is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor alle dingen zich overtuigen, dat deze kristallen en deze kleuring afkomstig zijn van bloedkleurstof en niet van eene andere zelfstandigheid, welke daarmede meer of minder overeenkomst bezit. Buchner en Simon hebben dit juist begrepen en zij hebben talrijke proeven genomen, om onder de kleurstoffen die geenen op te sporen , welke eenige onzekerheid aan den expert zouden kunnen veroorzaken. De eenige welke kristallen opgeleverd hebben, welke twijfel zouden kunnen doen ontstaan bij eene oppervlakkige waarneming zijn santelhout, meekrap, roode inkt, lak , drakenbloed en murexid.

Maar met een weinig ondervinding is dwaling niet mogelijk, want de door Bachner en Simon bekomen kristallen waren onregelmatig, gekristalliseerd in cubische naalden en over het algemeen ongekleurd; soms echter vertoonden deze kristallen een schijn van kleur, maar deze was onregelmatig , gedeeltelijk, en de aanwezigheid van andere kleurloze kristallen van denzelfden vorm bewees, dat deze kleuring slechts toevallig was. Daarenboven zijn al deze kristallen oplosbaar in water en deze oplosbaarheid, gevoegd bij de scheikundige eigenschappen, is voldoende om allen twijfel te verdrijven. Eene enkele zelfstandigheid, murexid vertoond grooter moeijelijkheid, omdat zij , zelfs zonder azijnzuur , kristallen doet ontstaan, welker vorm en kleur veel overeenkomst bezitten met haematin-kristallen; maarde oplossing van murexid in sterk azijnzuur is steenrood, die van haematin vuil bruinrood. Het residu der verdamping van de azijnzure oplossing van murexid is oplosbaar in water, dat zij purperkleurig maakt, in zoutzuur zonder het te kleuren en in bijtende potasch dat blaauw gekleurd wordt, terwijl de kristallen van haematin onoplosbaar zijn in water en in zoutzuur en hunne oplossing in potasch donker groen en niet blaauw is. Deze oplosbaarheid der murexid in water is zelfs een uitnemend middel om deze zelfstandigheid van het bloed af te scheiden, indien dit er bij toeval onder vermengd mogt geraakt zijn.

317