidum stïbiomm. wordt van geslibd natuurlijk zwavelstibium door afwassching met ammonia bereid, om het zwavelarsenik zoo volledig mogelijk te verwijderen. De kleur van het poeder wordt niet meer, zoo als inde Iste Ed., roodbruin, maar grauwzwart opgegeven. Sulphur depuratum wordt verkregen door afwassching der zwavelboemen met ammoniakhoudend water. Zeer juist is bij het voorschrift voor Sulphur praecipitatum opgegeven, de praecipitatie door het chloorwaterstofzuur slechts zoover te doen geschieden, dat de oplossing van calciumquinquesulphureet en calciumhyposulphiet de alcalische reactie niet geheel verliest. OPTISCHE EN COLOMETRISCHE METHODE TOT BEPALING VAN HET MORPHINEGEHALTE IN OPIUM. Door Stein wordt eene nieuwe methode tot het bepalen van het morphinegehalte in opium opgegeven, die, voldoende bevonden, boven anderen vóór heeft, dat zij binnen het uur is afgeloopen en zeer weinig grondstof vereischt. 100 Milligram opiumpoeder en even zooveel of het dubbele gewicht sulphas of acetas cupricus worden ineen kookfleschje met eenige droppels verdund zwavelzuur even vochtig gemaakt en dan met 100 gram gedistilleerd water tot de kookhitte gebracht, waarna men een kwartier laat staan. Dan filtreert men af en vermengt 6 C. C. van het filtraat met omstreeks 60 milligram joodzuur en 2 —3 droppels gerectificeerd zwavelzuur en voegt, nadat het joodzuur opgelost is, 3 O. C. alcoholvrij chloroform, bij. Nadat men het mengsel gedurende een kwartier herhaaldelijk geschud heeft, laat men het eindelijk rustig staan, waarbij zich verschillende lagen vloeistof vormen, zoodat men de kleur van de laag chloroform goed kan waarnemen. Nu volgt de berekening. Indien het onderzochte opium 10 proc. morphine had bevat, dan zouden inde gebezigde hoeveelheid 10 milligram daarvan voorhanden zijn geweest en bij het aanwenden van 100 gram water zouden dus 10 deelen morphine in 10000 deelen water | zijn opgelost. Uit vergelijkende proeven is het aan Stein gebleken, dat, indien bij eene dergelijke verdunning ternauwernood eenige kleuring van het chloroform kan worden waargenomen, zulks een gehalte van 5 procent morphine aangeeft. Is de kleur daarentegen zeer duidelijk, dan worden 3 C. C. van het filtraat met 3 C. C. gedistilleerd water vermengd en even als vroeger behandeld. Vertoont zich nu de grenskleur, dan bevat het opium 10 proc. morphine; blijft het chloroform nu echter kleurloos, dan ligt het gehalte tusschen 5 en 10 proc. en kan door eene doelmatige vermenging van het filtraat met water nog nader bepaald worden. Het gehalte van het opium aan narcotine of andere alcaloïden maakt het resultaat niet onzeker. JODIUM ALS DESINEECTEEBEND MIDDEL. Kletzinsky heeft aangeraden voor het desinfecteeren van kamers, op eene niet toegankelijke plaats eenig jodium te leggen. Eene hoeveelheid jodium van 15 gram is voldoende voor eene maand. Het jodium werkt bij deze gelegenheid even als het chloor, doch zachter; het vernietigt de miasmen, doordien het uit den waterdamp, in de lucht der kamer aanwezig, de zuurstof vrijmaakt, die |

op den oogenblik van baar ontstaan de krachtigste werkin»- uitoefent. Men beeft overigens volstrekt geen last van° de jodiumdampen in het vertrek; zij werken onmerkbaar en mocht soms het geval zijn, dat men het jodium inde kamer riekt, dan sluit men de flesch, die het jodium bevat, gedurende eenigen tijd, waardoor de verspreiding der dampen tijdelijk belet kan worden. een gevaarlijk recept. Skipper te Islington vestigt de opmerkzaamheid op het volgende gevaarlijke recept, hetwelk hem ter bereiding was aangeboden. pf: iodii gramm. 2, linimenti camphorati compositi, saponati compositi aa gramm. 8. M. fiat linimentum pectori infricandum. Het linimentum camphoratum compositum der Bntsohe Pharmacopoea wordt uit 22 deelen kamfer, 1 deel lavendelolie, 40 deelen ammonia liquida en 120 deelen spiritus bereid. Wordt het met jodium vermengd, dan ontstaat er een donkergekleurd praeoipitaat, hetwelk de ontplofbare joodstikstof bevat. Het minste gevaar levert de bereiding op, indien men het jodium in het linimentum saponatum oplost. Hoewel wij gaarne willen toestemmen, dat het voorschrift niet rationeel is, achtten wijde vrees voor ontploffing overdreven. Gesteld, dat er joodstikstof gevormd wordt, dan zal deze inden vochtigen staat niet explodeeren. Het gevaar kan alleen ontstaan, indien het fleschje ledig is en er blijft van het praeoipitaat op den bodem, dat aldaar uitdroogt. gbrechtelijke vervolging wegens het mededeblem VAN EEN ONDERZOEK VAN GEHBIMMIDDELEN. Een paar geheimmiddelen van dr. Meitzen in Keulen onder de namen: Euchlorine en vToiletazijn” zijn door dr. Yohl aldaar onderzocht. Als resultaten van zijn scheikundig onderzoek heeft Yohl opgegeven, dat het Euchlorine hem is gebleken eene verdunde oplossing te zijn van onderchlorigzuren natron, verontreinigd met chloornatrium en koolzuren natron, De Toiletazijn wordt door hem beschreven als eene oplossing van benzoehars en van eenige aetheerische oliën ineen mengsel van alcohol, houtgeest en geconcentreerd azijnzuur, hetwelk, als verontreiniging of toevallig, ketonen uit de reeks der vetzuren bevat. Yohl heeft eindelijk opgemerkt, dat de beide praeparaten van Meitzen, als onfeilbare preservatieven tegen ziekten, voor te hoogen prijs verkocht worden. Meitzen heeft bij den rechter een klacht wegens laster ingediend tegen den schrijver dezer mededeeling en tevens tegen de Kedactie van het Archiv der Pharmacie, waarin bedoelde mededeeling was opgenomen wegens verspreiding van eerkrenkende berichten! Indien de onderzoekingen worden bevonden juist en naar waarheid geschied te zijn, zal men met gerustheid eene dergelijke vervolging kunnen afwachten. (Art. 370 van den Code pénal). De Pharmacopoea voor het Duitsche rijk, die in April verschijnen zal, bevat meer dan 900 artikelen. Zij wordt van regeeringswege enkel in het Latijn uitgegeven; er zal echter spoedig eene Duitsche vertaling van de hand van Dr. Hager volgen; dit is dus eene private onderneming en de duitsche apotheker kent slechts ééne officieele uitgave.