is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 31, 02-12-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vraagt naar het zinkverbruik inde batterij gedurende dienzelfden tijd, als men aanneemt, dat er geene locale werking plaats heeft. Stand der vloeistof inden voltameter zz 37,3 m.M. boven den omgevenden vloeistofspiegel. Soortelijk gewicht van deze vloeistof zz 1,3. // // // kwikzilver 13,6. Barometerstand zz 763,4 m.M, De temperatuur van het gas zz 30° 0. Gewicht van 1 d. M3 knalgas bij 0» en 760 m.M. spanning zz 0,536 G. Uitz. coëff. van het gas V273. Aequivalentgetallen H2 O zz 18, Zn zz 65. 3. Eene biconcave lens en een holle spiegel zijn zoo geplaatst dat de hoofdassen samenvallen. Vaneen lichtgevend punt, dat zich op de hoofdas bevindt, gaan stralen uit, die, na eerst door de lens gebroken te zijn, op den spiegel vallen. Men vraagt den afstand van het gevormde beeld tot den spiegel te bepalen. Afstand van het lichtgevend punt tot de lens zz 30 c.M. De kromtestralen van de lens zijn zz 10 en 13 c.M. De brekingsexponent van het glas wordt zz 2/3 gesteld. De afstand van de lens tot den spiegel is zz 15 c.M. De kromtestraal van den spiegel is zz 14 c.M. Scheikunde (4 uur). Het volgende vraagstuk op te lossen: Ineen eudiometer brengt men 50 c.M3. vaneen gas, dat slechts koolstof en waterstof bevat. Hierbij voegt men 300 c.M3. zuurstofgas en vindt dat, na verbranding met behulp van de electrieke vonk, het gasvolume 150 c.M3. bedraagt. Dooreen kogel van kaliumhydroxyde in het gasmengsel te brengen, wordt al het koolstofdioxyde geabsorbeerd en blijft een volume over van 50 c.M3. De formule van de kool waterstof wordt gevraagd.*) (De samenstelling van koolstofdioxyde en water wordt als bekend verondersteld. Alle gasvolumen zijn gemeten in volmaakt drogen toestand, bij 0° C. en onder eendruk van 760 m.M. kwik.) Anorganische Scheikunde. Een opstel te maken overeen der volgende onderwerpen : 1. Over de verschillende klassen van zuren en hunne inwerking op metalen, oxyden, hydroxyden en zouten. 3. De algemeene methoden om de oxyden, chloor- en zwavelverbindingen van de elementen te bereiden. 3. Manganium en zijne belangrijkste verbindingen. Organische Scheikunde. Een opstel te maken overeen der volgende onderwerpen: 1. Cyaanverbindingen. 3. Geef de synthetische methoden op ter bereiding van azijnzuur, en toon aan, hoe men uit azijnzuur maakt: aoetylchloruur, azijnzuur-anhydride, azijnzure methylether, azijnzuur-aldehyde, chloral, aceton, aoetamid en acetonitriel. 3. De algemeene methoden ter bereiding van de koolwaterstofverbindingen der reeks Cn H sn+ 2, hare constitutie en isomeeriën, *) 50 c.M3. te bepalen gas. 200 // O. 350 // gasmengsel. 150 // overgebleven volume. 100 // volume-verlies. 150 c.M3, overgebleven volume. 50 // O 100 // C 02, opgenomen door KH O. 100 // CO, zijn gevormd uit 50 c.M3. Cen 100 c.M3. O. 100 c.M3. O, benoodigd geweest voor de vorming van 100 c.M3 C 02, + 50 // O onverbruikt overgebleven. 150 ~n Ö. 150 c.M3. O afgetrokken van de bijgevoegde 300 c.Ms. O blijft 50 c.M3. O, die met 100 c.M3. H water gevormd hebben. Het volumeverlies is dus ontstaan uit 50 c.M3. verdichting bij de verbinding van 50 c.M3, C met 100 c.M3. O tot 100 c.M3. CO,. -j- 50 c.M3. ontstaan uit de verbinding van 50 c.M3, O met 100 c.M3. H uit het te bepalen gas tot Ha O. 50 c.M3. C-f-100 c.M3. II vormen 50 c.M3. C2 H4, aethyleen.

