is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 23, 03-10-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In België is korts het volgende proces gevoerd. Een geneeskundige schreef voor een kind, dat aan taenia leed, een decoclum' voor van cortex granati (cortex radicis granatorum) en raadde de ouders aan de geneesmiddelen uit eene aangewezen apotheek te Laeken te ontbieden. De wezenlijke eigenaar dezer zaak, Kempeness genaamd, had nooit pharmacie bestudeerd, maarde apotheek stond op naam vaneen geëxamineerden apotheker Janssen, die zich echter verder niet met de zaak bemoeide en niet alleen op gelijke wijze op zijn naam eene tweede apotheek te Waremme bezat, maar zelfs de betrekking van bediende in eene apotheek te Brussel waarnam. Toen het recept door de ouders aan Kempeness ter bereiding aangeboden werd, deelde hij hun mede, dat versche granaatbast de voorkeur verdiende en hij de geneesmiddelen in 3 uren voor den prijs van 20 francs zou leveren. Dit geschiedde en de ouders ontvingen 3 flessohen met geneesmiddelen voor den opgegeven prijs met de aanwijzing, dat de kleine patiënt daarvan om de twee uren moest innemen. Toen op den eersten lepel braking en convulsies volgden, deed de vader bij Kempeness nader onderzoek, maar deze meende, dat dit wel altijd het geval was. Men gaf derhalve het geneesmiddel verder door, maar toen de verschijnsels heviger werden, riep men er den geneesheer bij, in wiens tegenwoordigheid het kind ineen hevigen aanval van tetanus stierf. De lijkopening loste het raadsel op. Inde maag van het kind werd eene groote hoeveelheid brucine gevonden en het was zonder eenigen twijfel, dat de onwetende pseudo-apotheker valschen angusturabast in pïaats van verschen cortex granati gebruikt had. Het gevolg van het onderzoek was eene aanklacht zoowel tegen Kempeness als tegen Janssen, tegen den eersten wegens onwilligen manslag en onwettige uitoefening der pharmacie, tegen den laatsten wegens overtreding der Belgische wet, volgens welke apothekers de mengsels door geneeskundigen voorgeschreven zelven moeten bereiden of onder hun persoonlijk opzicht of voor hun verantwoordelijkheid laten bereiden. Beide beschuldigden werden veroordeeld, Kempeness tot eene gevangenisstraf van 31 maanden, verbeurdverklaring van zijn artsenijvoorraad, schadevergoeding en geldboete, Janssen tot eene geldboete. Te Eome heeft eene vergiftiging door geitenmelk de algemeene aandacht getrokken. De nadeelige gevolgen van het gebruik kwamen allen in Borgo Eione voor en droegen het kenmerk van cholerine, soms ook van cholera. In enkele gevallen volgde de genezing na 34 uren, bij de meesten duurden de ziekteverschijnsels 4—5 dagen, De hevigheid der verschijnsels stond in verband met de hoeveelheid gebruikte melk. Een onderzoek der geiten door de veeartsen leidde tot het resultaat, dat allen volkomen gezond waren. Men onderzocht nu het voeder en vond daarin 4 vergiftige planten, namelijk Conium mandatum, Clematis vitalba, Colchicum autumnale en Plumbago europaea. Prof. Ratti onderwierp zoowel de melk als de uitbraaksels der zieken aan eene scheikundige analyse en vond in beiden colchicine. Geiten kunnen groote hoeveelheden gevlekte scheerling en tabak zonder nadeel gebruiken; het was echter tot heden onbekend, dat zij ook colchicum verteren kunnen, welke plant voor koeien bepaald vergiftig is. Eenige Eomeinsche geleerden waren van meening, dat bij deze belangrijke vergiftiging, benevens Colchicum, ook Momordioa Elaterium eene rol speelde, doch Ratti bewees, dat deze plant, welke zich ook onder het voeder bevond, door de geiten vermeden wordt. VEEVALSCHING VAN VOEDINGSMIDDELEN. Volgens de Society of Public Analysts zijn voedingsmiddelen en dranken als vervalscht te beschouwen: I°. Indien zij de eene of andere stof bevatten, die voor de gezondheid Sbhadelijk is. 2°. Wanneer zij eenige zelfstandigheid bevatten, die het gewicht, het volumen of de sterkte aanzienlijk verhoogt of hun eene fictieve waarde geeft, tenzij de toevoeging bepaald noodzakelijk is of de aanwezigheid aan de koopers medegedeeld wordt. 3°. Indien het een of andere belangrijke bestanddeel geheel of gedeeltelijk ontbreekt en die omstandigheid bij den verkoop niet bekend is. 4°. Wanneer het artikel een namaaksel is of onder den naam vaneen ander artikel verkocht wordt. Als minimumgehalten zijnde volgenden aangenomen:

