is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 12, 22-07-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwaad! Een officier van Gez. moge in zijne betrekking uitstekend bekwaam zijn en voor zijne collega’s een uitmuntend Korpschef wezen, dan hebben onze belangen toch nog kans door hem minder opgewekt behandeld te worden, hetgeen men niet verwachten kan vaneen Chef der pharmacie, die zelf in het vak is. Ten slotte dunkt mij dat, wanneer de commissie van examen ernstig zorge dat geen diploma worden uitgereikt aan minder bevoegden en de Chef over de pharmacie bewerke dat alleen geschikte personen zelfstandig worden geplaatst, dan kan de scheiding der pharmacie van den Geneeskundigen dienst geene bezwaren opleveren. Ik vlei me, dat u hieraan plaats zult kunnen geven en duidelijk betoogen wilt waarin de waarheid van uw noot gelegen is; dan wel erkennen, dat mijn betoog, //dat wij even zeer onaf//hankelijk van den Geneeskundigen dienst kunnen zijn als de andere «wapens onderling” zuiver is. Slamat! De noot der Redactie had betrekking op de woorden: nniel ondergeschikt aan officieren van hoog er en rang van andere wapens”. Dit is immers met de militaire hiërarchie niet bestaanbaar? Wij bedoelden geen ondergeschiktheid aan den offic. van gezondheid van gelijken rang, maar op een militair standpunt, dus als officier, aan den officier van gezondheid en andere officieren van hoogeren rang. Overigens achten wij het verlangen alleszins gewettigd, dat de militaire apotheker voor den pharmaceutischen dienst alleen verantwoording verschuldigd zij aan ambtgenóoten van hoogeren rang, waarin ligt opgesloten het stellen vaneen afzonderlijken Chef voor dien dienst. Red. ’s Hage, 17.7.77, Weledele Heer! Dezer dagen werd mij het volgende recept ter gereedmaking aangeboden: Jf: Acid. phosphor. 8, Nitr. aethyl. c. alc., Syr. pap. rhoead. aa 15, Aq. flor. Aurant. 30, Aq. depuratae 40. M. D. S. a. u. 20 droppels met water, waarvoor door mij ƒ 0,75 berekend is, aangezien de patiënte Wed. vaneen gewezen lid van den Hoogen Raad is, en dus door mij inde eerste klasse gerangschikt wordt. Deze prijs kwam HEd. ongehoord hoog voor, daar zij bij een Apotheker te Delft steeds ƒ0,40 (zegge veertig cents) betaald had. Het oordeel over zulke prijsberekening laat ik aan mijne collega’s over. Hoogachtend Uw Dw. Dienaar A. C. v.d. Bijllaardt Jr. Apotheker. De prijs van 75 ets. (4de of hoogste categorie) is geheel overeenkomstig de berekening volgens onze Proef: 8 gram acid. phosphor. . . . . . . ƒ 0,10 15 // nitr. aethyl. c. alc // 0,12 15 // syr. rhoead // 0,06 30 // aq. flor. aurant 0,15 gereedmaken (mengen van 2 of meer vloeistoffen,) 4de cat. // 0,30 flesch // 0,10 / 0,73 te berekenen 75 ct. De scherpste kritiek op de berekening van 40 ets. levert het feit, dat volgens de armentax, goedgekeurd door de geneeskundige raden voor Noordbrabant, Limburg, Gelderland en Utrecht, de prijsberekening zou leiden tot 48 ets. zonder de flesch. Aan X. te A. diene tot antwoord, dat wij voor de massa van 50 Pilulae Blancardi zr omstreeks 10 gram inde Proef 60 ct. gesteld hebben, hetwelk met uitrollen enz. (2de categ.) de berekening tot 80 ct. brengt. Dit wordt voor 60 pillen = omstreeks 12 gram massa 60 ct. -(- 30 ets. gereedmaken, in het geheel 90 ct.; voor 100 pillen z= omstreeks 20 gram massa ƒ 1,00 40 ct. gereedmaken ƒ 1,40.

