is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 12, 22-07-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Leevling-Apotheker A. J. P. HERMANS wordt dringend aangeraden terstond zijn adres en zijne plannen bekend te maken aan RASKER. Gebrs. Wieringa, Apothekers te Arnhem, wenschen zoo spoedig ; ■mogelijk, een bekwaam, bevoegd RECEPTA- ( EIUS, IN- of EXTERNE. Ten spoedigste gevraagd een bekwaam RECEPTARIUS Oude Wet, ofHÜLPof LEEELING-APOTHEKER, EXTERN. Franco brieven, met opgave van conditiën onder Letters H. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Men vraagt in eene Apotheek en Drogistwinkel alhier een APOTHEKERSLEERLING of BEDIENDE, goed en accuraat recepteerende, tegen genot van kost, inwoning en ruim honorarium. Adres met franco brieven, onder Letter A., bij den Heer 11. STEIJLING, Spuistraat bij de Paleisstraat 230, alhier. B. Boom, Apotheker te Almelo, verlangt primo September een LEERLING-APOTHEKER of lEMAND eenigszins met de receptuur bekend, wien tijd en gelegenheid zal gegeven worden zich verder te bekwamen. Een Apotheker N. W., P. G., wenscht zich gaarne GEPLAATST te zien als Provisor, liefst bij eene Weduwe, waar gelegenheid bestaat later de zaak over te nemen. Adres franco brieven, Letter 8., bij den | Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een bekwaam scheikundige, ervaren j in het daarstellen van preparaten op i scheikundig en pharmaceutisch gebied, zoekt tengevolge van tijdsomstandigheden eene BE-1 TREKKING ineen Apotheek of Laboratorium, de beste relatiën kunnende produceeren. Brieven franco, Letters D. S., bij den) Boekhandelaar J. CASPARÜS DRECKMEIER,. Vijgendam 28, Amsterdam. Een Leerling-Apotheker, tevens het litt, math. examen afgelegd hebbende, wenscht tegen Ootober GEPLAATST te worden. Tijd en gelegenheid tot studie zijn hoofdvereischten. Franco brieven, met opgave der conditiën, onder Letters D. R., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. -®en Leerling-Apotheker zoekt met 1° October of eerder eene PLAATS IN- of EXTERN, waar gelegenheid bestaat om de lessen aan het Athenaeum te volgen. Brieven onder Letters V. W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Eene vrouwelijke Leerling-Apotheker, reeds in betrekking geweest, zag zich gaarne in of buiten Amsterdam als INTERN geplaatst. Adres franco, onder Letter X., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. WÊÊÊS*’ lemand van middelbaren leeftijd, gehuwd zonder kinderen en bevoegd tot de receptuur, zag zich gaarne GEPLAATST bij een Geneesheer ten plattelande, ineen Ziekeninriohting of in het vak van Drogerijen. lemand hierop reflecteerende, gelieve zich te adresseeren, onder Letters F. A., bij den Boekhandelaar J. A. VAN ZIJL, te Haarlem. Een Jongmensch, als Hulp-Apotheker geëxamineerd, en zijne studiën te Amsterdam aan het Athenaeum wenschende voort te zetten, ZOEKT eene Apotheek, waarin hij, buiten kost en inwoning, tusschenbeide werkzaam kan zijn, des noods met eenige geldelijke opoffering. Adres franco, Letter Y., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Een solied actief en flink Jongmensch bekend met het vak van Chemicaliën, Drogerijen, Verfwaren, alsmede met defeotuur en Commissiewerk, zag zich gaarne tegen November of December VERPLAATST, liefst daar waar gelegenheid bestaat als Reiziger op te treden. Brieven, met opgaaf van conditiën, onder Letter H., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. lemand bekend met de receptuur, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk in een Apotheek GEPLAATST (INTERN), desverkiezende op een dorp of kleine stad, waar gelegenheid bestaat zich te bekwamen tot het examen van Apothekers-Leerling. Adres met franco brieven, onder Letters M. N., bij den Boekhandelaar P. KLUITMAN, te Alkmaar. LEERLING. Een Jongeling, die thans onder opzicht vlug recepteert, en ruim een