is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 37, 13-01-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. OPWIJRDA’S eenea% rationeete prijsbepaling der recepten, met eene prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen, wordt, op ontvangst vaneen postwissel a 60 Cents, franco door het geheele land verzonden.

AMSTERDAM. *** Den 4den Januari 1878 overleed te Dor drecht de Heer G. LEHMAN DE LEHNSFELD Apotheker aldaar. apothekeeT In het Groot Zieken-Gasthuis te ’s Hertogenbosch, wordt gevraagd een (gehuwd of ongehuwd) APOTHEKER, om op 1 Mei 1878 in dienst te treden. Vrije inwoning en ruim salaris. Adres aan het College van Regenten over de Godshuizen enz. aldaar, voor 18 Januari aanstaande. Dibbits & Starke, Apothekers te Assen, vragen met PMeiaanst. een bevoegd BEDIENDE, INTERN. Salaris naar bekwaamheid. GEVRAAGD: Een geëxamineerde BEDIENDE, EXTERNE, bij een plattel. Geneesheer, op een aangenaam dorp. Opgave van wat salaris men wil verdienen en waar in betrekking geweest. Adres Letter A., aan de heeren ARENT & SCHULD, Apothekers, Westnieuwland, Rotterdam franco. Tegen Maart of April zoekt eene weduwe legen hoog salaris een PROVISOR. Pvanco brieven, onder Motto APOTHEEK, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Kraepelien & Holm, Apothekers te Zeist vragen met Mei of vroeger een bekwaam ADSISTENT, INTERN. Salaris naar bekwaamheid. Ten spoedigste gevraagd een geëxamineerd Apotheker als PROVISOR of als DEELGENOOT, tegen zeer voordeelige voorwaarden. Inclineerende gelieve zich te adresseren onder Letters B. A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. VE AMMS VEWIifAjÊM wordt in eene gerenomeerde soliede Apotheek gevraagd een MEDE DEELGENOOT. Informatie franco, bij den Makelaar J. M. DIJKERS, Prinsengracht bij de Utrechtsche straat 1063. Men verlangt tegen Maart of April a.s. ter assistentie in eene Apotheek een HULP-APOTHEKER of PROVISOR, te gen genot van kost, inwoning en nader overeen te komen salaris. Brieven franco, onder de Letters E. A., hij J. A. ERENTROP, Boek- en Papierhandelaar, te ’s Gravenhage. Men vraagt plaatsing in eene Apotheek voor een JONGMENSCH, ruim 17 jaren oud. die nagenoeg' reeds met de receptuur op de hoogte is. Brieven franco, Letters A. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ASSISTENTIE Een Assistent EXTERNE, van bezadigden leeftijd, met zeer goede testamonia, van de P. G. enkele jaren in dezelfde betrekking werkzaam, wenscht VERPLAATSING, doch liefst te Arnhem. Voorwaarden met opgave van conditiën worden franco ingewacht onder Motto //ASSISTENTIE” bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

; APOTH E E K. ’ Door sterfgeval een goed beklante APOTHEEK TE KOOP, op zeer aannemelijke ( voorwaarden, gunstig gelegen, op een zeer goe-1 den stand (e Dordrecht. Adres franco, onder Letter L., bij de Boekhandelaars J. GILTAY & ZOON, te Dordrecht. ' Te Nijkerk in Gelderland wordt TE I KOOP aangeboden eene APOTHEEK sinds jaren aldaar bestaande. Het HUIS, waarin de Apotheek tot heden gedreven wordt, zal eerstdaags publiek verkocht worden, maar is misschien nog voor dien tijd uit de hand te koop. Zij, die omtrent het overnemen der Apotheek en de daaraan verbonden voorwaarden nadere inlichtingen verlangen, vervoegen zich zoodra mogelijk bij den ■ Redacteur van het Pharm. Weekblad, den heer R. J. OPWIJRDA te Nijmegen, aan wien de regeling dezer zaak opgedragen is.

Bureau ir liet Sctieikuig ee limscepiscti onM YAN LEVENSMIDDELEN EN HANDELS-ARTIKELEN, ondee leiding van I >i*. I>. F>, Ann Hamel Roos, SPUISTRAAT 14e. AMSTBBDAM. Scheikundig onderzoek van Wijn, Bier, Azijn, Melk, Suiker, Meel, Specerijen, enz., die van VERVALSOHING verdacht worden. ' Onderzoekingen van DRINKWATER. Analyses van HANDELS ARTIKELEN en Chemisch-Technische onderzoekingen voor Fabrikanten en Handelaars. Exploitatie van Nieuwe uitvindingen en informatiën betreffende Patenten en verbeteringen op tecbnisch-chcmisch gebied in het buitenland. (Engeland in het bijzonder.) FERGE & LEMB ECK te Amsterdam, Damrak No. 80. VAN Pharmaceutische, Chemische, Technische Apparaten en Gereedschappen, etc. etc. APOTHEKEN- EN LABORAT()PIUMTNEICHTINGEN. Goedkoope en coulante bediening, met spoedige uitvoering. Engelsch en Fransch model met en zonder ingegoten naam of firma wordt met veel succes afgeleverd. APOTHEKEN-INRIOHTINGEN met ingebraude namen op flesschen en potten worden binnen een maand afgeleverd door E. LEYBOLD’B NACHFOLOER TE KEULEN. Aanvragen voor geïllustreerde prijscouranten en inzending van commissiën gelieve men zieb te wenden tot onzen uitsluitend eenigen Agent voor Nederland en de Koloniën; «#. €J. Vh. Mfarins te MS of ter dam. Microscopen en Nevenapparaten VAN CARL ZEI SS te .lENA worden zonder prijsverhooging geleverd franco door gebeel Nederland door den Hoofdagent voor Nederland en de Koloniën bij wien geïllustreerde prijscouranten te bekomen zijn ; J. C. Th. Blarins te RaKerdani. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam. Vervolg Advertentiën zie Bijvoegsel.

H Een bevoegd Assistent N. W., van b goede getuigschriften voorzien, zag zich gaarne als EXTERNE BEDIENDE verplaatst. i Brieven onder Letters H. G., bij den _ Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. i- Een Apotheker-Assistent N. W. zijnen tijd van heden tot 1° Febr. a.s. ter beschikking hebbende, biedt zijn ASSISTENTIE aan. Adres Letters W. H., bij den Boekhandelaar e P. KLUITMAN, te Alkmaar. Een bekwaam Recep.- en Defectarius, die dit door soliede testamonia kan bewijzen, biedt ZIJN HULP AAN, mits EX• TERN, tegen eene nette behandeling en flink 3 salaris. Adres Letters T. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

U K CENTEN, Uitgever.