In het Juni-nommer van Haaxmans Nieuw Tijdschrift voor de Pharmacie komen eenige zeer belangrijke bijzonderheden voor betreffende de kina-cultuur op Java, ontleend aan het officieel Verslag over 1875 door bernelot Moens. Met verwijzing naar het uitgebreide oorspronkelijk artikel nemen wij er een paar bijzonderheden uit over. De beste kinaspecies zijn voortdurend gebleken de Cinchona Calisaya Ledgeriona en officinalis. Howard zegt, dat hij de Nederl. regeering moet geluk wenschen met het goede succes der [Ledgeriana-soort, waardoor de Java-kina-onderneming alle andere kina-planters aanzienlijk vooruit zal blijven, De chemische type blijft onveranderd: veel en zeer veel kinine, zeer weinig kinidine, cinchonidine en cinchonine en weinig amorph alcaloïd. Er zijn thans inden vollen grond 105,707 planten der eerste species, waarvan 80,943 zaad- en 34,764 stekplanten. Indien de bast minder dan 7Vs pet. zuivere kinine bevat, wordt thans de boom voor zaadwinnirig afgekeurd. Inden loop des jaars bezocht de botanische reiziger O. Kuntze de kina-plantsoenen. Hij meent, dat de meeste der zoogenaamde Java-Calisaya’s bastaarden zijn en was ook van oordeel, dat de C. Ledgeriana een onregelmatige bastaard zou zijn, ontstaan doordat het pollen vaneen zuiveren bastaard tusschen C. Calisaya en C. Micrantha den stempel vaneen zijner ouders bevruchtte. Howard houdt echter deze Cinchona vóór een zeer typischen vorm. De scheikundige voor de kina-cultuur in Britsch-Indië, John Broughlon, is in het afgeloopen jaar op eene reis van Ootacamund naar Madras spoorloos verdwenen. Daar het bekend was, dat hij eene groote som gelds bij zich had, is het waarschijnlijk, dat deze de aanleiding is geweest om hem te berooven en uit den weg te ruimen. Uit verschillende proeven met succirubra-bast genomen scheen te blijken, dat in het algemeen de bast inden regentijd het rijkst is aan alcaloïden en dat het maximum wordt bereikt tegen het einde van dien tijd. Uit het onderzoek van nieuw gevormde basten op plaatsen, waar hij werd uitgesneden, is gebleken, dat de nieuw gevormde basten rijker aan kinine zijn en dat zelfs bij de pas sedert een jaar herstelden het voor succirubra zeer ongewone cijfer van 3 pet. kinine werd bereikt. Als deze basten ouder en dikker worden, schijnen ze echter in kininegehalte weder achteruit te gaan. Te gelijk met de toename aan kinine neemt de hoeveelheid cinchonidine en cinchonine af en de hoeveelheid amorph alcaloïd toe. Er werd beproefd uit Ledgeriana-afval terstond zwavelzure kinine te maken, waarbij voor de bereiding alleen gebruik werd gemaakt van dein Indië gemakkelijk verkrijgbare artikelen kalk en spiritus. De uitslag was zeer gunstig, daar uit den afval 38 pot. zwavelzure kinine werd verkregen, bijna zuiver wit en voor therapeutisch gebruik zeer geschikt. De analyse had in dit bastpoeder niet meer kinine aangetoond. Misschien kan op deze wijze later in het groot in Indië uit Ledgerianaen officinalis-basten zuivere zwavelzure kinine worden bereid. In Indië zijn verder geen therapeutische proeven met ruw alcaloïd genomen. In Britsch Indië is de bereiding gestaakt en de bestaande inrichting 81 Maart 187» gesloten. Puritas, Haarverjongingsmiddel voor grijze haren van Otto Frank en Comp. te Weenen, eene vloeistof met een vingerdik hoog fraai geel bezinksel, bestaat volgens de Industrieblatter, uit 40 gram glycerine, 105 gram water, 3 gram carbonas natricus cryst. (eenigen hyposulphis natricus bevattend), 15 gram zwavelcadmium en 1,3 gram zwavelzink (waarschijnlijk als verontreiniging van het zwavelcadmium). Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouvern.-Gener. van N. Indië is gesteld op verzoek op non-activiteit, voor den tijd van één jaar, zonder bezwaar van den lande, de milit. apoth. 3de kl. E. H. Eijdman; geplaatst bij het hospitaal te Samarang, de apoth. 3de kl. S. Jacobs; in activiteit hersteld, de apoth. Iste kl. J. L. Warnas. Openlijke correspondentie. Wegens plaatsgebrek wordt in dit n°. het Adresboek der Ap o theekhoudende Gen eeskundig en niet vervolgd. D. B. Centen.

