is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken, hetgeen hij ten genoege der vergadering met verschillende proeven ophelderde.”

Dezelfde deelde nog eene verhandeling mede: „Over het Digüalinum (waarvan eenige monsters waren vertoond, die in uitwendig voorkomen zoowel als in prijs merkelijk verschilden) , waarin hij de geschiedenis, de verschillende bereidingswijzen en eigenschappen van dit alcaloïd naging, ten betooge, dat alleen het zuiver Digüalinum op voorschrift van den arts mag worden afgeleverd.” De Hoogleeraar van der Boon Mesch verraste de leden in eene der Vergaderingen op eenige treffende waarnemingen van spectraal-analyse. Na bij die gelegenheid gesproken te hebben over de scheikundige ontleding door spectraal-waarnemingen , volgens de methode Kirchhoff en Bunsen, en deze in oorsprong, aard en gevolgen verklaard te hebben toonde Zijn Hooggel. ons de afbeeldingen der verschillende spectra van de alcaliën en alcalische aarden, benevens drie werktuigen, waarvan de inrigting den leden verklaard werd, terwijl eindelijk bij het nemen der proeven elk lid de spectra van de Natrium, Lithium en ifa/mm-verbindingen naauwkeurig kon nagaan, welke niettegenstaande de uiterst geringe hoeveelheden, die werden aangewend, zeer duidelijk en beslissende waren. Terwijl eensgezindheid onder de leden heerscht, heeft het Bestuur naar middelen omgezien, om de vergaderingen door het leveren van bijdragen door de leden, steeds nuttiger en werkzamer te maken, welke pogingen 'wij hopen dat niet zonder gevolg mogen blijven. Departement Botterdam . Mogt het Departement bij den aanvang van dit maatschappelijk jaar zich bevredigd zien over haar ledental, niet minder mag het zich verblijden door de toetreding van drie kunstbroeders, de Heeren J, L. Schuld, P. Borgman en H. Hip ping. Het Departement eindigt dit jaar met 37 leden, geene leden hebben hun ontslag ingediend. Met weemoed moet in dit verslag gewaagd worden van een zwaar geleden verlies : Op den 3den Peb. 11. ontviel het Departement een harer ijverigste leden, den verdienstelijken Hendrik Kloete Nor tier; eene langdurende,

188