is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ozon door de planten uitgeademd. Kosmann trekt de volgende besluiten uit zijne onder* z°ekingen omtrent de uitademing van ozon door de planten:

!• De planten ontwikkelen uit het binnenste hunner bladen 6,1 hunne groene deelen geozoniseerde zuurstof. 2. De bladen der planten ontwikkelen des daags geozo- zuurstof in grooter weegbare hoeveelheid dan dat 111 de omringende lucht aanwezig is. Des nachts wordt dit verschil van ontwikkeld ozon uit planten en van atmospherisch ozon nul wanneer de plantetl dun gezaaid zijn; maar wanneer zij digt opeen gegroeid 611 sterk ontwikkeld zijn, is de hoeveelheid ozon welke in planten wordt waargenomen , zelfs des nachts overvloe*%er clan inde lucht, hetgeen daardoor verklaard wordt, c^1*- het ozon dat des daags ontwikkeld wordt gedurende den tlacht de planten blijft omringen, wanneer het weder stil is. 4. ie planten op het land ontwikkelen des daags meer °z°n dan die inde steden; dit kan ook niet anders, dewijl plantaardig leven er sterker is en de eersten meer *'o°lzuur herleiden. h- Uit deze laatste waarneming kan men besluiten, dat de lucht °P het land, van woningen welke omringd zijn door groote tui-11611 j van bosschen enz. levendwekkender is dan die der steden. 6- In het midden der steden en eener zamengedrongen Wolking is het ozon van de nachtlucht aanzienlljker dan het °z°a van de lucht op den dag; verwijdert men zich een weiölB van deze opeenbooping van menschen, en nadert men 1,1 die der planten , zoo vermindert de overmaat van ozon |aa den nacht bij die van den dag; komt men dieper in het at>d, waar de planten overvloediger zijn dan de menschen, <0° Wordt het ozon van den dag aanzienlijker dan dat des nachts. Het inwendige der bloemkroonen ontwikkelt geen geviseerd oxygenium. , Inde woonkamers bestaat gewoonlijk de zuurstof niet 111 den geozoniseerden staat. (Journal de Chimie médicale, Février 1863, p. 66.)

123