jaar in eene Apotheek werkzaam is, zoekt PLAATSING bij een Apotheker te Amsterdam, om zich verder voor het Leerling-Apothekers-examen te bekwamen, tegen genot van kost en inwoning. Brieven franco, Letter A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene drukke plaats wordt eene Apo- theek ter overname AANGEBODEN. Franco brieven, Letters C. M., bij denUit'| gever D. B. CENTEN, te Amsterdam. A P O TH EEK. i Door sterfgeval uit de hand TE KOOP i1 aangeboden eene aloude gevestigde, met succes gedreven APOTHEKERS-ZAAK, met royaal 1 j HUIS en TUIN, gelegen op den besten stand i; vaneen der Friesche steden. Brieven franco, Letter M., aan het POSTt KANTOOR te Sneek. : Apotheek ter overname gevraagd. – | Een Apotheker wenscht tegen het volgend jaar eene soliede en goed beklante ZAAK over , te nemen. Adres franco, Letter 0., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. t | Een Apotheker wenscht zich in cone nectie te stellen niet H.H. eigenaars – van goede ZAKEN, welke van plan zijn deze nu , of later OVER TE DOEN. Ook is hij niet :- ongenegen zich vooraf eenige jaren te associeeren. Brieven franco, Letter E., bij den Uitge" ver D. B. CENTEN, te Amsterdam. j DESTILLÈERKETEL. r Er wordt TE KOOP gevraagd een DESTILa LEERKETEL van dertig tot veertig liter inbond met helm, met opgave van prijs. Adres franco brieven T. A. ANDERSON, – Apotheker te Harderwijk. r VOOR HERREN APOTHEKERS, Q ' , die belast worden met chemische of mikroseo[’ pischc onderzoekingen van hygieinisohen, pan thologischen of technischen aard en niet voor ! zoodanige werkzaamheden zijn ingericht, bestaat gelegenheid deze te doen verrichten in het n LABORATORIUM e voor wetenschappelijke onderzoekingen te Breda, n De onkosten worden berekend naar hét voor e dat Laboratorium geldend tarief met 20°/o i- verlaging. Nadere inlichtingen worden verstrekt door 5- den Directeur P. G. STEENSMA.

Wed6. G. A. EOOSEBOOM, Amstel 140, Amsterdam, heeft voorhanden MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen, vulling 1877.

Chemicaliën, Drogerijen EN Specerijen. Door toevallige omstandigheden wordt te koop aangeboden eene ZAAK in Chemicaliën, Drogerijen, Specerijen etc. Benoodigd Kapitaal 12 a 15 Mille. Franco brieven worden onder het Motto DROGERIJEN ingewacht bij de Kantoorboekhandelaren J. J. ARND & ZONEN, Gravenstraat 10, te Amsterdam. VOOR DEN MEESTBIEDENDE TE KOOP: De Coraplecte Jaargangen van het Pharmaceutisch Weekblad, d.i. vanaf 1864/65, waarvan 13 jaargangen zijn ingebonden. De Compleete Jaargangen van het Nieuw Tijdschrift voor de Pharmacie in Nederland, onder redactie van P. J. Haaxman, d.i. van af 1868, waarvan 8 zeer netjes zijn ingebonden. Woordenboek der zuivere en toegepaste Scheikunde, bewerkt door J. P. C. v. Tricht. 12 deelen, zeer netjes ingebonden. Oudemans, Aanteekeningen op de Ph. N. met atlas, ingebonden. Het Chemisch onderzoek door Dr. Hermann Hager, bewerkt door Bohnensieg. Alle deze boekdoelen zijn zoo goed als nieuw. Brieven franco. Motto BOEKEN, aan den Uitgever D. B. CENTEN te Amsterdam. Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam • OPWIJRDA’S WERKEN: I. LATIJ NSCH -NEDE RLANDSCPI WOORDENBOEK op de Pharmaoopoea Neerlandica Editio II met beknopte omschrijving van kunstwoorden en eigennamen. Prijs ƒ 1,90; fr. p.p. ƒ 2,—. Geb. ƒ 2,30 ; fr. p.p. ƒ 2,45. , 11. PROEF EENER RATIONEELS PRIJSBEPALING DER RECEPTEN, met eene prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen. Prijs fr. p.p. . . . ƒ 0,60. 111. KORTE INHOUD DER PHARMACOPOEA NEERLANDICA Editio 11. 240 Bladzijden. Prijs ƒ 1.25; fr. p.p. ƒ1.35. i IV. ALGEMEENS EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST. (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers. In verband gebracht met de Pharmacop. Neerland. Edit. 11. Tweede druk. Prijs ƒ 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70.

