is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 47, 24-03-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

368 Oleum Nucuum *) Moschatae Expressum moet lijn : Nucum. 432 Radix Glycyrrbirae moet zijn : Glycyrrhizae. 4SI Carbonas Ammoniae Pyroanimale. De Pharm. schrijft: Carbonas Ammonicus Pyroanimalis. 5i 1 Elixer Acidum Halleri moet zjn: Elixir. Eindelijk moet in 584 bij Eoetida, in 610 bij Aethereus, in 762 bij Sinapeos de c in e veranderd worden. Wij vertrouwen overigens, dat het fraai voorkomen en de correcte bewerking aan deze etiquelten voldoend debiet zal verschaffen. LÜCTOR ET EMERGO. In n". 31 van het Pharmaceutisch weekblad van dezen jaargang werd, in ’t stuk getiteld: //Borzelius” de wensoh uitgesproken. dat er weer eene wetenschappelijke pharmaceutische vereeniging tot stand zou komen. Tot ons groot genoegen, kunnen wij meêdeelen, dat die wensch voor een groot deel vervuld is, daar Donderdag j. 1. eene bovenbedoelde vereeniging onder de zinspreuk //Luctor et Emergo,” is opgericht. L. et E. stelt zich ten doel, de beoefening van pharmacie inden ruimsten zin des woords door gebruik te maken van alle middelen, die binnen haar bereik liggen; zoowel, door het aanschafiën van verschillende pharm. tijdschriften, als door het houden van voordrachten van hare leden of van daartoe uitgenoodigde wetenschappelijke personen. Op grond daarvan roepen wijde hulp in van autoriteiten op pharm. gebied, om ons met raad en daad bij te staan. Zeer verheugt het ons reeds te kunnen mededeelen dat de Hoogleeraar Gunning, die steeds toont een warme voorstander te zijn waar het de ware belangen der pharmacie geldt, ons ongevraagd zijn steun heeft toegezegd. Wij vleien ons dan ook met de hoop. dat dit voorbeeld navolging vinde. Verder kunnen wij nog aanstippen, dat reeds eenige personen hebben aangeboden onze vereeniging finantieel te willen steunen. Namens het Bestuur der Yereenirinoo n Be Secretaris-Penningmeester, S. STHEEMAN. Op de vraag, hoe de tegenwoordige stand van het Pensioenfonds voor Apothekers-adsistenten is, kunnen wij berichten, dat het bestaat uit: 14 beschermers a ƒ 25, 1 donatrice // // 50 2 donateurs „ 25, 1 " // 15, 2 " // 10, 3 " // 5, 2 " nu 2,50, 116 begunstigers // // 10, 57 leden // // 10. De termijn, waarop inde advertentie in het vorig nommer gedoeld werd, is 1 Juli a.s. Volgens nieuwe onderzoekingen van Berg verdient het Extractum SGCalis cornuti, door dialyse bereid, werkelijk de voorkeur boven elke bereiding of zuivering der officinale praeparaten, niet alleen omdat het bij het gebruik in suboutane injectie niet de nadeelen opleverl van het officinale extractum secalis cornuti, maar voornamelijk omdat het zoo duurzaam is. Terwijl het extract door uittrekking met water en praecipitatie met spiritus bereid, spoedig verandert en eene troebele oplossing geeft, blijft het gedialyseerde altijd goed. Slechts de oplossingen van het gedialyseerde praeparaat worden bij het bewaren ondeugdzaam. Berg meent, dat Wernich zijne bereiding alleen heeft opgegeven wegens de duurzaamheid van het praeparaat en dat hij het even goed voor inwendig gebruik als voor injectie bestemd heeft, De bijzondere voorkeur, die het voor injectie verdient, is eerst later ontdekt. Voor de bereiding van het Extractum secalis cornuti dialysatum (Wernichii) luidt het voorschrift: Moederkoorn, van olie bevrijd en tot poeder gebracht, wordt met gedestilleerd water (bij 80° C.) volledig uitgetrokken, de verkregen aftreksels worden zoo spoedig doenlijk tot stroopdikte ingedampt en op den dialysator gebracht. De dialysatie wordt zoolang met ge*) Ook inde Latijnsche uitgave der Pharm. komt deze taalfout voor, maar is inde Nederl. uitgave verbeterd.