Advertentlën. De Commissie voor het Pensioen- en Ondersteuningsfonds heeft de eer te berichten, dat zij steeds eenigen tijd bezig is met het ontwerpen vaneen reglement voor genoemd fonds. De Commissie heeft zich in betrekking gesteld met een leeruur inde Wis- en Natuurkunde te Amsterdam, die zich belasten wil met de samenstelling vaneen plan van uitkeering. Om die taak intusschen tot een goed einde te kunnen brengen, moet hem nog een belangrijk gegeven verschaft worden, n. 1.: De géboorte-data van hen en van haar, die zich als leden van het pensioen- en ondersteuningsfonds hebben aangemeld. De Commissie verzoekt nu beleefdelijk van alle leden duidelijke opgave per briefkaart van: Namen, woonplaatsen, data van geboorte en of men wenschl toe te treden tot het pensioenfonds alleen of tevens tot hel ondersteuningsfonds. De zeer geringe moeite, die aan het verstrekken van de gewenschte opgaven verbonden is, doet de Commissie hopen, dat de leden zoo spoedig mogelijk aan hare uitnoodiging zullen voldoen en daardoor noodelooze vertraging zullen voorkomen. Gemakshalve en om spoed te bevorderen, verzoekt de laatst ondergeteekende (adres: Overveen bij Haarlem) de bedoelde opgaven uitsluitend aan hem aldaar te adresseeren. De Commissie voornoemd: P. Krüijsse. Jacobtis Polak. B. S. Engbers. P. L. Mabnette. P. J. van Eldik Thieme. Tegen I Sept. of 1 Oct. verlangt men voor eene Apotheek in Zuid-Holland een geëxamineerd AFOTHEKEB, gehuwd en van goede getuigschriften voorzien. Salaris 6 a 700 gulden, met vrije woning en uitzicht op verhooging. Brieven franco, Letters D. D., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Ineen drukke zaak in Overijsel wordt met 1° September gevraagd een bekwaam AFOTHEKERS-BEDIENDE, INTERN, die zeer accuraat recepteert en volgens de wet bevoegd is, tegen een ruim salaris. Goede testamonia zijn een vereischte. Reflecteerenden adresseeren zich, met opgave van eenige uitvoerige inlichtingen franco, onder de Letter C., bij J. T. SOMMEE, Uitgever der Twentsche Courant, te Almelo. Als eerste Bediende wordt inde Apotheek firma J. P. Hart, Utrechtschezijde Amsterdam, een Eeceptarius gevraagd, die in staat is, omtrent goed gedrag, vlugheid en accuratesse voldoende getuigenis over te leggen. In eene nette, middelmatig drukke Apotheek wordt tegen 1° September een BEVOEGD ADSISTENT gevraagd, IN- of EXTERN, met of zonder tijd tot studie. Aanbiedingen franco, onder Letter K., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Men vraagt tegen 1 October ineen (jer steden van Zuid-Holland, een flink ASSISTENT (EXTERN), vlug en net kunnende recepteeren, van goede testamonia voorzien. Salaris ƒ 950 ’sjaars. Brieven franco, Letter V., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. MS' •> Tegen 1° October verlangt men in een Apotheek te ’s Hage een bevoegd ADSISTENT, INTERN. Salaris naar bekwaamheid. Brieven franco, • onder Letters S. D. G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

ber een

kwaamheid.