Melk mag niet minder dan 9 gewiclitspercent vast residu, zonder vet, bevatten en minstens 3,5 pet. botervet. Afgeroomde melk moet minstens 9 gewiclitspercent vast residu geven, zonder vet. Boter mag niet minder dan 80 pet. botervet bevatten. Thee bij 100° O. gedroogd, mag hoogstens 8 pet. asch geven, waarvan 3 pot. in water oplosbaar moet zijn; thee in den handel ten verkoop aangeboden, moet 30 pet. extract geven. Cacao moet 20 pet. vet en Azijn minstens 3 pet. azijnzuur bevatten. Omtrent kunstmatig Oieum sinapis aethereum uit allylalcohol, door Reine en Cie vervaardigd (zie N°. 5 van den loopenden Jaargang), wordt door Ger lick het volgende opgemerkt. Will vermeldde, dat bij de gisting van het kaliummyronaat (myronzure kali) eene afscheiding van zwavel waargenomen wordt, die in verband staat met de vorming van cyaanallyl. De invloed van koperen ketels bij de destillatie is niet zooveel van beteekenis als men vroeger vermoedde; daarentegen veroorzaakt de aanwezigheid van water bij herhaalde rectificatie eene omzetting in zwavel en cyaanallyl. Elke olie uit mostaardzaad bereid, bevat eene hoeveelheid cyaanallyl, die onder gelijke voorwaarden grooter of geringer kan .zijn. Cyaanallyl is niet blaartrekkend en werkt slechts weinig prikkelend op de huid. Eene geringe bijmenging in het natuurlijke handelsprodukt is nu wel voor uitwendig gebruik van weinig beteekenis, maar indien de hoeveelheid cyaanallyl aanzienlijk is, staat de natuurlijke vluchtige mostaardolie in therapeutische waarde beneden de kunstmatige. ürochloralzmr, een nieuw lichaam door Mus culus en de Merme' inde urine na het gebruik van chloral ontdekt, wordt door hen beschreven als een zuur, hetwelk inden vrijen staat in groote kristallen voorkomt, die op tyrosine gelijken. Zij meenen, dat het zuur door verbinding van chloral of vaneen rest daarvan met een organisch deel der urine ontstaat en gaven het diensvolgens bovenstaande!! uaam. Boekaankondiging. Tarief van gerechtskosten in strafzaken voor genees-, heel- en verloskundigen, veeartsen, tolken en andere deskundigen, met modellen, door J. Franse, candidaat-notaris te Zieiikzee. Zierikzee, A. M. F. van Dishoek, 1875. De bedoeling van het aangekondigde werkje is meerdere bekendheid en verklaring te verschalïen van het nieuwe tarief, hetwelk 1 Januari a.s. in werking treedt, ter vervanging van de Eransche tarieven van gerechtskosten in strafzaken. Het werkje is van beteekenis voor den apotheker, die, als den meest aangewezen persoon, door den rechter als scheikundigdeskundige in strafzaken geroepen wordt. Van de ploeg van 10 candidaten, die zich Maandag en Dinsdag aan de natuurkundige examens te Utrecht onderwierpen, zijn slechts twee geslaagd, beiden pharmaceuten (opgeleid te Nijmegen), namelijk de heeren S. Stheeraan, geboren te Meppel, en H. Swart, geboren te Zaandijk. Openlijke correspondentie. M. te D. Apotheken van gevangenissen zijn volgens art. 34 van Wet IV van het toezicht der commissiën uit den Geneeskundigen raad uitgezonderd. Het geneeskundig Staatstoezicht kan dus bezwaarlijk nagaan, of de pharmaceutische dienst, namelijk het toebereiden van geneesmiddelen inde gevangenissen ten behoeve der gevangenen, behoorlijk plaats heeft. N. G. O. te ’s 11. Overeen onderwerp van zoo delicaten aard kunnen geen artikelen geplaatst worden, tenzij met de volle handteekening en de plaats der herkomst voorzien. Men vraagt ons naar het voorschrift van de Limonade purgative de Rocker, namelijk of deze van het voorschrift der Pharm. Gallic. of van de Solutio citratis magnesici van het Eotterdamsch Formulariura verschilt.