is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 18, 29-08-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorgestelde berekening (in het oog houdende de afzonderlijke toestellen enz. bij bet gebruik van dit geneesmiddel). 10 gram 20 ets. 1 gram 3r’ ets. De geneesmiddelen in No. 3 bedragen dan: 0,31 gram extr. nuc. vomic. f 0,10 3.75 // aloë 0,05 3.75 // asa foetida 0,10 0,25. ■ Berekening van het recept; Iste categ. 21e categ. 3de categ. 4de categ. geneesmidd. 0,25 0,25 0,25 0,25 gereedmaken en afleveren 0,20 0,25 0,35 0,50 0,45 0,50 0,60 0,75 Volgens de Duitsche taxe f 0,50, in Amerika gemiddeld /1,70. (Wordt vervolgd.') Inde nieuwe Fransche wet op het hooger onderwijs is bepaald, dat wel is waar elk Franschman, die den leeftijd van 25 jaar bereikt beeft en in het bezit is der burgerrechten, hooger onderwijs mag geven, maar dat tot het geven van onderwijs in geneeskunst en pharmacie noodig is, dat men de bevoegdheid hebbe tot uitoefening van het vak. Voor het oprichten eener bijzondere school voor pharmacie moeten onder anderen aangewezen kunnen worden het bezit van laboratoriën voor scheikunde en natuurkunde, pharmacie en natuurlijke geschiedenis, de noodige verzamelingen voor het onderricht inde pharmacie, een tuin met geneeskrachtige planten en eene speciale bibliotheek. Al deze bijzonderheden mogen ook niet ontbreken bij eene faculteit voor geneeskunst en pharmacie gezamenlijk. Leerscholen voor pharmacie kunnen in alle steden opgericht worden, die echter verplicht zijn te zorgen voor het onderhoud van de scholen en van het materieel en voor de bezoldigingen van het onderwijzend personeel, hetwelk moet bestaan uit minstens 17 Professoren en 8 Docenten. De jaarlijksche bezoldiging der Professoren moet 4000 Francs, die der Docenten 600 Francs bedragen. De President der Fransche republiek heeft d.d. 14 Juli het volgende besluit uitgevaardigd: § 1. Om het diploma als apotheker 2de kl. te verkrijgen, wordt een studietijd gedurende 6 jaren vereischt, waarvan 3 jaren als bediende in eene apotheek en 3 jaren op eene hoogere of lagere pharmaceutische school moeten doorgebracht zijn. § 2. Vóór de eerste inschrijving zoowel tot bediende als tot student moet de candidaat een getuigschrift van den rector der academie overleggen, waaruit blijkt, dat hij de kennis vaneen leerling der 4de klasse vaneen Lyceum bezit. Tot de sde en 9de inschrijving wordt slechts toegelaten, indien het jaarlijksch examen met goed gevolg afgelegd is. Tot het eindexamen wordt niemand voor den afloop van het laatste semester van den studietijd toegelaten. § 3. De praktische werkzaamheden zijn verplicht en haar I jaarlijksche duur wordt op 8 maanden vastgesteld. Het over- | schot der gelden voor den verkoop der praeparaten wordt I gebezigd tot prijzen voor ijverige studenten. § 4, De sommen, die de candidaat voor zijne studiën betalen moet, zijn: 12 inschrijvingen a 25 francs. . . 300 francs 3 jaar practische werkzaamheden a 50 francs per semester. . . . 300 // 2 eindexamens a5O francs ... 100 // 3de eindexamen met inbegrip van 100 francs voor materiaal .... 200 n 3 certificaten a4O francs. . . , 120 // diploma 100 // 1120 francs. De jaarlijksche examens zijn kosteloos. Bovenstaand reglement treedt 1 October a, s. in werking. De 29ste vergadering der Nederlandsche Botanische Yereeniging werd inde vorige maand te Bokstel gehouden, onder voorzitterschap van het honorair lid, Dr. W. Pleyte. Tot leden werden o. a. gekozen Dr. J. C. Costerus te Am. sterdam, L. J. van der Harst, leeraar aan ’s Eijks veeartsenij-