destilleerd water voortgezet, totdat geene zelfstandigheden meer doorgaan. De verkregen vochten worden tot dik extract uitgedampt. Berg maakt ook opmerkzaam op de verschillende namen, waaronder het praeparaat //pro injectione” op de prijscouranten voorkomt: //depuratum,” //bis depuratum,” slechts in enkele gevallen //dialysatum,” allen in verschillende prijzen. Alleen dat extract mag gebezigd worden, waarvan men verzekerd is, dat het door dialyse bereid is. De prijs er van valt vrij hoog, ook indien men het zelf bereidt. Omtrent den vergiftigen aard van het ZliringZUUr bericht Schaden, dat deze volgens proeven, door hem op dieren genomen, niet meerder kan geacht worden dan die van citroenzuur of wijnsteenzuur, waaneer deze in gelijke doses gegeven waren. De ongevallen van het gebruik van verwisseling ontstaan, zouden zeker even groot zijn teweeggebracht, indien citroenzuur of wijnsteenzuur in gelijke hoeveelheid, bijv. van 30 grm., ineens genomen waren. Om in aetheerische oliën eene vervahching met spiritus te herkennen, wordt gebruik gemaakt van de eigenschap van chemisch zuivere glycerine, om zich met spiritus, niet met aetheerische oliën te vermengen. Ineen kleinen gegradueerden cilinder wordt eerst glycerine en vervolgens een gelijk volumen der aetheerische olie geschonken, beiden dooreen geschud en dan in rust gezet. Uit het toenemen der glycerine in volume kan men benaderend tot de hoeveelheid bijgevoegden spiritus besluiten. Te Berlijn is eene vergissing met doodelijken afloop voorgevallen, doordien aan een drankje met morphine voor eene vrouw de etiquet gehecht was, die op een tegelijkertijd gereedgemaakt geneesmiddel voor een kind behoorde. Als reagens op de aanwezigheid van koolmonoxyde ; CO, in de lucht wordt door Wittstein palladiunchlorure gebezigd; het palladium wordt daardoor gereduceerd. Lavoisium (naar Lavoisier geheeten) is een nieuw metaal door Prat ontdekt, hetwelk aan de groep Cadmium, Zink Iridium sluit. Het heeft een zilverglans en is smeedbaar; soort.' gewicht 7<- Inde lucht, zelfs wanneer zij vochtig is, verandert het niet, maar het wordt door chloor, broom en iood reeds bij de gewone temperatuur aangetast. Lactopeptine is een Amerikaansch geneesmiddel, bestaande uit 20 deelen melksuiker, 4 deelen pepsine. 3 deelen pancreatine, 1 deel plantaardige ptyaline of diastase, ij, deelen melkzuur’, 2/s deelen chloorwaterstofzuur. Volgens de waarnemingen van Prof. Bar tiett te Londen is 1 gram lactopeptine in staat om zooveel fibrine te verteren, als bij een gewonen maaltijd opgenomen wordt. Eene oplossing van chloralhydraat in zwavelwaterstofwater wordt na bijvoeging van ammonia liquida spoedig geel en vervolgens hoe langer zoo donkerder, totdat zij zelfs de kleur der officinale solutio chloreti ferrici aanneemt. Persoonlijke aangelegenheden. De heer L, H. H. Enters is benoemd tot 2de apotheker aan 1 het Ziekenhuis te Utrecht. Openlijke correspondentie. J. Th. M. te ’s Hage. Bespreking van het artikel uit Themis in het volgend nommer. 1 j VERBETERINGEN in No, 46, r Blz. 3, kolom 1, regel 8 van beneden staat: //valerianiae”, moet zijn-.' //valerianae”, kol. 2, regel 1 van beneden iusschen //hoeveelheid en //dan’5 te voegen.- //in voorkomt”. Blz. 4, kol. 1, regel 5 van beneden staat: //canthartinezuur”, ! moet zjn: //cathartinezuur”. (

r ■ Advertentie». Pensioenfonds 1 VOOE Apothekers- A-clsistenten. Het Bestuur uoodigt H.H. Apothekers op plaatsen, waar zij zich nog niet als BEGUN: 1 SfIGEES van bovengenoemd fonds hebben aangesloten, uit. zich als CORRESPONDENTEN beschikbaar te stellen. Voor inlichtingen kan men zich tot eender ondergeteekenden vervoegen. Namens het Bestuur, Dr. P. Ankersmit, Praes. P. Kruijsse, Fenningm.-Secr. HesS»-* Heden is het Vijf en twintig jaren geleden, dat de Heer P. L. MAENETTE als Adsistent in mijne Apotheek is werkzaam geweest. Met ijver en naauwgezetheid heeft hij die betrekking waargenomen, weshalve is het mij eene aangename taak, hiervan openlijk melding te maken. B, N. VAN OLDE. Amsterdam, 31 Maart 1878. Ziekenhnis-Apotheek te Deventer. In genoemde Apotheek vraagt men tegen 1 of 15 Juni 1878 Een Apotheker, aan wien tevens de functiën van Directeur van het Ziekenhuis zijn opgedragen. Aan deze betrekking is, behalve Kost, Inwoning enz., verbonden eene jaarwedde van ƒlOOO. Tot assistentie inde Apotheek heeft men een Hulp- of Leerling-Apotheker. Sollicitanten gelieven zich met franco brieven te adresseeren aan den Secretaris van Bestuurders van het Ziekenhuis, Ven vraagt in eene Apotheek in Amsterdam met primo Mei een BEDIENDE, INTERNE, die vlug en netjes kan reoepteeren. Salaris ruim. Franco brieven, onder Letter C., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. RjjjSSr"' Met Mei aanstaande verlangt men in eene Apotheek te ’sGravenhage een BEDIENDE. Adres Letter V., bij den Boekhandelaar J. ANDEIESSEN, aldaar. 11. Hendrikse & Zoon, Apothekers te ’s Hage, verlangen 1° Mei een bekwaam en bevoegd ASSISTENT, INIEEN. Salaris ƒ 400. |MKI>B Tegen April of Mei a.s. wordt in een Apotheek gevraagd een bekwaam ASSISTENT. Brieven franco, onder Letters A. W„ bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Met 1° Mei of later wordt te Eotterdam gevraagd een bevoegd ASSISTENT, INTEEN. Salaris ƒ 600, Brieven, onder de Letters A. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. A D S T fTITT N T, Men vraagt tegen Mei of eerder een bekwamen ADSISTENT, kunnende vlug en accuraat reoepteeren en van goede testamonia voorzien. Adressere zich met franco brieven, onder Letters S. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een in Duitsehland geëxamineerd apotheker, geboren Nederlander, zoekt zoo spoedig mogelijk BETREKKING. Brieven sub N°. lil, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.