is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijke Mededeelingen.

Ter nagedachtenis van den Heer A.ugust Frederik van der Vliet; door P. J. Haaxman, Maauwelijks zijn weinige maanden verloopen, sedert het overlijden van onzen diep betreurden Mortier, of wederom heeft onze Pharmaceutische stand een niet minder smartelijk verlies geleden door den dood van den Heer A. J?. van der Vliet, inden nog zoo kraehtvollen leeftijd van circa 50 jaren en eender waardigste en verdienstelijkste vertegenwoordigers der Pharmacie, niet alleen van de stad zijner inwoning, maar van het geheele Vaderland. Eene 33jarige onafgebroken vriendschappelijke betrekking verbond mij aan den overledenen. Op denzelfden tijd ingeschreven als leerlingen aan de Sotterdamsche Geneeskundige School, hebben wij steeds tezamen onze studiën aldaar voortgezet en op den zelfden dag examen als Apothekers afgelegd en het zal dus geene verwondering baren, dat ik met hooge ingenomenheid van hem gewaag, als van nabij bekend met zijne uitmuntende hoedanigheden als mensch en kunstbroeder en ik vervul dan ook eene behoefte voor mijn hart, in deze weinige regelen van hem te gewagen, die in zoo vele opzigten invloed uitgeoefend heeft op mijne eigene vorming, die mij door zijn voorbeeld de impulsie gaf, om de baan der wetenschap te bewandelen en van wien ik zoo menigen broederlijken raad, zoo menige voorlichting verschuldigd ben. August Erederik van der Vliet was geboren den 22 October 1812 en werd, na eene degelijke voorbereidende opleiding genoten te hebben, in het jaar 1829 ingeschreven als leerling aan de Eotterdamsche Genees- en Artsenijbereidkundige School. Aldaar had hij het groote voorregt, gedurende een viertal jaren het voortreffelijk onderwijs van de 111 S., 4e J. 19