is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De platte peulvrucht, die bij het droegen witachtig wordt, ziet er uit even als die van Albizzia Übbek, doch is veel smaller. Cour bon vond dezen boom te Mahiyo in Tar-

renta, aan de straat van Halay naar Massuah; hij is zeer algemeen om Dixah en Hebo. Men treft hem voornamelijk in Samen en in ’t algemeen in alle deelen van Abyssinië, op gelijke hoogte aan. Yan deze plant wordt alleen de bast gebruikt. G-astinel professor inde chemie te Caïro, wil daarin onder andere zelfstandigheden eene groote hoeveelheid gom en eene bijzondere met alcaloïden overeenkomende stof gevonden hebben, daarstellende een wit amorph poeder, welke stof zich met de meeste zuren verbindt. Uit het onderzoek echter, dat onder volgt, van Dr. Thiel blijkt met zekerheid, dat de Musenna geen alcaloïd bevat, maar een met saponin overeenkomende stikstofvrije scherpe stof. Inde vooronderstelling, dat Gas tinei denzelfden bast onderzocht heeft, als dien, welke Dr. Prunner Bey uit Caïro naar Munchen over zond, moeten wijde onderzoeking van Gastin el voor onjuist houden. Daar echter de hieronder beschreven en door Thiel onderzochte bast een zeer scherpe smaak bezit en Courbon den Mesennabast als volkomen smaakloos beschrijft, zoo mag men bijna gelooven, dat beide basten niet identisch zijn, hoewel het ook mogelijk is, dat Courbon alleen de schors en niet den bast gebruikt heeft. De meeste opgaven komen daarin overeen, dat de Mesenna eender beste, zoo niet het beste bandwormmiddel is, hoewel de groote dosis van 1 tot 2 oneen, waarin men het middel geven moet, wel als een hinderpaal voor zijn algemeen gebruik in Europa zal zijn. Het ware wel der moeite waard het daaruit bereide alcoholische extract op zijne werkzaamheid te onderzoeken. (Buchner's neues liepert. Bd. XI H, 3.)

271