is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelheid gemakkelijk zuiver daar te stellen chihjn bovatteden. J# de dikke platen van,stanu-sch, was eene nog gnpp* *ere hoeveelheid alcaloïd vervat, minder inden wortel-sehors. Hnjsvajd geelt de volgende analyse van .schorsen van CaHsaya, welke voor ÓLeze meening schijnt te pleiten. Tak-sphoysen (canulos) van P- Calisaya leverden : Phinin en pen weinig cinehpnidin 8,21 ppt.

Cinchpnin 0,01 „ 3,22 pCt. lets dikkere tak-schorsen (ckarquisilla) gaven: Ghinin en een weinig einchonidin 3,41 pCt. Cinchonin 0,03 „ 3,44 pCt. Stam-schorsen (tabla); Chinin en een weinig cjncjjpnidin £,55 pjOt, Cinchonin 0,04 „ 3,59 pCt. Howard vond door de anatomische onderzoeking der ge-aHalyseerde schorsen (rinde), dat de grenzen tusse'hen bast (liter) en celweefsel meer en meer verdwijnt met de vermeerderde vorming of ophooping van alcaloïden, een vers°hijnsel, dat door Kar sten in zijne „medicinischen ChiüaHnden Neu Granadas, pag. 46 ,” verklaard is door de langde en voortdurende verandering der secundaire schors 'Vastlaag) in parenchymateus celweefsel, en eindelijk in kurktorst- (borke) weefsel, daar alle elementair-organen van et schors weefsel, hunne functie en dien overeenkomstig, structuur veranderen. Even als nu met den ouder°°i van de schors, het gehalte aan organische bases toe-6emt (een feit, dat reeds lang door de pharmacognosten s waar is erkend geworden), is ook de standplaats der kinaaQten van invloed op het gehalte aan organische bases. °Ward voert onderscheidene waarnemingen van Spruce Gord o ver aan, welke pleiten voor de standvastigheid der door Kar sten gemaakte waarneming.

175