is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 26, 28-10-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Art. 2 lid blijven, indien hij niet ophoudt te contribueeren. Art. 11. Aldus te lezen: Apothekers of particulieren die jaarlijks ƒlO voor het pensioenfonds bijdragen, zijn Begunstigers. Beschermers zijn apothekers of particulieren die, boven eene jaarlijksche contributie van ƒlO, ƒ25 in ééns storten ten behoeve van het fonds. Particulieren, die giften schenken aan het fonds of jaarlijks minder dan ƒlO daarvoor bijdragen, heeten Donateurs. Art. 12. Wordt aldus; Voor het innen der contributiën en stortingen, waarvan in het vorig artikel gewag wordt gemaakt, gelden de bepalingen van Art. 8. Art. 13. Begunstigers, beschermers en contribueerende Donateurs, die wenschen op te honden ten behoeve van het ionds bij te dragen, worden uitgenoodigd zich vóór 1 November per aangeteekenden brief te wenden tot den Secretaris-Penningmeester. Art. 13. In elke plaats van bet Koninkrijk kunnen, bij voorkeur gevestigde apothekers, bij missive van het Bestuur worden uitgenoodigd als correspondenten op te treden. Art. 14. Wordt: art. 15 van het concept-reglement. Art. 16 van h-1 concept reglement vervalt. Art. 15- Wordt het aldus gewijzigd art. 17 van het conceptreglement : Geene uilkeering geschiedt vóo'r hot fonds tien jaar bestaan heeft. De Algemeene Vergadering het Bestuur gehoord bepaalt in verband met den toestand van het fonds het bedrag van het uitte keeren pensioen en wijst de personen, die daarvoor in aanmerking komen, aan. Als regel wordt gesteld, dat men den 6 sjarigen leeftijd bereikt moet hebben, om aanspraak te hebben op pensioen. Zij, die gepensioneerd worden, moeten hun geboorte-extract en hun bewijs van bevoegdheid tot bet verkenen van hulp in de apotheek, aan den Secretaris-Penningmeester vertoonen of hem die documenten per aangeteekenden brief franco toezenden. Niemand geniet eenige uilkeering, die niet vóóraf aan beide zoo even genoemde voorwaarden heeft voldaan. Art. 16. Luidt op voorstel van den heer Fontein als volgt: Elke aanspraak op uitkeering uit het pensioenfonds, houdt op bij beroepsverandering, tenzij deze beroepsverandering in en door den dienst noodzakelijk is geworden. Art. 17. Pe gewone leden van het Bestuur zijn gevestigd in die stad van het Koningrijk, waar het aantal leden en begunstigers het grootst is. Art. 18. Het beheer wordt gevoerd door drie gevestigde Apothekers (Begunstigers of Beschermers) ; twee adsistenten (Leden, die niet bij de Apothekers-Bestuurs-Leden in betrekking mosen zijn) en één niet gevestigd apotheker of particulier (Begunstiger, Beschermer of Donateur) met den titel van honorair-bestuurder en eene adviseerende stem. Art. 19 luidt als Art. 22 van het coneept-reglement, (in plaats van //in verband met Art. 20” te lezen ; //in verband met Art. 17”). Art. 20. In verband met de voorstellen van de heeren Mouton en Opwijrda aldus te lezen: Als eerste honorair-bestuurder is bij uitsluiting aangewezen de heer P. J. van Eldik Thieme. Overigens wordt de honorair-bestuurder gekozen op eene Algemeene Vergadering uit niet- gevestigde apothekers of particulieren onder de Begunstigers, beschermers of Donateurs. Art, 21 wordt Art. 24 (o. r.) met weglating der woorden: „De rooster van aftreding wordt bij loting opgemaakt.” Art. 22 aldus te lezen : De Bestuursleden regelen ouderling hunne werkzaamheden. Art. 26 coneept-reglement wordt Art. 23. Art. 27 coneept-reglement wordt Art. 24. Art. 25 wordt op voorstel van den heer Ankersmit aldus gelezen : 'ln verband met de Artt. 8 en 12 worden dein een register genommerde quitantiën, waarbij over de respectieve contributiën wordt beschikt, geschreven dooreen der Adsistent-Bestnurders en met hem door den Secretaris-Penningmeester geteekend; het register, waaruit die quitantiën worden geknipt, dient dan tevens als controle. Art. 26. Bij Art. 29 coneept-reglement te voegen: of inschrijving op eender Grootboeken der Nationale schuld. Art. 30 (coneept-reglement) wordt Art. 27.

