is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 48, 31-03-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ETIKETTEN VOOR DEN WINKELOPSTAL. B. B. BLIJDENSÏEIN, Boek- en Steendrukj ker te Enschedé, herinnert aan Hn. Apothekebs, | dat hij vervaardigt en voortgaat met de aflevering van Etiketten voor den Winkclopstnl met ! namen gedrukt geheel naar ’t voorschrift van de [Pharmacop. Neerl. Edit. 11, onder toezicht van deskundigen. Op franco aanvrage worden aan belanghebbenden de verschillende modellen (waaronder fraaie vier- en achtkantige en ovale soorten) met Prijs-Courant benevens eene gedrukte naamlijst ter invulling franco toegezonden. NB. Tevens zijn bij hem steeds voorhanden blanco Signaturen, Plak-Etiketten in 3 grootten in plaats van Signaturen, Etiketten voor Potjes in 3 grootten, Poeder-Enveloppes enz. in diverse kwaliteiten en soorten, benevens fraai ; Katoen Papier, gesneden Poederpapier tegen zeer billijken prijs; terwijl de bestellingen op fraai Steendrukwerk met naam en woonplaats, zoo spoedig eene goede uitvoering zulks toelaat, worden vervaardigd. H.H. Apothekers, Doctoren, Chirurgijns. Evenals voor eenige jaren geleden, is ook nu weder eene magnifique partij Papier in ons bezit gekomen, dat aan stukken moet gesneden worden, omdat het gemaakt is met een Bank-watennerk. Dit papier was een halve Centimeter te klein gemaakt, en men weigert het te accepteeren. Wat nu te doen? Het beste is maar het aan stukken te snijden, en wij hebben het juist in achten verdeeld, en verkregen daardoor uit 1 Eiem 8000 Poederpapicren, waarvan 7500 gaaf en 500 met het watermerk er in. Wij hebben, zooals gij wel kunt begrijpen, een koopje aan zoo’n partij afgekeurd goed, waarmee de fabrikant »in zijn maag” zat, (en wat dat beteekent weten de Heeren het beste) en kunnen u daarom deze 7500 gave, fijne Pocdcrpapieren van eene afmeting van 12.3 bij 10.3 Centimeters afstaan voor slechts ƒ 3.75, terwijl wijde 500 die er overblijven, met het watermerk er in, moeten vernietigen. Wij kunnen er ook Recepten of kleinere Poeders uit snijden en verkrijgen dan eene maat van 11 bij 8.5 Centimeter, dan komen er 9000 gaaf uit I Eiem en blijft de prijs hetzelfde : / 3.75 voor de 9000. GEBEOEDEES KOSTER. Leliegracht, Amsterdam. Naar buiten tegen Postwissel. BECKER’S SONS. Westzeedijk M°. 43,45,47, en 49. ROTTERDAM. FABRIKANTEN VAN ESSAI-, ANALYTISCHE, CHEMISCHE, APOTHEKERSGOUO- en andere fijne BALANSEN en GEWICHTEN. BASGDLEN £N BANGBALANSEN. LEVERANCIERS aan verschillende Munten en aan vele Wetenschappelijke Inrichtingen.

MAGAZIJN VAN APOTHEIKBENOODIGBHEDEN VAN ¥, ROBERTSOU te Rotterdam, MICEOSCOPEN en LOUPEN van Carl Zeiss en BALANSEN en GEWICHTEN van Becker's Sons tegen fabrieksprijzen. YAN ESTA & C° _ TE HAELINGEN fabrijkanten van MEDICINALE WATEREN (bereid volgens het systeem Beins). UNG. HYDRARGYR. Ed. n ƒl.lO per ik». // // fort. // 3. // // // EMPL. // Ed. II 1/ 1.50 // u n Wijhe. Jb. KLUIN, Apotheker, Heeren Apothekers! Hiermede bericht ik U den aanvoer van eene partij fijne GENUA-OLIE, supra qualiteit, die tegen den concurreerenden prijs van ƒ 1.15 per liter wordt aangeboden. Kleine en groote orders worden zoo spoedig mogelijk uitgevoerd door P. VAN HEIJNSBERGEN, ZAANDAM.

