is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wzn. en K. C. Vo r s tman voor ’sGravenhage; B. J. Fornara voor Leiden; G. H. Es h u ij s en B. W. A. V o s voor Botterdam; G. C. Boldoot, dr. P. Ankersmit en G. de Man voor Amsterdam ; zijnde het Dept. Dokkum niet vertegenwoordigd. De Vergadering wordt door den Heer L. Alma, Voorzitter der Maatschappij geopend. De spreker heet de leden van het Bestuur en de Afgevaardigden welkom en wijdt eenige woorden aan de nagedachtenis van den voor korten tijd ontslapen medehoofdbestuurder den Heer Dr. B. Me ij link, brengt dezen verdienstelijken Pharmaceut eene welverdiende hulde en wijst voor de bijzonderheden uit ’smans leven op de necrologie door het Depart. Deventer inde Berigten der Maatschappij geplaatst. De door dit overlijden ontstane vacature is aangevuld door de benoeming van den Heer A. S. van de Moer, die door den Voorzitter daarmede wordt geluk gewenscht. Zoo ook ,igt hij het woord tot de HH. Kerkhof!' en Hoorn, die in de vorige alg, Vergad, tot leden der Permanente Commissie benoemd, de betrekkingen van onder-Voorzitter en Penningmeester hebben op zich genomen. Aangaande de rondgezonden circulaires , waartoe inde vorige Algem. Vergad. was besloten , deelt de spreker mede, dat de uitkomsten dezer vernieuwde poging tot uitbreiding der Maatschappij, in het algemeen niet gunstig zijn te noemen , hoewel men zich toch inde aanwinst van één Dept., zijnde Dokkum met 7 leden, heeft te verheugen en het vooruitzigt bestaat dat welligt ook Groningen zich aan de Maatschappij zal aansluiten. Nog deelt de spreker mede, dat, ten gevolge der benoeming door den Minister van B. Z. eener Commissie van drie geneeskundigen in zake de ontwerpen van wet der geneeskundige staatsregeling, bij het Hoofdbestuur in overweging is genomen, of het geraden zou zijn vanwege de Maatschappij eenige stappen ter dezer aangelegenheid te doen, waarop echter besloten is den gang van zaken af te wachten en zich voorloopig daarvan te onthouden. Ten slotte wordt berigt, dat de onderhandelingen met den uitgever der Berigten, tot eene vermindering van drukloon hebben geleid.

176