Te Pesth wordt thans tusschen twee helden der oude geschiedenis van Hongarije (Rakoczy en Hunyady-Janos), wier namen thans veroordeeld zijn om Bitterwaterbronnen te vertegenwoordigen, een hevige strijd gevoerd. De leveranciers van beide soorten van bronwater beschuldigen elkander valsche analyses bekend gemaakt of het oorspronkelijke water vervalscht te hebben. De zaak zal volgens het bericht ten gevolge hebben, dat het van ouds bekende Ofner-Bitterwasser en in het algemeen de minerale wateren, waaraan Hongarije zoo rijk is, hun crediet bij het publiek verliezen. De diuretische werking van het poeder der Blatla orientalis, door JBogomalon waargenomen en inde therapie toegepast, werd ook door latere waarnemingen van dr. Unterberger bevestigd, In giften van 500 tot 900 milligram daags inde kinderpraxis toegediend, werd het middel, zonder irritatie van nieren of darmkanaal te veroorzaken, goed verdragen en was het afnemen van het oedema of van de hydrops spoedig zeer opvallend. Het Reichsgesundheitsambt heeft aan het Polizeipraesidium te Berlijn aangeboden om aan eenige politiebeambten ineen cursus van 6 weken de eenvoudigste en meest practische methoden tot het onderzoek van sommige levensmiddelen (meel, melk, vruchtensappen, koffie, thee) te leeren. De politie heeft daarvan gebruik gemaakt en twee politiebeambten der openbare markten aan dat onderwijs laten deelnemen. In Zweden bevinden zich 317 apotheken. Een scheikundig laboratorium, waarvan de oprichting niet minder dan 8000 francs kostte, is door de politie-prefectuur te Parijs, ter keuring der door de officieele //dégustateurs” als verdacht gehouden wijnsoorten, geopend. Omtrent de vaseline of cosmoline wordt door dr. Bubois in de Medical Record medegedeeld, dat deze uit de verdamping en kleuring der petroleum verkregen zelfstandigheid als excipiens voor ontelbare stoften in ieder opzicht het vet vervangen kan. Bij de behandeling van ontvellingen en brandwonden leverde zij reeds een belangrijk nut op. Eene zalf, uit 100 tot 300 miligram acidum salicylicum, 30 gram vaseline en 1 droppel rozenolie wordt door Amerikaansche verloskundigen gebruikt. Verder wordt vaseline met borax of chloras kalious vermengd. Als vehiculum voor salicylzuur en phenol zal het in het algemeen de tot dus verre daarvoor gebruikte oliën en vetten kunnen vervangen. (Weekbl. Tijdschr. Geneesk.) Persoonlijke aangelegenheden. De heer J, E. Scrinerius heeft de apotheek van den heer J. J. Anderson te Drummen overgenomen. Openlijke correspondentie. Op ongeteekende brieven kan geen acht geslagen worden, T., N. en E. Plaatsing in het volgend nommer. VERBETERINGEN in No. 30. Blz. 1, kol. 1, regel 11 van boven staat //regeling” moet zijn, //verkrijging”. Blz. 3, kol. 1, regel 36 van beneden moet gelezen worden: //hunne vestiging als apotheker daar ter plaatse.” In het Adresboek, blz. 47, is onder de apotheekhoudende geneeskundigen te Sliedrecht vermeld dr. P. Langeveld, naar men ons mededeelde abusivelijk, dewijl deze geneeskundige zich te Sliedrecht gevestigd heeft na het tijdstip, waarop de apotheker Hammacher zich daar ter plaatse gevestigd had. Blz. 49 onder Texel moet bij P. M. Stiggelbout gevoegd worden: //sted. h. m., arts Amsterdam 6 Oct. 1853, (als arts) 30 Oct. 1874.” Blz. 53, regel 9 van beneden staat: //Flink,” moet zijn: //Plint.”