is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijke Alededeelingen.

Is de oplossing van phosphas calcicus tribasicus in acid. hydro-chloricum eene ware oplossing of eene scheikundige ontleding? door J. H. Groenewegen, Apotheker te Amsterdam. Ziedaar eene vraag, die misschien door menigeen met eenige bevreemding gelezen wordt, als of hierover nog twijfel bestond, en toch, vergelijkt men de antwoorden op deze vraag; door den eenen zal die inden eersten zin, door den anderen inden tweeden zin beantwoord worden. Ten minste ondervond ik dit, toen voor eenigen lijd, deze vraag aan verschillende wetenschappelijke personen werd voorgesteld. Ik heb getracht zoo veel mogelijk deze vraag te beantwoorden en wensch hierin de gegevens aan te wijzen, die mij tot overtuiging gebragt hebben, wat er gebeurt, bij de inwerking van genoemde stoffen op elkander. Wij gaande vraag voorbij, in hoeverre wij eene oplossing als scheikundige werking moeten beschouwen, even zoo, wat wijdoor eene ware oplossing of door scheikundige ontleding hebben te verstaan; het denkbeeld van deze beide laatste vragen is bij ieder duidelijk genoeg. Een paar der voornaamste eigenschappen eener oplossing , in zoo verre zij ter beantwoording der voorgestelde vraag ter sprake zullen komen, willen wij even herinneren. I°. Bij de oplossing behouden de op te lossen stoffen en het oplosmiddel, behalve hunnen agregaat-toestand en de daar-111 S. 4e J. 1