school te Utrecht, en tot honoraire leden de heeren : Mr, 11. T. Bijleveld, substituut-officier van justitie te Leiden, en O. W. Baron van Wassenaer van Catwijck, lid van de Tweede Kamer. Uit de verslagen van den president en conservator bleek, dat inzendingen voor het herbarium waren ingekomen van Dr. J. G. H. Eombouts, Th. H. A. J. Abeleven, R. E. de Haan, W. K. J. Schoor, T. T. Hinxt en H. J. Kok Ankersmit, en bovendien van den heer M. L. Q. van Ledden Hulsebosch, terwijl de bibliotheek door vele geschenken van binnen- en buitenlandsche personen en genootschappen aanmerkelijk was uitgebreid. De bezending van den heer Eombouts is zeker de belangrijkste en eene van hooge waarde, daar zij bestaat uit het herbarium, vroeger door hem zelven en de heeren Dr. C. M. van der Sande Lacoste en Dr. J. J. F. H. T. Merkus Doornik, inde omstreken van Amsterdam bijeengebracht en de authentieke exemplaren bevat, waarnaar in 1852 de Flora Amstelaedamensis door hen bewerkt is. Dr. Eombouts ontving dan ook den welgemeenden dank der vergadering voor zijn allerbelangrijkst geschenk. De heer Dr. W. Pleyte hield eene bijdrage over de blauwe en witte Egyptische Lotus, naar aanleiding vaneen bezoek van prof. Caspary te Leiden, en lichtte een en ander toe door afbeeldingen en afdrukken in gips van voorwerpen, in het Leidsch museum bewaard. Door den heer J. Post werd ter tafel gebracht eene monslreuze vergroeiing van twee kalebasperen en eene monstreuze ontwikkeling van den bloemstengel bij Taraxacum officinale, ter breedte van p.m. 0.07 meter. Door den heer W. Burck was ingezonden en werden voorgelezen de resultaten van zijn onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het prothallium van het geslacht Aneimia. Door den heer Kok Ankersmit werden eenige planten ter tafel gebracht, door hem inde omstreken van Apeldoorn en eenige andere plaatsen ingezameld, _ waaronder: Sparganium minimum Fr., Potamogeton plantagineus du Croz, Elatine hexandra DG, of major Braun, Montia minor Gmel., Atropa Belladonna L., Batrachium hololeucos Garke, Utricularia minor L. De heer N. v. Aken, apotheker te Breda, toen nog door geen titel aan de Vereeniging verbonden, heeft eene kleine verzameling van zeer keurig gedroogde phanerogamen ingezonden, o. a. Phiteuma spicatum L., Lysimachia nemorata L., Geum rivale L. Paris quadrifolia Willd., Aster Salignus Willd., Lobelia Dortmanna D., Malva moschata L., Fritillaria Melengris L., Carex canescens L., C. filiformis L., Polygonum Bistorta L., Sanguisorba officinalis L. en Cirsium anglicum Lk. Den volgenden dag werd eene excursie inde omstreken van Bokstel gedaan; de volgende jaarvergadering zal te Leiden plaats hebben. Met den gewonen gemeenschappelijken maaltijd werd de vergadering gesloten. (X. Ct.) Mijnheer de Redacteur, Dat er enkele apothekers bestaan, welke met alle kracht die in hen is, trachten de pharmacie te verlagen, of liever zooveel mogelijk beproeven, haar van haar tegenwoordig standpunt te verwijderen, kan, mijns inziens, duidelijk blijken uit de volgende advertentie, voorkomende ineen te Wormerveer verschijnend Weekblad; ik geef haar hier met abreviatie van naam en weglating van woonplaats. //APOTHEEK. Inde Apotheek van J. A. v. W. zijnde gunstig bekende beste Geneesmiddelen te verkrijgen, bij dadelijke betaling voor zeer geringe prijzen”. Veroorloof mij, M. d. E., enkele opmerkingen; Dat de geneesmiddelen van den heer v. W. gunstig bekend zijn bij de ingezetenen zijner gemeente, wil ik gaarne aannemen; dat hij daarop trotsch is, kan ik zeer goed billijken; dat hij zulks annonceert, zal ik hem niet ten kwade duiden; maar dat hij schrijft, dat zijne geneesmiddelen best zijn, moet ieder weldenkend pharmaceut pijnlijk aandoen. Immers in //beste Geneesmiddelen” ligt opgesloten, dat door andere Apothekers medicamenten worden afgeleverd, die misschien goed, maar ten minste niet zoo best zijn als de zijne, want waar een //best” is, moeten ook een //goed” en een //beter” verondersteld worden te bestaan, en men mag toch niet aannemen, dat er pharmaeeuten zijn, welke geneesmiddelen afleveren, die niet geheel en al voldoen aan de eischen van het wetboek, waarnaar zij worden bereid; voldoen zij daaraan, zoo