FABER k VAN DER ZWAAG te Harlingen en J. F. V. BE HENS te Amsterdam hebben uitgegeven en algemeen in commissie gezonden: Geneeskundige Bijdragen, MAANDSCHRIFT ONDEK REDACTIE VAN J. Menno Huizinga. en W – H- L. BorgerhoffMulder. Arts te Harlingen. Arts en Off. van Gez. te Leeuwarden. Alle aanvragen betreffende deze uitgave gelieve men te richten aan den Uitgever J. P. V. BBHRNS te Amsterdam, die zich met de aflevering belast. Abonnementen worden bij genoemde Uitgevers, alsmede bij H.H. Boekhandelaren aangenomen. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

Ondergeteekende zijne ZAAK overgebracht hebbende naar de Gemeente WIJHE, verzoekt H.H. Collega’s beleefd hunne Commissiën op Ung. Hydrarg. van daar te ontbieden. Wijhe, 18 Juli 1877. Jb. KLUIN, Apotheker. KS3 BLOEDZUIGERS. Naar verschillende plaatsen des Rijks heb ik onderstaande brieven aan HH. Geneeskundigen en HH. Apothekers verzonden. Amsterdam. 12 en 13 Julij ’77. Wel Ed. Heer! Mag ik ÜEd. over de Briefpost zenden 23 stuks puike Bloedzuigers ? UEd. ontvangt tot einde Augustus 6 stuks toe, alzoo 31 stuks a ƒ 1.75 franco aan huis; UEds. antwoord ongefrankeerd wachtende, zoo teeken ik mij Hoogachtend: C. AUGUST. P. S. UEd. kan met postzegels of postwissel voldoen, Den 14 Julij kreeg ik twee bestellingen: een uit Scherpenzeel, prov. Gelderland, vaneen Geneesheer. ZEd. schrijft mij; Zend mij de Bloedzuigers ; na ontvangst zal ik u met postwissel voldoen. De tweede Geneesheer: Uw voorstel, vervat in uwen brief van 12 dezer, vind ik heel goed, doe. zulks; ik woon thans te Hasselt, prov. Overijssel, enz. enz. enz. Men kan ook halve proeven bestellen (16 stuks) over de briefpost tegen ƒ 0.90; men heeft dan ook een Proef van dat veel gevraagde Groote Middelsoort. HEd. kunnen ze eerst zien, daarna met postzegels of postwissel voldoen ; gelooft men nu dat mijn waar puik is, dan behoeft men niet te schrijven; HEd. zenden dan postwissel of postzegels ongefrankeerd. Verzoeke HEd. beleefd om duidelijke adressen, liefst als het kan zijn met Etiketten met naam en adres. Men kan dan met Proeven beginnen, ook met halve Proeven; daarna groote bestellingen doen. Wanneer de Bloedzuigers niet bevallen, kan men ze mij over de post of per spoor terugzenden, ongefrankeerd. Evenzoo kan men doen, wanneer men sterfte had; de schade is voor mijn Groothandelaar (dit is mijn accoord). VOORBEELD. De Wel Ed. Heer A., Apotheker te Rotterdam, of Amsterdam, of Zierikzee, bestelt 100 stuks Bloedzuigers; nu zijn van die 100 zooof zooveel gestorven. ZEd. schrijft mij zulks, en ZBds. geëerd schrijven zend ik op naar mijnen Groothandelaar; men zende mij dan ongefrankeerd de gestorvenen ineen doosje over de post of per spoor, en ik zend onmiddelijk over de post levende waar terug; wil men zich nu vrijwaren van dien onaangenamen reuk der gestorvenen, men legge ze dan in een potje met asch; ze drogen dan uit als dunne paling, en men stnre mij dan ineen doosje zonder asch over de post of per spoor terug, wanneer men weêr op nienw bestelt. HEd. gelieven notitie te nemen voor waarborg. C. AUGUST. Haarlemmerdijk. Nieuw N°. 1, te Amsterdam.