is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 19, 05-09-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ad vertentlën.

Apothecar JOHRITSMA te Sneek, vraagt op gunstige voorgaarden, door ’t vertrek van den Bediende als militair student naar Amsterdam, een geschikt JONGMENSCH, wien tijd en gelegenheid verleend wordt om de lessen aan ’t Gymnasium of H.B.S. waar te nemen. Te Nijmegen wordt verlangd een fatsoenlijk JONGMENSCH, goed bekend met de receptuur. Gelegenheid en tijd tot studie in overvloed. Adres, onder Letter K., aan de Boekhandelaars C. A. VIEWEG en ZOON, te Nijmegen. A lOflïEl. Ineen Apotheek te Amsterdam wordt gevraagd een BEDIENDE, IN- of EXTERN, tegen ruim salaris van de P. G., volkomen bekend met de receptuur. Eranoo brieven, onder Letter 0., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen billijk en goed honorarium SrBIW wordt met p° November of eerder gevraagd een bekwaam BEDIENDE in eene Apotheek te Amsterdam. Brieven franco, Letters S. P„ bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Apotheek. Provisor. Men verlangt zoo spoedig mogelijk een geëxamineerd APOTHECAR, om als Provisor voor de zaak werkzaam te zijn, tegen genot van kost, inwoning, een goed salaris, en fatsoenlijke behandeling. Franco te adresseeren, Letters L. A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een bekwaam Eeceptarius de beste getuigschriften omtrent capaciteit en solied gedrag kunnende overleggen, zag zich gaarne te Amsterdam EXTERN GEPLAATST. Franco brieven, onder Letters N. 0., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een geëxamineerd Leerling-Apotheker (N. W.), van goede getuigen voorzien wenscht EXTERN GEPLAATST te worden in eender groote steden. Adres met franco brieven, Letters W. Z., bij den Boekhandelaar J. MEURS, Yeenestraat, N°. 43, te ’s Gravenhage. AP 0 T H E E K, Om redenen geheel buiten het vak wordt zoo spoedig mogelijk ter overname aangeboden een florissante APOTHEEK, met solied HUIS en TUIN. De zaak levert sedert vele jaren een ruim bestaan op. Franco brieven, Letters C. C., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Scheikundige BALANS wordt TE KOOP gevraagd. Opgaaf van prijs, draagvermogen etc. franco onder motto BALANS, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ROB SAMBUCI. Tot de levering van dit artikel, waarvan de bereiding aanstaande is, bevelen zich beleefdelijk aan Augustus 1875. SCHATENS & REESE. te Meppel. FOL. LAURO. OER. Op bovenstaande wordt, even als de vorige jaren, bestellingen aangenomen door den ondergeteekende. Prijs billijk. Betaling contant. Kleine partijen tegen rembours. Franco levering Amsterdam of Rotterdam. Spoedige opgaaf der benoodigde hoeveelheid met bepaling van den tijd van levering wordt vriendelijk verzocht door Haarlem. M. BLOMHERT, j

