is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parlementen in dat antecedent eiken waarborg voor de toekomst missen.

Evenveel leden verklaarden zich voor als tegen de ontbinding , zoodat de beslissende stem van den Voorzitter werd vereis cht, om deze vraag in ontkennende zin te beantwoorden , en zulks inde hoop, dat het Departement nog dikwijls gelegenheid zal vinden , door zamenwerking met de overige deelen der Maatschappij iets goeds en nuttigs te verkrijgen en de waarde der Maatschappij als zedelijk ligchaam te verhoogen. De ondervonden teleurstelling omtrent de te houden Tentoonstelling gaf tevens aanleiding, dit onderwerp op nieuw ter sprake te brengen en zulks te eer, omdat de verkregen resultaten van de proefnemingen van dit Departement, het wenschelijke eener meer algemeene deelneming en van de medewerking der Maatschappij in haar geheel, overtuigend aantoonden. Er werd eene Commissie benoemd, ten einde verslag uitte brengen omtrent de uitvoerbaarheid, om van wege het Departement op nieuw tot dien maatregel over te gaan, welke echter van gevoelen was, dat de moeijelijkheden aan de uitvoering verbonden in vele opzigten te groot zijn, om nu reeds daartoe te besluiten. Het Departement tracht nu, althans gedeeltelijk het doel der Tentoonstellingen langs eenvoudiger weg te bereiken , door van de gewone Vergaderingen gebruik te maken tot het aanbieden van monsters enz. en zoodoende ieder lid die het een of ander heeft aan te bieden, aan zijne medeleden de gelegenheid geeft, door onderlinge zamenwerking geschikte hoeveelheden te ontbieden. Ook is het Bestuur gemagtigd tot het ontbieden van monsters voor rekening van het Departement, welke monsters later gerealiseerd worden, voor het geval er geene commissie op volgt. Die aanbiedingen hebben op elke vergadering van ditjaar plaats gehad; zij werden met belangstelling ontvangen, gaven aanleiding tot menige bestelling en tot nadere bespreking van verschillende zaken, hiertoe betrekkelijk. Ook strekten zij om het materiëel belang, door die zamenwerking der leden van het Departement inden aankoop vaneen en

186