FERGE & LEMBECK te Amsterdam, Damrak No. 80. iivn^o-^zijisr YAN ALLE Pharmaceutische, Chemische, Technische Apparaten en Gereedschappen etc. etc. APOTHEKEN- EN LABORATO RIUM INRICHTING EN. Geïllustreerde Prijscouranten verkrijgbaar. Prima Kwaliteit, Fransch Model Basterd (Groen), Wit, Geel en Zwart, wordt tot de meest concurreerende prijzen geleverd door HENDRIKS &. VAN STEENBERGEN. Prijscouranten zijn op franko aanvrage verkrijgbaar. Verzending franko naar alle plaatsen des land», indirect verkeer met Amsterdam gelegfen. MARKWARDT & DAHLINGER TE LAHR IN BADEN. Fabriekanten van alle Cartonnage-Artikelen, bevelen zich aan voor de levering van alle soorten CARTONNEN-, POEDER-, PILLEN- en SCHUIFDOOZEN, POEDER-CONVOLUTEN en voorts alles wat tot hunne branche behoort. Aanvragen voor prijscouranten, inzending van monsters en commissiën gelieve men te doen aan onzen uitsluitend EENIGEN AGENT voor Nederland en de Koloniën J. C. Tli. MARIUS te Rotterdam.

APOTHEEK. Ineen der steden der Noordelijke Provinciën wordt te KOOP ofte HUUEeene APOTHEEK aangeboden, welke meer dan 50 jaren een be| staan heeft opgeleverd. Adres franco brieven, onder Letter X., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. MAGAZIJN van Mcdicijnglas, chemische, pharmaceutische Apparaten, Utensiliën enz. Groote voorraad zoo van Becker’s Sons als Schierenbeck’s BALANSEN, BOVENWEGEES Jof TOONBANK BASCÜLBN, alles Geëikf en voldoende aan den eisch van het Koninklijk Besluit d.d. 4 September 1873, Staatsblad No. 137, waarvan de invoering in ISBO moet plaats vinden. Dezelve worden door ons tot fabrieksprijzen geleverd. Amsterdam. J. B. DELIUS & C°. Geldersche Kade M 20—22. FRANSCH MEOICIJNGLAS wit, half ivit, geel en blaauw. STOPFLESSCHEN EN ZALFPOTTEN worden tegen concurreerende prijzen franco naar alle plaatsen in het land in direkt verkeer met den Haag geleverd door J. H. VAN DE WETERING te ?s Gravenhage.

In antwoord op vele vragen, wanneer de tweede druk van Opwijrda’s Rationeele prijsbepaling verschijnt, heeft de ondergeteekende de eer te berichten, dat zulks zal geschieden inde eerste helft der volgende maand, D. B. CENTEN. Amsterdam, Maart 1878. Ineen der kleine Geldersche steden wordt 1 Juni a.s. een bekwaam en bevoegd EECEPTAEIÜS gevraagd, liefst INTEEN en P. G,, tegen ruim salaris. Brieven franco, onder Letters A. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een in Duitsohland geëxamineerd apotheker, geboren Nederlander, zoekt zoo spoedig mogelijk BETREKKING. Brieven sub N°. 111, aan den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam. Een Assistent N. W., wenscht INTEEN, PLAATSING, waar tijd en gelegenheid tot studie verzekerd wordt. Brieven met opgave van voorwaarden onder Letters A. A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. lemand reeds 2| jaar bij de Apotheek werkzaam, grondig bekend met receptuur en andere werken inde Apotheek, zag zich gaarne tegen half Mei GEPLAATST daar, waar tijd en gelegenheid bestaat zich voor het Literarisch examen te bekwamen. Adres met franco brieven, Letters Cl. R., aan den Boekhandelaar DUCROISSI GOETZEE, te Rotterdam, jijDoor sterfgeval eene florissante APO– TE KOOP in eene der voornaamste steden van Noord-Holland. Het dubbel HUIS is geheel of voor een deel TE HUUR of TE KOOP. Brieven franco, onder Letter K., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Op een groot dorp in eene der schoonste streken van ons land wordt TE KOOP aangeboden : eene niet drukke APOTHEEK, zeer geschikt voor een bejaard Apotheker die nog eenige bezigheid wil hebben, of voor een jong Apotheker die lust heeft de zaak op te werken. Het HUIS te koop of te huur. Brieven Letter U., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Men biedt TE KOOP aan een volledige OPSTAL eener APOTHEEK, POTTEN, ELESSCHEN met voorradige Medicijnen etc. Adres franco brieven, onder Letter M., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. TE KOOP voor zeer gering en prijs: een compleet en goed geconserveerd ex. van v. TRICHT, Woordenboek der zuivere en toegepaste Scheikunde. Adres Letters O. F., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wasserfilter | für Apotheken, Haushaltungcn etc. Filtersaulen für Mincralvvasscr- nnd andere Fabrikcn, | inden einfachsten, aber anerkannt zweck- !| niiissigsten Constructionen liefert allein i Die Pabrik plastischer Kohle I (Geschafte-Inhaber: Hermann Lorenz^ IN IMSerlin ngetufer ÉS, I und versendet illustrirte Prospeete gratis. ||

HANDEL IN LEVERTRAAN EN SLA-OLIE TAN P. VAN HEIJNSBERGEN te Zaandam. Snelpersdruk van M, J. Portielje te Amsterdam.