//Wij leveren thans de I WEEttljtKE IjJR aan HH. Apothekers: de flacon a 50 Cents, j (verkoopprijs 80 Cents), en per kilogram ƒ 1,30; aan HH, Geneeskundigen: de flacon 60 Cents, per kilogram ƒ 1,50. Bij bestelling van eenige hoeveelheid fr a nc o. BIBBITS EN STARKE, Apothekers te Assen.” “mineraal water uit alle bekende bronnen. WED». G. A. EOOSEBOOM Amstcl 1 140. AjVTBTKRD AJVC. ' M*rij s-opgave VAN 10 QUALITEIT Berger Medicinale Levertraan. Per Ton ƒ 45. // Liter // 50 cent. Heeren afnemers worden opmerkzaam gemaakt op de doelmatige verzendingen van Levertraan in blikken bassen, welke bij mij in alle grootten voorhanden zijn. P, VAN HEIJNSBERGEN. Zaandam. Zeedijk 278. MAGAZIJN van Mcdicijnglas, chemische, pharmaccutische apparaten, Utensiliën enz. ZAKKOOKTOESTELLEN, die zich door nette vorm en inrigting zeer aanbevelen. De inhoud, 200 Gram, kookt door middel van 10 Gr. Alcohol in vijf minuten. Amsterdam. J. B. DELITJS & C°. Geldersche Kade M 20—22. POEDER-, CAPSELEEREN worden met zeer veel succes door ons gedebiteerd. Prijsopgaven enmededeelingen op franco aanvragen franco. Benige en Iloofdagentuur voor Nederland en Overzccschc bezittingen. IMRIUS & VAN ROSSEM. Rotterdam, Wijnhaven, zuidzijde No. 108. ” (JUINA LABOGIIE EN ftuina Laroche Ferrnginenx VAN KRAEPELIËN en lIOLM, APOTHEKERS te ZEIST. Steeds te ontbieden bij bovengenoemde firma a ƒ 1.40 verkoopprijs ƒ 1.90. Voor de Provinciën Groningen, Eriesland, Drenthe en Overijssel bij de Heeren BROCADES en SÏHEEMAN te Meppol, voor Zeeland bij den Heer I). A. VAN DER HOEK te Middelburg en voor Limburg bij den Heer L. P. ROMEN, te Roermond,

11. LIMOUSm S CAPSULEER-IACHIHES ;om poeders tusschen ouwels af te leveren, teil gen billijke prijzen verkrijgbaar in het Maga-11 zijn van Apotheekbenoodigdheden van Rotterdam. W. EOBERTSON. Wijnhaven en Juflerstraat. De Chemische fabriek te ’sGra- MBr Tcnhage (J. MOÜTON 4 ZONEN stelt het SALICYLZUUR (zie dit Weekblad NO. 49, van 4 April 1875) in Nederland verkrijgbaar. Deze fabriek verkoopt alleen aan Heeren Apothekers en Drogisten, doch stelt dit praeparaat bij hen allen ook ten dienste van Heeren Geneeskundigen verkrijgbaar. ROB SAMBUCI. Voor levering van bovenstaand artikel bevelen zich aan BEOCADES en SÏHEEMAN, Fabrikanten te Meppel. VOOR AQXJA LAURO CERASI EN iPIR. NITBI DIILCIi worden leverings-contracten aangegaan. Monsters en prijsopgaaf disponibel. J. H. OUTHIIJSEIV. AMSTERDAM. Haarlemmer Houttuinen bij de Korte Prinsengracht l V 158. FABRIKANT EN RIJKSLEYERANCIER VAN PHARMACEUTISCHE PRAEPARATEM EN CHIRURGISCHE EN PHYSISCHE INSTRUMENTEN. Alle soorten van guttapercha- en indiarubber-artikelen, als guttapercha-pijpen en blad guttapercha, wind-, rug- en halskussens, gehoorbuizen, zieken- en hospitaalbedden. Fabrikant van elementen als Meidinger, Daniël, le Clanché, Groves, Trogger,Minotto, Bunsen, Gaiffé, enz. enz. Verschenen hij D. B. CENTEN, te Amsterdam; LATUNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK OP DE Pharmacopoea Neerlandica TDOTTIO 11. MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN Kunstwoorden en Eigennamen, DOOK R. J. OPWIJEDA. Prijs f 1.90; fr. p.p. f 2. ; Gebonden f 2.30; fr. p.p. f 2.45. ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST. (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi.) TEN DIENSTE VAN JLrtsen en jÊpothehers. j NAAR ONDERSCHEIDENE BRONNEN EN IN VERBAND MET HET GRAMMENGEWICHT j BEWERKT DOOR R. J. OPWIJRDA. ’ TWEEDE DRUK. I In verband gebracht met de Pharmacopoea 1 Neerlandica. Edit. H. Prijs f 1.60; franco p.p. f 1.70. r i Snelpersdruk van M. J. Portielje, te Amsterdam.