is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 36, 02-01-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentiën.

De Heer VOS te Breukelen verlangt voor zijn receptuur een ADSISTENT, EXTERNE, met Februari a.s. Informatie franco. Ineen Apotheek wordt met 1 Eebruari a.s. een ADSISTENT verlangd, liefst EXTERNE. Salaris naar bekwaamheid, desverkiezende zal ook tijd en gelegenheid tot studie gegeven worden. Adres Letter Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Gevraagd tegen 1° Februari bij een Apotheker te Amsterdam: een ASSISTENT, het recepteeren kundig, wien de gelegenheid zal gegeven worden tot studie, benevens kost, inwoning en salaris. Franco brieven, onder Letter G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Arnhem wordt tegen 1° Maart of later een bekwaam BEDIENDE verlangd. Franco brieven worden ingewaoht, onder N°. 200, bij A. W. DE JONGH, Rijnstraat, Arnhem. In eene Apotheek te Utrecht verlangt men met Februari a.s. op billijke voorwaarden, lEMAND het recepteeren kundig, aan wien tijd tot studie gegeven wordt, liefst van de R. C. godsdienst. Adres franco, Letter 8., bij den Kantoor-Boekhandelaar P. J. ZANDVLIET, te Utrecht. EEN BCLP-APOTHEKiIR^ Er wordt gevraagd een HTILP-APOTHEKER ; veel tijd voor studie zal gegeven worden. Brieven franco, Letter X., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. DESTILLEERKETEL met toebehooren TE KOOP gevraagd door C. POLAK Gz. Groningen. TERSTOND TE KOOPs De zeer nette WIN KELOPSTAL eener APOTHEEK. Adres den Heer M. S. DB ZEEUW, te Middelburg. Voor den meestbiedende: 1 MEILINK, Leiddraad Natuurkunde van Jamin. 1 CARL SCHORLEMMER, Org. en anorg. Chemie. 1 Algemeene en Bijzondere reoepteerkunst v. OPWIJRDA. 1 DIBBITS, Beginselen qualitatieve analytische Scheikunde. 1 EUGEN SELL, Moderne Chemie anorg. en org. 1 De. FITTIG, Org. Scheikunde door De. Keecke, Brieven franco, Letter S„ aan den Boekhandelaar J. SMEDES HOÜWERZIJL, te Appingadam. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒo. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van bet verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E, 27.

J. c. AAIjDEMSS, Singel bij het Koningsplein, X No. 9, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou, Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde-Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Gentimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilacteerende Larninaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique, Kousen-Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Ruik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen, Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, Gntta Percha en Pergamen tpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert.

Prijs der 1° qualiteit Levertraan per TOM f 51.—, per LITER- 55 ct. TOT BE LEVERING BEVEELT ZICH AAN P. VAN HEIJNSBERGEN, Zaandam, Zeedijk. Bij G. YAN TIJEN k Zn. te Amsterdam is verschenen: BESCHOUWINGEN OVER HET WEZEN DER ANORGANISCHE NATUURVERSCHIJNSELEN, DOOK Btr. A. van IS hij n. Prijs ƒ I.—. Meden verschijnt: Almanak voor de Apotheek, DOOR E. STA SIK, Apotheker aan het Akademisch ziekenhuis te Leiden. Deze Wand-Almanak bevat eene alphabetische lijst van 36 voorschriften vit de Nederlandsche Pharmacopoea en Pormularium van geneesmiddelen, die door den Apotheker en Apotheekhoudend geneeskundige herhaaldelijk onder zijn werk gereed gemaakt moeten worden, zoomede de benaderde herleiding staf el van medicinaal tot xoettelijk en omgekeerd van icettelijk tot rnedecinaal gewicht, en eindelijk een uittreksel uil Tabel 111 waarin van eenige artsenijen de hoogste giften voor den volwassene staan opgeteekend. In het centrum bevindt zich eene keurige lithographie, naar eene schilderij van schelfhout, door den Heer STARK geteekend en op steen gebracht. Prijs f 0,75. Uitgave van W. ï. WERST, firma Jac. Hazenberg Cz., Boekh. Leiden.

van ApotheckDcnooiligdheilen, Chemische Apparaten enz. VAN HENDRIKS & TAN STEENBERGEN. Warmoesstraat IS2 Amsterdam. Pijscourant van Galtonnen Doezen. Ronde, iialf'liju. N. 0. L 2.3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. / 0.80. – U. 85. – 0.05. – 1.20. – 1.50. – USB. – 2.35. – 2.90.- – 3.70. – 5.20. – 7.00 Ronde lijn. N. 0.1. 2.3. 4.5. 6. 7. 8. 9. ƒ 1.20. – L3O. -"1.45. – 1.80. – 2.20. – 2.70. – 3.20. – 4.20. – 5.25 – 6.75. Ronde lijn met goud. N. 0.1. 2.3. 4.5. 6. 7. 8. 5L_ ƒ11.20. – 3.40. – 4.30. – 5.50. – 7.—. – 8.50. – 9.80. – 11.30. – 12.90, – 14,60. Schuifdoozen. N. 0.1. 2.3. 4.5. 6. inhoudende 6. 8. 12. 18. 24. 86- 48. poeders. luilffijn. ƒ1.80.'- 2.0». – 2.25. – 2.55. – 2.85. – 3.15. – 3.60. jgjU- f 2.-Y7- 2.4 Q. – 2.80. – 3.20. – 3.60.~V 4.QQ. – 4.40. fijn met goud, ƒ4.00. – 4.40. – 4.80. – 5.30. – 5.80. – 6.50. – 7.50. Bovenstaande prijzen zijn berekend per 100 stuks. Dartonnen doozen met firma-Etiquetten worden zonder prijsverhooging door ons geleverd. LIMOIISIYSCIIE CAPSULEERMACHIiVES om poeders in ouwels af te leveren, worden benevens de OUWELS (met en zonder firma) DISPENSEER-ETUI’S door ons als hoofdagenten tot fabrieksprijzen geleverd. MARIUS & VAN ROSSEM. Wijnhaven zz. No. 108. ROTTERDAM. Snelpersdruk van M. J. Portielje, to Amsterdam.