is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als bedwelmingsmiddel te hebben aangegeven, deelde hij de bereiding van het inde bladen aanwezige alcaloïd, de Cocaïne mede. Hij vertoonde ook de uit het sandelhout bereide kleurstof, het santaline.

De heer Duffer Blom leverde eene bijdrage over de filtratie der lucht, vooral met het oog op practische toepassing inde Pharmacie, welke bijdrage bereids inde Berigten is opgenomen. De heer A. W. Hartman had het Jodetum Kalicum tot onderwerp eener bijdrage gekozen. Na verschillende bereidingswijzen te hebben aangegeven en korte practische opmerkingen bij ieder te hebben gemaakt, behandelde bij meer uitvoerig die uit Jodium en Kalihydraat, die uit Jodium en IJzer, volgens de Pharmacopée Francaise en die van de Pharmaeopoea Neerlandica. De heer Fe hr man n besprak de proeven van Bert hel o t aangaande de oxyderende werking der terpentijnolie en wel ten opzigte van indigo-solutie en de toepassing hiervan bij onderzoek van aetherische olieën, terwijl hij tevens eenige proeven mededeelde over de bepaling van het cinchowinegehalte in sulphas chinicus volgens de methode van Li eb ig. De heer de Rooy besprak de spectraal-analyse in navolging van de Professoren Bunsen enKirehhoff en helderde een en ander met proeven op. De bekende welwillendheid van den Hoogleeraar van Hees had hem daartoe in staat gesteld en den aanwezige leden een wetenschappelijk genot geschonken, waarvoor zij den edelen man zeer dankbaar zijn. De heer van Setten sprak over de bereiding van den Tartras Kalico-ferricus en den daaruit bereiden Wijn, als vervolg van zijne vroegere bijdrage over hetzelfde onderwerp. Verschillende kleine, maar niettemin zeer belangrijke opmerkingen werden door spreker gemaakt, om dit zout en den daaruit vervaardigden wijn van het grootste ijzergehalte daar te stellen en de met de opgegevene voorzorgen vervaardigde praeparaten aan de vergadering vertoond. Het Departement zoude het wenschclijk achten, deze belangrijke practische

238