is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 45, 05-03-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentlën. De betrekking van APOTHEKER in het Ziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam vacerende, worden Apothekers welke verlangen in die betrekking te worden aangesteld, uitgenoodigd door de Commissie van administratie over genoemd Gesticht, om zich vóór den 20 Maart a.s. schriftelijk aan te melden bij den Geneesheer-Directeur van het Ziekenhuis. Behalve vrije woning, voeding, bewassching, vuur en licht is de jaarwedde ƒ 800.—. Alleen ongehuwden kunnen in aanmerking komen. A. Van de Goorberg Jr., Apotheker te Delft, verlangt met Mei e. k. of later een geschikten BEDIENDE (INTERNE). Tegen medio Maart of later vraagt men in eene Apotheek te Amsterdam, eenen BEDIENDE tegen kost, inwoning en behoorlijk salaris. Adres onder Letters E. V. M. bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Illlllplp'' Ineen Apotheek te ’s Gravenhage wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een BEDIENDE, EXTERNE, P. G. van goede getuigschriften voorzien, tegen goed salaris. Adres met franco brieven, onder N°. 123, aan den Kon. Neder!. Boek- en Kunsthandel van M. M. COUVÉE, te ’s Gravenhage. Wordt gevraagd, om ten spoedigste in dienst te treden: een Bediende, Externe, bevoegd tot receptuur en met commissiewerk bekend. Brieven franco, onder Letters B. S., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. gTSgg**- Ineen Apotheek te Rotterdam zonder buspraktijk, alwaar gelegenheid bestaat voor eigen studie, wordt tegen 1° Mei een, INTERN BEDIENDE gevraagd met ƒ 500 salaris. Adres Letters A. A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. INTERN, IN LEIDEN. Wordt verlangd een LEERLING-APOTHEKER of bevoegde ASSISTENT, zoo spoedig mogelijk. Gelegenheid tot bijwoning van lessen. Te bevragen onder Letter E., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Van de Waal Spruyt & Co., te Utrecht, verlangen in hunne Apotheek en Chemicaliënhandel een ADSISTENT, bevoegd tot de receptuur. Brieven’ franco. Een Apotheker op een dorp vraagt tegen primo Mei of eerder een ASSISTENT, bevoegd voor de receptuur, van de P. G. INTERN. Adres franco brieven, Letter !>., bij den Heer P. W. VAN DE WEIJER, te Utrecht. hülp-apothekébT Zoo spoedig mogelijk gevraagd een HULPAPOTHEKER; tijd voor studie zal gegeven worden. Brieven franco, Letter A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. llggEr* In eene Apotheek te Rotterdam vraagt men zoo spoedig mogelijk een LEER-1 LING-APOTHEKER, INTERN. Tijd voor studie zal gegeven worden. Adres franco brieven, onder Letter TL, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een vlug en net Receptarius, met &“***■ laboratoriumwerk bekend, zag zich gaarne 1 April of Mei geplaatst als EXTERN. Franco brieven, onder Letters B. N., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. )

APOTHEEK. Een Apotheker N. W. zoekt eene BETREKKING, v aar hem het vooruitzicht kan geopend worden, de zaak over te nemen of deelgenoot te worden. Adres met franco brieven, Letters Z. 8,, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam, APO THEE K. Associatie. Overname. In eene der voornaamste steden van Z.-Holland bestaat gelegenheid tot ASSOCIATIE in of OVERNAME vaneen bloeiende Apotheek. Inclineerenden adresseeren zich met franco brieven, onder Letters P. Q., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Uit de hand te hoop: Op billijke voorwaarden eene PLATTELANDSAPOTHEEK. Franco, onder Motto APOTHEEK, tfe bevragen bij den Boekhandelaar P. P. KOOL, te Weesp. c. AAE.OERS, Singel bij het Koningsplein, X No. 9, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou, Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde-Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie-en ïrepaan-ïoestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussieharaers, Plessimêtres, Gentimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilacteerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique, Kousen-Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Hoitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, antiperodlque enz., Flesschen, Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, GuttaPercha enPergamentpapier,Recept- enßekeningboekeu, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesschqn, met of zonder naara der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert.

SULPÏÏAS CHININI (J0B8T.) tot ƒ 68 per Kg. op 3 maanden zonder of a contant met l°/0 korting onder bijberekening der bussen verkrijgbaar bij C. F. FLEUMER. Amsterdam, 4 Pebr. 1876. tDe echte ANGLO SWISS CON. DENSEO MELK is het beste voe« dingsmiddel voor kinderen, die van de moedermelk verstoken o zijn; deze is chemisch onderzocht « en wordt door de beste resul* taten bekroond. 5 Te bekomen bij de Heeren G. D. RIEMANN, Damstraat 34, ULOTH, Zeedijk 16 en WAKKEE, Kalverstraat 196, te Amsterdam. WED*. G. A. BOOSEBOOM IN MINERALE WATEREIV. Amstel ï 140. am:ster dm. OPWIJBDA’S WERKEN. PEOEF EENER EATIONEELE PRIJSBEPALING DER RECEPTEN, met prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen. fr. p.p. ƒ 0,60. Inde jongst gehouden vergadering van den Geneeskundigen raad voor Gelderland en Utrecht werd eene commissie benoemd, bestaande uiteen pharmaceutisch lid uit Utrecht en een uit Zutphen, om het werkje van welks strekking en inhoud den adjunct-inspecteur door Apothekers eene gunstige getuigenis was gegeven in bijzonderheden na te gaan en daarover inde eerstvolgende vergadering rapport uitte brengen. LAÏUNSCH-NEDERLANDSOH WOORDENBOEK op de Pharmac. Neerl. Ed. 11. Met beknopte omschrijving van kunstwoorden en eigennamen, ƒ 1,90; fr. p.p. ƒ 2,—. Gebonden / 3,30 ; fr. p.p. ƒ 3,45. ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Naar onderscheidene bronnen en in verband met het grammengewicht bewerkt. In verband gebracht met de Pharm. Neerl. Ed. 11. 3e druk. / 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70. VERGELIJKEND OVERZICHT DER GENEESMIDDELEN, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der Pharm. Neerl. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken van Apothekers en apotheek houdende Geneeskundigen. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met de toegeliohte lijst der verplichte geneesmiddelen. 2e druk. ƒ 0,70; fr. p.p. ƒ 0,75. PHARMACEUTISCH ADRESBOEK. Bevattende de namen en woonplaatsen der gevestigde Apothekers en geëxamineerde Drogisten in Nederland. ƒ 0,50 ; fr. p.p. ƒ 0,55.

MEDICIJN GLAS. ZALFPOTTEN (met en zonder gepoleerde deksels), PILLENFLESSCHEN (met en zonder gepokerde deksels), STOPFLESSCHEN, CARTONNEN VOOZEN (met en zonder firma zonder prijsverhooging), BALANSEN, GEWIGTEN(tot fabrieksprijzen) enz. voorhanden in het Magazijn van Apotheek-benoodigdheden. Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & YAN KOSSEM. Snelpersdruk van M. J. Portielje, te Amsterdam.