is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 53, 30-04-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door Kraske wordt melding gemaakt van verbanden met benzoë, in plaats van die met salicylzuur. Watten en leder werden doortrokken met benzoëzuur (van 4—lo percent). Zij hebben een zwakken, hoogstens geringen aromatischen reuk en zijn dus in het gebruik aangenamer dan de salioylpraeparaten. Caragheen-cataplasmen. Door Lelièvre wordt gelatina caragheen, in plaats van lijnmeel, inden vorm van cataplasmea aangewend. Hij vervaardigt de caragheen-cataplasmen, door watten in omvang vaneen vierkanten meter uitte spreiden en met een geconcentreerd decoct van caragheen te overgieten. Een tweede stuk watten wordt er overgelegd en de gelijkmatige bevochtiging van beide lagen door lichte drukking en wrijving met een borstel bevorderd. Men brengt ze nu ineen niet te warmen droogoven en laat ze daarin verblijven, totdat alles hard geworden is en den vorm van dik karton aangenomen heeft. Voor het gebruik snijdt men een stuk der massa af en bevochtigt het ineen schotel met water. Na 15 —2O minuten zwelt het caragheen aanmerkelijk op en zijnde daarmede doortrokken watten dadelijk voor cataplasmen gereed. Het cataplasma kan lang op de huid liggen, zonder in het minst te prikkelen of reuk te verspreiden of eenige verandering te ondergaan. Volgens Rag er heeft het extract van cubebe met spiritus (dus het Extractum Cubebarum der Oostenrijksche Pharm.) de meeste therapeutische waarde. Pulvis sternutatorius (tegen rheumatisohe hoofdpijn) van dr Geneuil. Jf: camphorae monobromatae gramm. 2, pulveris radicis iridis gramm. 4, aoidi tannioi milligr. 100. M. D. Onder de gelatinae medicatae komt inde nieuwste Zweedsche militair-pharmacopoea voor gelatina acidi salieylici, die op het quadraat 100 milligram acidum salicylioum bevat. Verscheidenheden. Bij proeven omtrent de ontleding van aethylaceiaat (azijnaether) door warmte is het aan Oppenheim en Preekt gebleken, dat, wanneer de dampen geleid worden door eene tot donker roodgloeihitte gebrachte ijzeren buis, de verbinding gesplitst wordt in azijnzuur, hetwelk men in eene Woultfsohe ftesoh kan opvangen en in aethyleengas (C3 Hj, hetwelk men in broom leidt. Het gevormd aethyleenbroraide (C2 H4 Br„) ginobijna volkomen tussohen 128—130° C. over en werd bij Ö° Vast tot eene kristallijne massa. 70 Gram azijnaether leverden 38 gram aethyleenbromide. Om anüinerood (fuchsine) als kunstmatig kleursel van wijn op te sporen, schudt IJvon 25 a 30 C.C. van den wijn met 1 a 2 gram dierlijke kool. Men brengt dit mengsel ineen trechter, waarin zich een prop van amiant bevindt, laat uitdruipen en wasoht met een weinig water na. Vervolgens giet men een weinig sterken spiritus op de kool. Was anüinerood de kleurstof van I den wijn geweest, dan verkrijgt de spiritus eene roode kleur. Het onderzoek is gegrond op het feit, dat de spiritus aan de dierlijke kool de natuurlijke kleurstof van den wijn niet ontnemen kan, daarentegen gemakkelijk het anüinerood oplost. De proef is zeer gevoelig, want de spiritus wordt nog zeer kersrood, wanneer de wijn 20 milligram anüinerood op den liter bevat; zelfs met 2 milligram is de kleur nog duidelijk waar te nemen. Het desinfecteerend middel van Amyko is, volgens Eag er, eene oplossing van 18 deelen boorzuur, 2 deelen ammonia liquida en 5 deelen extract van kruidnagelen in 75 deelen water. Het middel van Valmagini is eene oplossing van hypochloris magnesicus.

De Injection Brou, reeds vóór Jaren in ons Weekblad besproken, bestaat thans volgens de Induslriellatter uit 3 gram sulphas zinoicus, 1,5 gram acetas plumbious, opgelost in 200 gram van een waterig aftreksel van 500 milligram pulvis opii, 1 gram crocus en 500 milligram catechu. De ex-apotheker Brou is te Parijs reeds 5—6 maal met o-eldboeten van 10-20 duizend francs gestraft, maar wat maken hem 20,000 francs, als hij in denzelfden tijd 200,000 francs verdient. Het debiet moet groot zijn; dagelijks ziet men op de Parijsche spoorwegstations groote vrachtwagens kisten afladen, die naar alle windstreken bestemd zijn. Als koudmakend mengsel, waarin kwik vast wordt, geeft Wits op 250 gram losse sneeuw met 250 gram acidum hydrochloricum crudum, hetwelk vooraf tot —lB° C. afgekoeld is. Boekaankondiging. De ketelsteen en de middelen om dien voor te komen, door T. J. van der Veer, Utrecht. Gelr. van der Post, 1876. Wij vestigen de aandacht op dit werkje, waarin de Schrijver verzameld heeft, wat op dit voor de nijverheid belangrijk vraagstuk betrekking heeft. Kent men den vijand, dan ia de overwinning voor een deel verzekerd en hier levert de scheikundige analyse van het water het belangrijkste wapen tot herkenning en bestrijding. De speculatie heeft in geen geringe mate getracht zich ook op dit gebied te doen gelden. Het werkje kan ook in dit opzicht den oningewijde de oogen openen en hem leeren, dat al hetgeen ook hier als geheimmiddel voor een hoogen prijs geleverd of aangeboden is en wordt, uit niets anders bestaat als uit twee scheikundige middelen, alealiën of hare carbonaten (inzonderheid bijtende of koolzure natron), en oplosbare baryumzouten, vooral chloorbaryum. Persoonlijke aangelegenheden. 21 April overleden te Leeuwarden de heer A. P. H. Kuipers, oud-apotheker, inden ouderdom van 77 jaren, Haarlem, 19 April. Het Pharmaceutisch Leesgezelschap alhier vierde gisteren zijn 25-jarig bestaan. Een gezellige maaltijd vereenigde de leden, waaronder nog verscheidene oprichters aanwezig waren. (Viderland.) Openlijke correspondentie. Op het verlangen van R. te 8., om eeue doorgaande pagineering van het Weekblad, als van groot gemak bij het opslaan vaneen en ander en nog meer strekkend om het Blad als vraagbaak te doen dienen, geeft, dunkt ons. het bij ’t volgend nommer te voegen, volledig Alphabetisch Eegister het antwoord. Indien men de nommers bijeen laat binden, wordt werkelijk door het Eegister het opzoeken van de eene of andere bijzonderheid in een daarin aangewezen nommer gemakkelijk genoeg gemaakt. Gelegenheid tot opzoeken inden loopenden Jaargang zal wel bezwaarlijk gegeven kunnen worden. Er wordt ons gevraagd naar een gemakkdijk en goedkoop middel_ om was van hars te zuiveren bij eenige hoeveelheid ? In het klein kan was door koking met eene niet te geringe hoeveelheid .(bijv. 15 deelen) spiritus rectificatus van hars bevrijd worden; in het groot echter is deze methode te kostbaar. Kan ook iemand aan de beantwoording der vraag helpen?