is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 5, 30-05-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12e Jaargang. 30 Mei 1875. N°. 5.

PHAMAOEDTISOH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen.

REDACTEUR: B. J. OPWIJRDA, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Adverteutiën : van I—s regels f I,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar. jHcdedeclingen. Ingezonden stukken. poeder-ob laten, Lam e 11 a e pastill a c e a e, Oapswlae amylaceae. Een oude wijze om poeders in te nemen, die nog wel enkel in zwang is, bestond daarin, dat men het poeder wikkelde in een bevochtigden ouwel (nebula), dien men dan samenvouwde en doorslikte. Een Eransoh apotheker Limousin heeft van deze methode partij getrokken en een werktuig bedacht, om de met poeder voorziene ouwels tol een zoo klein mogelijk volumen te brengen. Het poeder, inde behoorlijke doses verdeeld, wordt tusschen ouwels afgeleverd, dus gereed gemaakt, om dadelijk in te nemen, onder den naam van Poedeb-oblaten, Lamellae pastillaceae, Capsulae amylaceae. Deze artsenijvorm is zeker voor poeders met onaangenamen smaak niet te verwerpen en het innemen van het klein volumen zal den patiënten gemakkelijk vallen. Het is 4us zeer wel mogelijk, dat de vorm ook bij ons bijval vindt en we hebben het daarom nuttig geacht uit Hager's Centralhalle de afbeelding over te nemen van den toestel, die tot bereiding dezer poeder-oblaten dient.

De toestel bestaat: 1° uit eene pers {Z) met verplaatsbare matrijzen {V), waardoor men inde gelegenheid gesteld wordt ouwels van drie verschillende grootten te gebruiken;

UITGEVER; If. B. CEBfTEIV, te Amsterdam De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Adverteutiën uit er lijk Vrijdag avond bij den Uitgever. 2° uit drie plaatjes (5), bezet met boven hol uitgedraaide houten schijfjes, waarvan grootte en vorm met die van de verschillende ouwels overeenkomen; 30, uit drie vochtgevers (C), bestaande uit metalen ringen met daartusschen liggend katoenen weefsel om de randen der ouwels vochtig te maken; 4°. uit eene porceleinen bus, eene vilten schijf bevattend, die met water nat gemaakt is. De bewerking geschiedt op de volgende wijze: Men brengt de ouwels op de houten schijfjes (B), die daarmede in grootte overeenkomen, en legt op eiken ouwel het poeder, zoodat dit slechts het midden van den ouwel bedekt. Zoo noodig, drukt men het poeder een weinig opeen. De vochtgever wordt nat gemaakt door hem op de vilten schijf inde porseleinen bus te drukken. Men bevochtigt daarmede den rand vaneen tweeden ouwel, die als deksel op den met het poeder voorzienen dienen moet. Dit bevochtigen geschiedt, door den voehtgever om zijne as te draaien. Thans legt men den aan den rand bevochtigden ouwel op den met poeder bedekten ouwel, brengt ze beiden op de overeenkomende matrijs onder de pers en vereenigt en sluit ze door drukking van den hefboom. De heeren Marius en van 'Rossem te Botterdam berichten ons, dat zij naar aanleiding der mededeeling in No. 3 van het Weekblad betreffende gewichten van bergkristal zich direct in contact hebben gesteld met den vervaardiger H. Stern te Oberstein, en zij hopen weldra inde gelegenheid te zijn stellen van deze gewichten te kunnen aanbieden. Voorloopig kunnen zij reeds prijzen opgeven, namelijk 1 stel van 100 gram tot 1 milligram / 100 1 n // 500 // // 1 // // 216 1 // // 1000 // //I n // 432. Er worden van bergkristal tevens ook lengtematen vervaardigd, die kosten: 1 staaf 21 centimeter lang volgens de as gesneden zonder indeeüng ƒ 172. 1 " 21 // // n n n met indeeling ƒ 216. 1 " 11" " u " n n zonder indeeling ƒ 36. 1 // 11 u n u n // met indeeling ƒ 79. 1 // 151- // // nauwkeurig volgens de as gesneden / 172. De Fharm. Zeitung van 22 Juni bevat ouder het opschrift: Vergiftiging door cotronolie, het volgende wonderbare bericht uit Amerika. In Amerikaansche herbergen is de noodlottige gewoonte binnengeslopen, om voor bezoekers, die niet meer betalen kunnen, inde whiskey groote hoeveelheden crotonolie te doen, ten einde ze te dwingen het drinken gedurende eenigen tijd na te laten. ïe Ashland in Wisconsin kwam ten gevolge daarvan de doodelijke vergiftiging van zulk een habituëelen dronkaard voor, die niet