is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgende: Men vermengt het meel met eene 20voudige hoeveelheid eener koude vloeistof, welkeoo,l pCt. ammonia bevat; men laat bezinken en giet helder af, vermengt het bezinksel met water, filtreert en spoelt het filtrum daarna nog met een weinig water uit. Wat op het filtrum terugblijft is de geheele hoeveelheid zetmeel, benevens de plantenvezels. De verzamelde vochten worden op een waterbad uitgedampt, het terugblijvende op dezelfde temperatuur gedroogd, fijn gewreven en met koud water uitgewasschen. Dit lost de extractive en suikeraehtige stoffen op en laat de kleefstofbestanddeelen terug, die men ineen gedroogd en afgewogen filtrum verzamelt en op een waterbad volkomen uitdroogt. Men kan de hoeveelheid der proteïnstoffen ook door de stikstof-hoeveelheid bepalen, dat men door de bekende chemische methode ten uitvoer brengt. 16 Stikstof vertegenwoordigen 100 proteïn-zelfstandigheden. De kleefstof van eene goede tarwe is grijswit, veerkrachtig en taai en van een duffen reuk. Zij stelt de voornaamste voedingstof in het graan daar, van welker deugdzaamheid en hoeveelheid ook de bereiding van goed bakwerk afhangt. Broodmeel bevat 10—15 pCt. kleefstof. Zetmeel. Laat men het water, waarmede men het meeldeeg ter afzondering der kleefstof uitgewssschen heeft, bezinken , zoo ontstaat een bezinksel, dat, nadat het eenige malen door vermenging met koud water en afgieting is afgewasschen, bestaat uit de zetmeel van het meel. Daar de zetmeelkorrels der verschillende planten ook eene verschillende gedaante h ebben, zoo moet men ter hunner onderscheiding het mikroskoop aanwenden, hoewel het vinden van afzonderlijke zetmeelkorrels eener andere graansoort niet als een bewijs eener vervalsching is aan te zien. Met wijngeest afgewasschen en eerst bij eene zachte warmte , daarna op een waterbad uitgedroogd, bedraagt het zetmeelgehalte vaneen goed graanmeel 60—75 pCt. Voor eene naauwkeurige bepaling van het zetmeel wordt het door aether eerst van vet en dan door uitwassehen met water van suiker en dextrin bevrijd, waarna het met water.

455