is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door verdampen te concentreren. Alsdan voegt men ammoniak toe, in geringe overmaat, nevens warmen amylalcohol en schudt daarmede goed om. Na volkomen afzondering der beide vloeistoffen hevelt men de bovenste, de oplossing van het alcaloïd in amyl-alcohol, af, loogt de terugblijvende vloeistof nog eens met warmen amyl-alcohol uit en verdrijft nu, door verhitting op een waterbad, al den amylalcohol , waarna het alcaloïd dikwijls reeds zoo zuiver terug blijft, dat de reactiën daarmede kunnen genomen worden. Ingeval het nog geel of bruinaehtig mogt gekleurd zijn , lost men het nog eens op in verdund zoutzuur, schudt deze oplossing met amyl-alcohol, verwijdert dezen door de pipette en schudt, na oververzadiging met ammoniak, op nieuw met amyl-alcohol, hevelt dezen af en verdampt hem op het waterbad. Slechts zelden zal het noodig zijn deze zuivering bij het thans terugblijvende alcaloïd te herhalen. Volgens deze methode hebben de schrijvers eene reeks van proeven genomen, die we hier kort willen mededeelen. Ie proef: Twee a drie pond spijsbrij, vermengd met 0,064 grm. hydrochloras morphicus werden zoolang (drie dagen) op eene warme plaats gezet, tot dat de massa eene duidelijke gisting vertoonde. Het onderzoek was in twee dagen afgeloopen. De morphine werd door de bekende reactiën met chloretum ferricwm enz., zonder eenigen twijfel achter te laten, aangetoond. Bij een tweede experiment werd eene nog grootere hoeveelheid spijsbrij, waarbij een groot deel bedorven vleesch gemengd was, met slechts 0,054 grm. hydrochloras morphicus behandeld ; desniettemin werd deze, even als dele proef met volkomen zekerheid opgespoord. Toen het nu bleek, dat bijna de geheele hoeveelheid van het verbruikte alcaloïd weder terug werd verkregen , zijnde schrijvers met de gift nog verder afgedaald en hebben zij bij de eene proef 7 milligram en bij eene andere slechts 5 milligram verbruikt; doch in beide gevallen werd de plantaardige basis door duidelijke reactiën met chloretum ferricum herkend. Ten slotte hebben zij nog eene kalfsmaag met 0,02 grm. zoutzure mor-

67