is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheikundig onderzoek voorkomende gevallen af te zonderen.

Deze wijze van werken heeft het voordeel, dat geene fout kan begaan worden door het gebruik van onzuivere stoffen en dat de wijze van behandelen zeer eenvoudig is. Men giet de te onderzoeken vloeistof, zonder eenige verbinding , op perkament papier, dat, zooals hierboven gemeld is, overeen gutta percha-ring gespannen is, ter hoogte van omstreeks 10 a 12 Ned. streep, plaatst dit ineen vat en laat het op omstreeks 4 maal zoo veel zuiver water drijven als er vloeistof binnen in is, Na verloop van 24 uren is de buitenste vloeistof, over ’t algemeen, nog kleurloos en bevat de helft tot % gedeelte der aanwezig zijnde kristalloxden, [die na het vocht ingedampt te hebben door gepaste reagentia kunnen worden aangetoond. Oplosbaar en gecoaguleerd eiwit, lijm, arabisehe gom, melk, donker gekleurd bier (porter), van fibrine ontdaan bloed, ingewanden, de inhoud eener maag werden elk voor zich met kleine hoeveelheden rattekruid vermengd, aan dialyse onderworpen en bij elk dezer proeven werd het rattekruid in het diffusaat door zwavelwaterstof als zwavelarsenik gepraecipiteerd. Tartarus emeticus en strychnine-zouten verhielden zich evenzoo, alleen laatst gemelde zouten diffuseerden sneller en in grooter hoeveelheid, zoo er te voren eene kleine hoeveelheid verdund zoutzuur was toegevoegd. Toepassing van dialyse op physiologische en pathologische onderzoekingen. leder, die zich onledig heeft gehouden met het onderzoek van dierlijke secreta, weet welke onoverkomelijke bezwaren soms den scheikundige bij zulk onderzoek wachten. Er behoort meer dan gewone volharding en geene geringe mate van kennis toe om stoffen van dien aard in hunnen waren aard te doen kennen. De dialyse geeft echter thans een middel aan de hand, dat voor dergelijk onderzoek onschatbaar mag genoemd worden. Lie big heeft door dialytisch onderzoek alloxan waargenomen in darmshjm, afkomstig vaneen lijder aan cattarrhus intestinorum. Deze eerste proeve in dien zin is reeds bekroond door het waar-

204