In Art. 31 (coneept-reglement) tusschen de woorden gezamenlijk en aansprakelijk te voegen ; en ieder voor zich hoofdelijk. Het aldus door den heer Mouton gewijzigd artikel wordt Art. 28. Art. 29. Indien in verband met Art. 26 certificaten N. W. S. worden gekocht dan zullen deze bij de Nederl. Bank of een harer Bijkantoren gedeponeerd worden, met inachtneming van alle voorzorgen, die het Bestuur van het fonds met het oog op Art. 28 noodig acht. Art. 30. Jaarlijks inde maand Juni zal eene Algemeene Vergadering worden gehouden. Zoowel voor Beschermers, Begunstigers, Donateurs als Leden, geeft het vertoonen van de contributie-quitantie van het vorig jaar of van het bewijs van storting recht van toegang tot die Vergadering. Hecht van stemmen hebben alleen Beschermers, Begunstigers en Leden. Art. 31. In Art. 34 (coneept-reglement) in plaats van de woorden: //het Algemeen Handelsblad en het Nieuws van den Dag” te lezen: //een algemeen gelezen Blad”. Artt. 32 en 33 worden: Arit. 35 en 36 (coneept-reglement). Voor //Vergadering" in Art. 36 te plaatsen: Algemeene. Art, 32. Zie Art. 37 (coneept-reglement). Voornamelijk op voorstel van den heer Mouton worden in dit artikel de volgende wijzigingen aangebracht. Iste Alinea. In plaats van //goedkeuring”, //vaststelling”. 2de Alinea. In plaats van //Voorzitter” te lezen : //Secretaris-Penningmeester”. 3de Alinea. Bij te voegen: //welk overzicht moet worden gedrukt en gezonden aan alle leden, nadat het is goedgekeurd door de Vergadering”. 4de Alinea. Achter //Penningmeester” te voegen; //staande de Vergadering”. sde Alinea. Aldus te lezen; Na afloop daarvan geeft deze Commissie eene schriftelijke verklaring, waarin zij van hare bevinding doet blijken. De Algemeene Vergadering dit rapport gehoord ontslaat den Secretaris-Penningmeester van de verantwoordelijkheid over het afgeloopen jaar. Mocht de Algemeene Vergadering deze décharge niet kunnen verkenen, dan kan zij eene Commissie benoemen tot nader onderzoek der rekening en verantwoording, ten einde daarover verslag uitte brengen aan de eerstvolgende gewone of buitengewone Algemeene Vergadering, of wel zij kan de fouten inde rekening, zoo mogelijk, dadelijk constateeren en tot herstel daarvan het noodige beramen. 6de Alinea. In plaats van de woorden: //In verband met Art. 17 voordracht door het Bestuur” te lezen: //In verband met Art. 15 aanwijzing van”. 7de Alinea. In plaats van //Art. 24” te 'lezen: Art. 21”. Laatste alinea, bij te voegen; //en die aan den Voorzitter minstens 7 dagen te voren zijn ingezonden”. Art. 33 wordt Art. 38 (coneept-reglement). Art. 84. In Art. 39 (coneept-reglement) in plaats van //op” te lezen //door”. ALGEMEENE BEPALINGEN. Art. 35 wordt Art. 40 (coneept-reglement). Art. 36. Het reglement is voor iedereen verkrijgbaar op franco aanvrage aan den Secretaris-Penningmeester of aan een der Correspondenten en tegen vooruitbetaling van den prijs. Art. 37. Indien na een vijfjarig bestaan van het fonds eene liquidatie noodzakelijk blijkt, dan ontvangen de leden de door hem of haar gestorte gelden terug met bijbetaling eener rente van 6°/0 per jaar. Het overblijvende wordt in verhouding tot de contributiën en boeten zoo nauwkeurig mogelijk verdeeld. Het aldus gewijzigde coneept-reglement in stemming gebracht, werd met algemeene (12) stemmen aangenomen. Aangezien de tijd die den ondergeteekende gegeven kon worden voor het stellen van het verslag, zeer beperkt is, heeft hij gemeend zich te moeten bepalen tot eene duidelijke redactie der verschillende artikelen. Nog enkele voorname bijzonderheden dienen hier te worden vermeld. Na de behandeling van Art. 17 (coneept-reglement) waren verscheidene aanwezigen wegens het ver gevorderde uur genoodzaakt de Vergadering te verlaten. De kwestie deed zich toen voor of de Vergadering verdaagd zou worden tot ’s avonds of tot later. Om verschillende redenen werd op voorstel van den Voorzitter besloten voort te gaan.